Dla osób niepełnosprawnych | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Dla osób niepełnosprawnych

Dla kogo środki na podjęcie działalności gospodarczej


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może otrzymać osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostaje
  w zatrudnieniu
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel
 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON
 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków

Środki mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej na podjęcie po raz pierwszy:

 • działalności w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 • działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej
  na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia
 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • na ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej