Kalendarium przedsiębiorcy | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Kalendarium przedsiębiorcy

Termin Rodzaj obowiązku
Do 7 dnia miesiąca Termin opłacenia podatku dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej
Do 10 dnia miesiąca Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarcza i nie zatrudnia pracowników
Do 15 dnia miesiąca Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (składki są opłacanie nie tylko za przedsiębiorcę)
Do 20 dnia miesiąca Tego dnia przedsiębiorca ma obowiązek dokonania następujących opłat:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień jest uiszczany w terminie złożenia zeznania rocznego PI-28)
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 stycznia)
  • zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wybrano rozliczenia według stawki liniowej 19 proc. (zaliczkę za miesiąc grudzień wpłaca się
    do 20 stycznia)
Do 25 dnia miesiąca Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

  • miesięcznego podatku VAT (VAT-7)
  • miesięcznego podatku akcyzowego
Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

  • podatku VAT (VAT-7K) dla małych podatników

Ponadto:
złożyć informację podsumowującą VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarów

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, a także wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym Tego dnia upływają terminy:

  • składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (na formularzach PIT-36 i PIT-36 L) oraz według 19 proc. stawki podatkowej
  • wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

 

Ważna informacja!
Jeśli wskazany w powyższym zestawieniu dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywiązania się z danego obowiązku upływa w pierwszym dniu pracy, następującym po dniach wolnych.