Fundusze kapitałowe | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Fundusze kapitałowe

Istotą finansowania typu venture capital jest udostępnienie przedsiębiorstwu w fazie początkowej jego istnienia lub w fazie rozwojowej nieoprocentowanego kapitału.

Ma to umożliwić szybkie wdrożenie innowacji, wypełnienie luki rynkowej i uzyskanie satysfakcjonujących dochodów.

Spółki tego typu zmniejszają swoje ryzyko poprzez dywersyfikację udziałów w różnych przedsięwzięciach, będących w różnych etapach istnienia na rynku, co ma pozwolić osiągnąć wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Za najważniejsze rozwiązanie charakterystyczne dla tego sposobu finansowania można uznać takie cechy jak:
– spółka venture capital wyposaża przedsiębiorstwo w kapitał własny w postaci udziałów, nie wymagając powszechnie stosowanych form zabezpieczenia i oprocentowania
– spółka venture capital odpowiada tylko do wysokości wniesionych wkładów
– spółka venture capital jest zobowiązana do pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwem
– udziałowcy dążą do uzyskania wysokich zysków w przypadku powodzenia ryzykownego przedsięwzięcia
– dążenia do maksymalizacji zysków dotyczą nie zysków bieżących, a długoterminowych, co ma odzwierciedlać wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Na klasyczną formę venture capital składa się:
– przedsiębiorstwo innowacyjne
– spółka venture capital
– pierwotni dawcy kapitału

W procesie inwestycyjnym funduszu venture capital możemy wyróżnić takie fazy jak:
– akwizycja kapitału
– poszukiwanie obiektów zainteresowania
– analizy
– negocjacja i inwestowanie
– udział w zarządzaniu
– dezinwestycja czyli wycofanie funduszu z przedsięwzięcia

FUNDUSZ INVENO

Fundusz INVENO specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju, bądź planujące dynamiczny rozwój poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii. Ważnym elementem oceny przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nie innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz profesjonalnej i kreatywnej kadry.

Fundusz inwestował będzie w dwa rodzaje przedsięwzięć:

– przedsiębiorstwa już istniejące, sprawnie działające na rynku, posiadające strategię dynamicznego rozwoju w niedalekiej przyszłości poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań lub nowoczesnych technologii,
– nowe przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, posiadające unikalne technologie, bądź innowacyjne rozwiązania dające przedsięwzięciu przewagę konkurencyjną.

Innowacyjność projektu poza zastosowaniem nowoczesnych technologii, wynikać może również z nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, dystrybucyjnych, sprzedażowych. Finansowanie odbywać się będzie poprzez podniesienie kapitału zakładowego. Fundusz będzie w ten sposób stawał się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa i w całym okresie trwania inwestycji udzielał mu bieżącego wsparcia w zarządzaniu rozwojem.

Misją INVENO jest z jednej strony dostarczanie najlepszym przedsiębiorcom kapitału niezbędnego do ich szybkiego rozwoju, a z drugiej strony zagwarantowanie inwestorom Funduszu ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Aby obniżyć ryzyko inwestycyjne INVENO będzie inwestował aktywa zarówno inwestorów prywatnych (osób fizycznych i prawnych) jak i pochodzące
z programu wsparcia dla funduszy venture capital realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ze środków UE.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z udziału KFK w Funduszu są:
– pierwszeństwo inwestorów prywatnych w zwrocie zainwestowanego kapitału oraz w udziale w zysku do wysokości minimalnej stopy zwrotu,
–  refundacja części kosztów przygotowania inwestycji.

INVENO zamierza wnioskować do KFK o wsparcie inwestycyjne w wysokości zbliżonej do wysokości środków powierzonych Funduszowi przez inwestorów prywatnych.

Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych będzie przebiegał trzystopniowo. Przystąpienie Funduszu do procesu inwestycyjnego wymagać będzie pozytywnego zaopiniowania wniosku inwestycyjnego Przedsiębiorcy przez Zespół Zarządzający oraz uzyskania pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego złożonego z głównych akcjonariuszy Funduszu.

Etapy wniosku inwestycyjnego:
– wstępna ocena wniosku inwestycyjnego,
– spotkanie z przedsiębiorcą,
– podpisanie listu intencyjnego,
– negocjacje warunków umowy inwestycyjnej (term sheet),
– szczegółowa analiza przedsiębiorstwa (due diligence),
– rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego,
– decyzja Rady Inwestorów,
– podpisanie umowy inwestycyjnej,
– realizacja inwestycji.

INVENO Sp.z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3, lokal 2.17D (I p.)
tel. 58 350 99 64
fax: 58 350 99 63
biuro@inveno.pl
www.inveno.pl

FUNDUSZ KAPITAŁOWY ARP

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP) jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży aktywów spółek będą przeznaczone na inwestycje w kolejne innowacyjne projekty biznesowe.

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego ARP obejmuje:
– nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględnia postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych
–  nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów
– zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym
– aktywne zarządzanie poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami
– wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym
– zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek
– nadzór nad procesem likwidacji spółek
– przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP ze spółek
– przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek
– po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektów inwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych.

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu
ul. Arkońska 6/A3, 80-831 Gdańsk
tel. 58 32 33 127/226
fax. 58 32 33 149
e-mail invest@arp.gda.pl
www.invest.arp.gda.pl