INFORMATOR Przedsiębiorcy | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

INFORMATOR Przedsiębiorcy

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. INFORMACJE WSTĘPNE – ZANIM ZACZNIESZ
1.1. BIZNES PLAN

2. WYBRANE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2.1. PRZEDSIĘBIORCA
2.2. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
2.3. SPÓŁKA CYWILNA
2.4. SPÓŁKA JAWNA
2.5. SPÓŁKA PARTNERSKA
2.6. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2.7. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2.8. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.9. SPÓŁKA AKCYJNA

3. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.1. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.2. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.2.1. NAZWA PRZEDSIĘBIORCY
3.2.2. POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – KODY PKD
3.2.3. NUMER REGON
3.2.4. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ – NIP
3.2.5. PEŁNOMOCNIK PRZEDSIĘBIORCY
3.2.6. PIECZĄTKA FIRMOWA
3.2.7. RACHUNEK BANKOWY
3.3. PODPIS ELEKTRONICZNY I PROFIL ZAUFANY
3.4. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSÓB ZAGRANICZNYCH
3.5.1. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

4. URZĄD SKARBOWY
4.1. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
4.1.1. ZASADY OGÓLNE
4.1.2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
4.1.3. KARTA PODATKOWA
4.2. PODATEK VAT
4.3. KASY FISKALNE
4.4. INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO
4.5. UŁATWIENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

5. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
5.1. ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ
5.2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE

6. ZMIANY WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI  I INFORMACJI  O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6.1. ZMIANA DANYCH WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6.2. ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6.3. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. KONCESJE, ZEZWOLENIA, LICENCJE, ZGODY, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA
7.1. KONCESJE
7.2. ZEZWOLENIA
7.3. LICENCJE I ZGODY
7.4. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

8. POZOSTAŁE WYMAGANIA
8.1. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
8.2. INSPEKCJA HANDLOWA
8.3. STRAŻ POŻARNA
8.4. NADZÓR WETERYNARYJNY
8.5. PUBLICZNE ODTWARZANIE MUZYKI

9.PRZYDATNE INFORMACJE
9.1.ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (e-PUAP)
9.2.POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY
9.3.SYSTEM SOLVIT

DZIAŁ II FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.KREDYT

2.LEASING

3.FAKTORING

4. POŻYCZKI ORAZ PORĘCZENIA KREDYTÓW / POŻYCZEK
4.1. POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.
4.2. POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
4.3. POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
4.4. INICJATYWA JEREMIE

5. FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020
5.1. WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE POLITYKI REGIONALNEJ
5.2. ORGANIZACJA SYSTEMU WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE
5.2.1. KRAJOWE PROGRAMY OPERACYJNE
5.2.2. REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE
5.2.3. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
5.2.4. POZOSTAŁE PROGRAMY
5.3. WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW
5.4. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

6. DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

7. ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

8. ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9. FUNDUSZE KAPITAŁOWE
9.1. FUNDUSZ INVENO
9.2. FUNDUSZ KAPITAŁOWY ARP

10. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DZIAŁ III WYBRANE INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MŚP

1. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

3. AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

4. AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.

5. BAŁTYCKI PORT NOWYCH TECHNOLOGII

6. CENTRUM „INTEGRACJA” GDYNIA

7. CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII

8. FUNDACJA GOSPODARCZA

9. GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

10. POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

11. POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

12. POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

13. REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

14. STOWARZYSZENIE „WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

15. INNE INSTYTUCJE

DZIAŁ IV NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

1. KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY

2. SKALA PODATKU DOCHODOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 r.

3. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W 2014 r.

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU PRAW AUTORSKICH W 2014 r.

5. WAŻNE LIMITY PODATKOWE NA 2014 r.

6. KONTA BANKOWE DLA ROZLICZEŃ PODATKÓW Z GDYŃSKIMI URZĘDAMI SKARBOWYMI

7. KALENDARIUM ROZLICZEŃ Z ZUS I KRUS

8. WYSOKOŚCI SKŁADEK DO ZUS

9. KONTA BANKOWE DLA SKŁADEK OPŁACANYCH DO ZUS

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Podejmowanie, wykonywania i zakończenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz 584).

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Oznacza to, że możemy podjąć dowolną działalność, o ile przepisy szczegółowe nie nakładają na nas, w tym względzie, ograniczeń tj. uzyskania zezwolenia, koncesji lub wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy jest Minister Rozwoju, który prowadzi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez portal  www.ceidg.gov.pl.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Drukiem obowiązującym przedsiębiorcę służącym do rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz likwidacji wpisu do działalności gospodarczej jest wniosek CEIDG-1.

ZANIM ZACZNIESZ

Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia biznesowego należy dokładnie przeanalizować wszystkie elementy, które decydują o możliwości realizacji i powodzenia podejmowanego biznesu.

Poniżej proponujemy krótką ankietę, która może pomóc w ocenie wykonalności zamierzonego przedsięwzięcia:

 1. Czy masz pomysł, dzięki któremu mógłbyś się usamodzielnić zawodowo?

 2. Czy wiesz, jakie umiejętności i jaki rodzaj doświadczenia jest niezbędny, aby Twoje przedsięwzięcie odniosło sukces?

 3. Czy Twój pomysł pozwoli na efektywne wykorzystanie Twoich umiejętności i możliwości?

 4. Czy może on skutecznie konkurować z istniejącymi już na rynku przedsięwzięciami dzięki „korzystnej przewadze” (np. lepsza cena, wyższa jakość, lokalizacja, sprawniejsza obsługa, znajomość rynku?)

 5. Jakich finansowych nakładów wymaga Twoje przedsięwzięcie?

 6. Czy potrzebny kapitał przekracza Twoje zasoby i w jakim stopniu?

 7. Czy trudno jest zdobyć potrzebne środki finansowe?

 8. Czy masz świadomość podstawowych zagrożeń związanych z realizacją swojego pomysłu?

 9. Czy możesz ograniczyć którekolwiek z tych zagrożeń?

 10. Czy te zagrożenia mogą doprowadzić do bankructwa?

 11. Czy jesteś przygotowany na utratę swoich oszczędności?

Odpowiedź na te i inne pytania daje biznesplan, który pozwala wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia ,oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia oraz wskazać, w jakiej ilości i w jaki sposób wykorzystasz posiadane zasoby (finansowe i rzeczowe) dla osiągnięcia założonych celów. Będzie to dla Ciebie ważny dokument nie tylko w zaplanowaniu rozwoju działalności, ale także w przypadku starania się o pozyskanie środków na inwestycje.

 

  1. BIZNESPLAN

Biznes plan jest zbiorem dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji kluczowej firmy oraz danych historycznych zawarte są wyznaczone cele firmy i sposoby ich osiągnięcia przy uwzględnieniu uwarunkowań finansowych, rynkowych, marketingowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych. To szczegółowy plan działania firmy spełniający następujące funkcje:

 • porządkuje w formie pisemnej projekt przedsięwzięcia – określa, gdzie jesteśmy na początku naszej drogi, dokąd zmierzamy, jak chcemy tam dotrzeć i jakie osiągniemy korzyści dążąc konsekwentnie do wyznaczonego celu,

 • przedstawia firmę potencjalnym pożyczkodawcom, kredytodawcom, inwestorom i innym osobom, które mogą wspomóc projekt w drodze do sukcesu,

 • umożliwia poznanie procesu planowania, a wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie jego tworzenia pozwalają na szybkie reagowanie na zmiany otoczenia.

Przykładowa konstrukcja biznes planu

I STRESZCZENIE, OPIS KONCEPCJI
II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1 Nazwa przedsiębiorstwa i forma prawna
2.2 Przedmiot działalności
2.3 Siedziba
2.4 Historia przedsiębiorstwa
2.5 Charakterystyka właściciela lub wspólników
III ANALIZA SWOT
3.1 Mocne strony
3.2 Słabe strony
3.3 Szanse
3.4 Zagrożenia
IV CELE PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1 Cele krótkoterminowe
4.2 Cele długoterminowe
V PLAN MARKETINGOWY
5.1 Asortyment usług
5.2 Klienci
5.3 Charakterystyka konkurencji
5.4 Ceny produktu/usługi oraz porównanie z konkurencją
5.5 Dystrybucja
5.6 Promocja
VI PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
6.1 Technologia
6.2 Nakłady inwestycyjne
6.3 Źródła finansowania inwestycji
6.4 Plan ilościowy sprzedaży
6.5 Zaopatrzenie
VII PLAN ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
VIII PLAN ZATRUDNIENIA
8.1 Zatrudnienie
8.2 Płace
IX HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ
X OCENA FINANSOWA
10.1 Koszty startu (plan finansowy)
10.2 Źródła finansowania projektu
10.3 Bilans początkowy
10.4 Zestawienie przewidywanych przychodów i wydatków (miesięcznych i rocznych)
XI WNIOSKI I POSUMOWANIE
XII ZAŁĄCZNIKI

PAMIĘTAJ!

Oceń wysokość swojego kapitału pod kątem wydatków na:

 • wyższy czynsz za lokal, ubezpieczenie lokalu, koszty eksploatacji pojazdu, telefonu, energii elektrycznej, itp.

 • koszty osobowe (miesięczne składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne)

 • ewentualne odsetki spłaty kredytu

Posiadany kapitał może nie wystarczyć na rozwój działalności:

 • nabywcy mogą się spóźniać z zapłatą za produkty, natomiast dostawcy surowców, materiałów itp. nie zechcą całymi miesiącami czekać na zapłatę

 • produkt będzie miał mały zbyt i urośnie góra niezapłaconych zapasów lub wyrób będzie się sprzedawał, jak „ciepłe bułki”, co może zachęcić konkurencję dysponującą większymi możliwościami finansowymi

2. WYBRANE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2.1. PRZEDSIĘBIORCA

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są:

– osoby fizyczne,

– osoby prawne,

– jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność

prawną.

– wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Przedsiębiorcę klasyfikuje się pod względem rozmiaru prowadzonej działalności na:

MIKROPRZEDSIEBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Działalność gospodarcza prowadzona jako wspólnik spółki cywilnej.
 • Spółki prawa handlowego (spółki prawa handlowego rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym).

2.2. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jest to wygodna forma prowadzenia działalności dla osób lubiących działać na własny rachunek. Rozmiar działalności nie jest w żaden sposób ograniczony, łatwo ją rozszerzyć lub zlikwidować.

Przy zakładaniu tego typu działalności należy również rozważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy, czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zawiesza działalność gospodarczą ( w przypadku nie zatrudniania pracowników) i zgłosi ten fakt wnioskiem CEIDG-1.

Przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zalety:

 • utworzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek wymagań kapitałowych i w sensie prawnym – poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji, zezwoleń itp. – wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do CEIDG
 • w największym stopniu umożliwia samodzielne działanie i zarządzanie
 • łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności
 • łatwość dokonywania zmian w kapitale firmy
 • możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • nieskomplikowany sposób likwidacji
wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, również majątkiem wspólnym małżonków
 • trudność w pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym
 • konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na rozwój firmy (często praca po godzinach, brak urlopu)

2.3. SPÓŁKA CYWILNA

Zawiązywana jest dla realizacji wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Utworzenie spółki wymaga zawarcia przez wspólników pisemnej umowy spółki oraz zgłoszenia do CEIDG każdego ze wspólników spółki odrębnym wnioskiem CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Wspólnicy poza złożeniem wniosku do CEIDG muszą dokonać:
• zgłoszenia do Urzędu Statystycznego formularza RG-OP w celu uzyskania numeru REGON spółki. Wniosek składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym
• zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek należy złożyć na druku NIP-2 , NIP-D
• złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych – druk PCC w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki w terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki,
• zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT – formularz VAT-R,
• aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki – wniosek CEIDG-1 w terminie 7 dni od otrzymania tych numerów.
• w ZUS każdy wspólnik obowiązany jest zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (bądź tylko ubezpieczenia zdrowotnego)  – formularz ZUS ZUA/ ZUS ZZA). Z każdego tytułu odrębnie (tj. spółki cywilnej i działalności gospodarczej) musi być odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek – formularz ZUS ZPA, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

 

Poza tym wspólnicy spółki cywilnej będący zarazem przedsiębiorcami powinni korzystać ze wspólnego rachunku w ramach rozliczeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Muszą więc założyć dla siebie wspólny rachunek bankowy.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek cywilnych reguluje art. 860-875 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych – spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę jawną.

zalety:

 • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki
 • proste procedury zakładania i prowadzenia
 • prostota złączenia zasobów kilku osób i ich pomysłów
 • zaangażowanie wszystkich wspólników
 • możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • dobra forma dla działalności małych rozmiarów np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa
 • nieskomplikowany sposób likwidacji
 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej (w przypadku nie zatrudnienia pracowników)

wady:

 • odpowiedzialność wszystkich wspólników spółki całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy

2.4. SPÓŁKA JAWNA

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna jest przedsiębiorcą, a działalność przez nią prowadzona może mieć zarówno charakter zarobkowy, jak i niezarobkowy, np. działalność dydaktyczna lub naukowo-badawcza. Musi to być zorganizowana i ciągła określona działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub inna działalność gospodarcza.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia – całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zostać  zarejestrowana we właściwym sądzie rejestrowym.  Umowa może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem Epuap. Możliwość zawarcia spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie jest możliwa w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądy rejestrowego przez wszystkich wspólników.

 

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek jawnych reguluje art. 22–85 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:

 • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość wyłączenia w umowie wspólnika / wspólników z reprezentacji
 • możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski i spółka)
 • brak określonych wymagań kapitałowych
 • stosunkowo niskie koszty rejestracji
wady:odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy

2.5. SPÓŁKA PARTNERSKA

Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych lub odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw mogą dopuścić wykonywanie w jednej spółce więcej niż jednego określonego zawodu albo postanowić, że partnerzy mogą wykonywać w spółce tylko jeden zawód, a ponadto mogą uzależnić wykonywanie zawodu w spółce partnerskiej od spełnienia dodatkowych wymagań.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Rejestracja spółki następuje poprzez zgłoszenie do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek partnerskich reguluje art. 86-101 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:

 • ograniczenie odpowiedzialności za z

obowiązania powstałe w wykonywaniu

działalności przez innych partnerów

 • jednoznaczne określenie profilu spółki w

nazwie

 • brak określonych wymagań kapitałowych

możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce

wady:

 • spółka działa wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów

2.6. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Celem spółki komandytowej musi być wykonywanie działalności gospodarczej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, komplementariusz całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko lub firma zostanie ujawnione w nazwie spółki komandytowej.

Umowa spółki komandytowej  powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Rejestracja spółki następuje poprzez zgłoszenie do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek komandytowych reguluje art. 102-125 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:

 • ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej
 • komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy

brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej

wady:

 • konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego

rachunkowość może być prowadzona wyłącznie na zasadach ustawy o rachunkowości (pełna księgowość), co jest szczególnie uciążliwe przy małym rozmiarze działalności

2.7. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze, przepisy określają minimalny kapitał zakładowy na poziomie minimum 50.000 zł.

Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. Akcjonariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko lub firma zostanie ujawnione w nazwie spółki komandytowo-akcyjnej.

Akcjonariusz odpowiada również za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres).

Stosunki wewnętrzne w spółce reguluje statut sporządzony w formie aktu notarialnego, podpisany przez założycieli spółki, tj. co najmniej wszystkich komplementariuszy.

Spółkę komandytowo-akcyjną zgłasza się we właściwym sądzie rejestrowym.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek komandytowo-akcyjnych reguluje art. 125-150 Kodeksu spółek handlowych

zalety:

 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki
 • akcjonariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy
 • możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji komplementariusz nie musi uczestniczyć w pokryciu kapitału zakładowego
wady:

 • wysoki minimalny kapitał zakładowy

dla komplementariuszy niewątpliwą wadą jest odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem; jednak mają oni decydujący wpływ na poczynania spółki – akcjonariusze bez odpowiednich pełnomocnictw nie mogą wykonywać żadnych czynności w imieniu spółki

2.8. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, w której wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy aktu notarialnego. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgłasza się we właściwym sądzie rejestrowym.

Do czasu zarejestrowania spółki mamy do czynienia ze spółką w organizacji.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 151-300 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:

 • wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki
 • możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika

możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym (maszyny, urządzenia)

wady:

 • kosztowna procedura rejestracyjna
 • brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu, będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej

2.9. SPÓŁKA AKCYJNA

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki

Minimalna wysokość kapitału wymaganego do założenia spółki akcyjnej wynosi 100.000 zł. Spółka akcyjna ma osobowość prawną.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Spółkę akcyjną zgłasza we właściwym rejestrze sądowym.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek akcyjnych reguluje art. 301-490 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:

 • łatwość kumulacji kapitału oraz proste metody pozyskiwania kapitałów w trakcie trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki
 • łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów (jawność danych finansowych spółki)
wady:

 • drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji
 • duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości
 • konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej

brak wpływu na działalność spółki przez

mniejszych udziałowców

 • skomplikowany proces likwidacji

3. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3.1. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Drukiem obowiązującym przedsiębiorcę, służącym do rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz likwidacji wpisu do działalności gospodarczej, jest wniosek CEIDG-1.

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie przedsiębiorcy do:

 • Urzędu Statystycznego celem nadania bądź aktualizacji numeru REGON;

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – celem zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;

 • Naczelnika Urzędu Skarbowego – celem nadania bądź aktualizacji numeru NIP.

 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – celem zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest nr NIP.

Jeżeli wniosek składany jest w urzędzie gminy, tożsamość osoby zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. W Polsce dokumentem tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem jest dowód osobisty lub paszport.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.

 • Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

*Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to, gdy:

– został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email;

– został złożony w urzędzie gminy – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych;

– został przesłany listem poleconym organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia braków formalnych w termonie 7 dni roboczych.

Jeżeli wniosek składany jest on-line można to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Przed pierwszym logowaniem należy założyć konto przechowujące podstawowe dane wnioskującego, co przyśpiesza proces obsługi.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk pochodzący ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.  Wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności  gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

—————————————————————————————————————————————-

Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są poprzez:

Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.

Jak uzyskać poświadczone zaświadczenie z CEIDG?

 1. Na adres ceidg@mg.gov.pl wysyłając Imię i Nazwisko oraz nr NIP przedsiębiorcy dla którego chcemy otrzymać apostille.

 2. CEIDG przekazuje opieczętowany wydruk w języku polskim i angielskim do Działu Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 3. Postępując zgodnie z procedurą MSZ, wnosząc opłatę skarbową i umawiając się na odbiór.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku CEIDG-1 zawiera „Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1” dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl .

Więcej informacji na stronach: www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl.

—————————————————————————————————————————————-

W Gdyni obsługą spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej zajmuje się Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:

Urząd Miasta Gdyni

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

tel. 58 668 20 10, 668 20 11

tel./fax 58 668 20 12

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00

www.przedsiebiorczagdynia.pl

gcwp@gdynia.pl

3.2. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rejestracja działalności gospodarczej polega na:

• uzyskaniu przez przedsiębiorców indywidualnych oraz wspólników spółki cywilnej wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki lub

• rejestracji spółki prawa handlowego w VIII Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ

Zarejestrować działalność może każda osoba fizyczna (pełnoletnia), zamieszkująca na terenie RP lub osoba zagraniczna. W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien uzyskać wpis na swoje imię i nazwisko, a następnie zawrzeć umowę spółki cywilnej.

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. Organ gminy- w przypadku osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

We wniosku należy podać następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

 • data urodzenia przedsiębiorcy;

 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;

 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zameldowania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;

 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) następujące załączniki:

 • CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych)

 • CEIDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej)

 • CEIDG-RD (Wykonywana działalność gospodarcza – do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD)

 • CEIDG-PN (Udzielone Pełnomocnictwa)

 • CEIDG-SC (Udział w spółkach cywilnych)

 • CEIDG-POPR (Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek)

Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Zgodnie z art.14 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.

3.2.1 NAZWA PRZEDSIĘBIORCY

Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby fizycznej – zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego – jest jej imię i nazwisko. Z tego względu wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą lub zawodową muszą identyfikować się własnym imieniem i nazwiskiem. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nazwa przedsiębiorstwa nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności bądź źródeł zaopatrzenia. Powinna dostatecznie odróżniać się od nazw innych przedsiębiorców w celu lepszej identyfikacji przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym.

Wybierając nazwę swojej firmy warto pamiętać, aby nie naruszała ustawy o języku polskim i była na tyle krótka, by swobodnie zapadała w pamięć potencjalnym kontrahentom lub klientom. Warto również sprawdzić, czy podobna nazwa nie funkcjonuje już na lokalnym rynku wśród naszej konkurencji.

Pełnej nazwy używa się głównie w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz przy podpisywaniu dokumentów prawnych. W codziennych kontaktach z klientem, a także w elementach wizualnych, np.: szyld nad sklepem, ulotka reklamowa, najczęściej używa się nazwy skróconej.

Jeżeli w ramach przedsiębiorstwa prowadzonych jest kilka jednostek lokalnych, każda z nich może posiadać swoją nazwę (nie jest to jednak nazwa przedsiębiorstwa).

Jednostką lokalną jest zorganizowana całość – zakład, oddział, filia – położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

3.2.2 POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – KODY PKD

Polska Klasyfikacja Działalności powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007r. Kody PKD określają profil działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Ujmowane są we wniosku CEIDG-1, przy czym pierwszy zawsze określa kod działalności przeważającej. Przeważającą działalnością jednostki statystycznej tj. przedsiębiorstwa jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki.

Kody PKD są bardzo precyzyjne. Składają się z pięciu poziomów:

1. Sekcja – 21 grupowań rodzajów działalności, oznaczana symbolem jednoliterowym,
2. Dział – 88 grupowań rodzajów działalności, oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym,
3. Grupa – 272 grupowania rodzajów działalności, oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym,
4. Klasa – 615 grupowań rodzajów działalności, oznaczona czterocyfrowym kodem numerycznym,
5. Podklasa – 654 grupowania rodzajów działalności, oznaczana pięcioznakowym kodem alfanumerycznym.

Pierwsze 4 poziomy obejmują klasyfikację na poziomie europejskim – do poziomu klasy PKD 2007 jest zgodna z klasyfikacją europejską NACE Rev.2.

Poziom 5 (podklasa) przedstawia klasyfikację na poziomie krajowym.

Uwaga:
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jednostki należy klasyfikować na najniższym poziomie PKD – na poziomie podklasy. Jeżeli na poziomie podklasy nie wprowadzono

dodatkowego podziału w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa = podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji, zezwolenia lub licencji (rozdział 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z 2004r. z późn. zm.)

Z katalogu PKD możemy skorzystać w formie:
• elektronicznej na stronie Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl
• papierowej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

3.2.3 NUMER REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON, został utworzony na podstawie art.41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012r. z późn.zm.). Rejestr Regon jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),

• jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje o podmiotach w zakresie prowadzonej przez nie działalności:

• nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą –

dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności

(PESEL), o ile taki posiada,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,

 • Numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada:

 • forma prawna i forma własności,

• wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

• daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

• nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

• przewidywana liczba pracujących,

• w przypadku gospodarstw rolnych – powierzchnia ogólna i użytków rolnych,

• o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,

• numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

Numer identyfikacyjny stosowany jest w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej. Organy prowadzące takie rejestry i systemy obowiązane są do wpisywania numeru identyfikacyjnego i do posługiwania się nim przy przekazywaniu informacji. Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008 r. ustawy o statystyce publicznej obowiązująca od 31 marca 2009 r. zniosła wymóg posługiwania się numerem identyfikacyjnym REGON w obrocie gospodarczym tzn. nie ma obowiązku podawania go w pieczęciach oraz na drukach firmowych.

Proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON nie wymaga bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Wpis przedsiębiorcy do rejestru REGON dokonywany jest przez Urząd Statystyczny na podstawie danych przesłanych przez CEIDG, zawartych we wniosku CEIDG – 1, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-puap). Udostępnienie danych na stronie GUS lub za pośrednictwem e-puap jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON. Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON, nie później niż w terminie 7 dni  roboczych od dnia otrzymania żądania. Przy czym wniosek RG-1 o pierwszy wpis do rejestru REGON, który zostanie przekazany do urzędu statystycznego uznaje się za żądanie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON podmiotu, którego wniosek dotyczy.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

tel. 58 768-31-00, fax: 58 768-32-70

obsługa interesantów: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30-14.30

sekretariatUSGDK@stat.gov.pl

Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.

Rejestr REGON w odniesieniu do spółek cywilnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpis spółki cywilnej do rejestru Regon dokonywany jest zgodnie z ustawą z dnia. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.). W myśl art. 42 ust. 6 ww. ustawy wpisu dokonuje się w Urzędzie Statystycznym w województwie, na terenie którego spółka posiada siedzibę, na podstawie wniosku RG-1, do którego należy załączyć umowę spółki i wypełniony formularz RG-SC. Wszelkie zmiany dotyczące spółki cywilnej, np. zmiana nazwy, rodzaju działalności, adresu siedziby, aktywności ekonomicznej (zawieszenie lub likwidacja), muszą być zgłaszane wnioskiem RG-1 lub – w przypadku likwidacji spółki wnioskiem RG-2, podpisanym przez jednego ze wspólników lub osobę posiadającą upoważnienie. Do ww. wniosków należy dołączyć aneks do umowy spółki cywilnej, a w przypadku zmiany wspólników dodatkowo formularz RG-SC.

Formularze RG-1, RG-2, ZAŁ. RG-RD, RG-SC są dostępne na stronie: www.stat.gov.pl

3.2.4 NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ – NIP

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługuje się tym samym numerem NIP, jaki został nadany jako osobie fizycznej. Natomiast osoby fizyczne podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą i nie posiadające nadanego numeru NIP, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego na wniosku CEIDG-1.

Przekazane przez CEIDG dane zawarte we wniosku wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG stanowią podstawę dla naczelnika urzędu skarbowego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – do nadania numeru NIP. Potwierdzenie nadania numeru NIP naczelnik urzędu skarbowego przesyła do przedsiębiorcy, informując równocześnie CEIDG o nadanym numerze NIP.

Zasady nadawania i posługiwania się numerem NIP reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (tzw. CRP KEP), po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Od 1 września 2011r. wydawane dotąd decyzje o nadaniu NIP zastąpione zostały potwierdzeniami nadania NIP. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP w przypadku:

 • osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej – najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego

 • pozostałych podmiotów – najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Numer Identyfikacji Podatkowej należy podawać na wszelkiego rodzaju deklaracjach i dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową w wysokości 170 zł.

Opłaty można dokonać w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, kasie Urzędu Miasta Gdyni lub przelewem na konto Urzędu.

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE (składany łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R).

W Gdyni funkcjonują dwa Urzędy Skarbowe:

I Urząd Skarbowy w Gdyni

ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia

tel. 58 690-22-00

fax: 58 690-23-00

email: us2208@pm.mofnet.gov.pl

Zasięg terytorialny urzędu:
części miasta na prawach powiatu- Gdynia pod nazwami: Bernadowo, Działki Leśne (część od ul. Wolności), Gdynia Główna (Śródmieście), Gołębiewo, Kamienna Góra, Karwiny, Kolibki, Krykulec Leśny, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Wielki Kack, Witomino, Wzgórze Św. Maksymiliana.

II Urząd Skarbowy w Gdyni

ul. Hutnicza 25, 81-061 Gdynia

tel. 58 663-48-16, 663-48-00, 690-21-00, 690-21-01, 663-48-56

fax: 58 623-10-29, 690-24-00

email: us2209@pm.mofnet.gov.pl

Zasięg terytorialny urzędu:

części miasta na prawach powiatu – Gdynia pod nazwami: Babie Doły, Chwarzno, Chylonia, Chylońskie Łąki, Cisowa, Dąbrowa, Dąbrówka, Demptowo, Działki Leśne (część do ul. Wolności), Grabówek, Kacze Buki (do granicy miasta Gdyni), Kolonia Rybacka, Leszczynki, Nowe Obłuże, Obłuże, Obłuże Leśne, Oksywie, Osada Kolejowa, Osada Rybacka, Pogórze Dolne, Pogórze Górne, Pustki Cisowskie, teren Portu, Wiczlino, Wiczlino Wybudowanie, Zielenisz.

Gdyńskie Urzędy Skarbowe przyjmują interesantów:

w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8-15

w środy w godz. 8-18

3.2.5 PEŁNOMOCNIK PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca może dokonywać czynności w CEIDG (tj. uzyskanie/zmiana/zawieszenie/wznowienie/ wykreślenie wpisu) przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony – zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej.

W zakresie pełnomocnictw wskazanych we wpisie przedsiębiorcy, co do zasady, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w takim przypadku nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie występuje również obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku, gdy wniosek CEIDG-1 składa pełnomocnik nie wskazany w CEIDG, zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Powyższe nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej.

3.2.6 PIECZĄTKA FIRMOWA

Posługujemy się nią przy zakładaniu rachunku bankowego, wystawianiu dokumentów sprzedaży, wypełnianiu dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Pieczęć firmowa powinna zawierać następujące dane:

• oznaczenie przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą;

• dane adresowe siedziby firmy;

• numer identyfikacyjny NIP.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru NIP wskazane jest wstrzymanie się z wyrobieniem pieczęci do momentu jego nadania przez Urząd Skarbowy.

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do naszej firmy.

3.2.7 RACHUNEK BANKOWY

W polskim systemie prawnym nie ma przepisu nakładającego obowiązek posiadania konta bankowego przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta jest wyjątkowo wymagane do przeprowadzania określonych typów transakcji czy płatności.

Nie ma także przepisu nakładającego na osobę zakładającą tzw. firmowy rachunek bankowy obowiązku przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie do CEIDG, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON czy NIP. Jeżeli banki zgłaszają takie żądania, wynika to z ich regulaminów wewnętrznych, nie zaś z przepisów powszechnie obowiązujących.

Art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mówi, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

• stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza

równowartość 15.000 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

PODATKI

Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.

Przepisu tego nie stosuje się:

• do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

• gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy

• do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów

ZUS

Zgodnie z art. 47 ust. 4 b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:

• ubezpieczenia społeczne

• ubezpieczenie zdrowotne

• Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek

Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy – osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

ZAŁOŻENIE RACHUNKU BANKOWEGO

Do założenia rachunku bankowego zazwyczaj potrzebne są następujące dokumenty:

• dowód osobisty

• zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (informacja dostępna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów na stronie www.ceidg.gov.pl)

• zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON

Dokonywanie operacji finansowych za pomocą banku oprócz tego, że dla określonego rodzaju podmiotów i transakcji jest obligatoryjne, stanowi również duże udogodnienie. Pozwala kontrolować przepływ naszych należności, ochrania obrót gospodarczy – nie trzymamy dużej gotówki w firmie, jest także szybką, sprawną, różnorodną (przelew, czek, karta kredytowa) i poważną formą operowania finansami.

Wyboru banku prowadzącego rachunek przedsiębiorca dokonuje samodzielnie uwzględniając najczęściej następujące kryteria: dostępność sieci bankowej, koszt (wysokość opłat i prowizji bankowych), zakres oferowanych usług, opcje dodatkowe (dostęp do rachunku i możliwość realizacji operacji bankowych przez Internet).

MIKROPRZEDSIĘBIORCA może rozliczać się w gotówce, także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi. Przedsiębiorca spełniający określone warunki nie musi obecnie mieć w ogóle konta bankowego. Wynika to między innymi z ordynacji podatkowej (tj. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

3.3. PODPIS ELEKTRONICZNY I PROFIL ZAUFANY

Podpis elektroniczny – to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Bezpieczny podpis elektroniczny – jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego.

W ten sposób złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym.

Podpis elektroniczny ma postać danych elektronicznych, które pozwalają powiązać informacje o osobie podpisującej z treścią podpisywanego dokumentu. Inaczej mówiąc, jest to przetworzony matematycznie tekst dokumentu szyfrowany przy pomocy klucza prywatnego.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest narzędziem znacznie pewniejszym niż podatny na fałszerstwo podpis własnoręczny. Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzany przy pomocy tylko jej dostępnych bezpiecznych urządzeń (karta kryptograficzna) i danych. Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego daje gwarancje, że wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie po jego podpisaniu będą od razu sygnalizowane.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do:

 • podpisywania umów,
 • składania podań i pism,
 • podpisywania faktur elektronicznych,
 • zarejestrowania działalności gospodarczej
 • składania deklaracji celnych i podatkowych,
 • oraz zgłoszeń ubezpieczenia społecznego.

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w pięciu firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki (www.nccert.pl).

Więcej informacji: www.mg.gov.pl

Profil Zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się Profilem Zaufanym.

Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Zmiana danych Profilu Zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.

Profil Zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Aby uzyskać Profil Zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji: www.epuap.gov.pl

W Gdyni formalności związanych z potwierdzeniem Profilu Zaufanego można dokonać m.in. w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

3.4. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,

 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) i działa od dnia 1 stycznia 2001 roku. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera również inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi:

• informacje o zaległościach podatkowych i celnych,

• zaległościach wobec ZUS,

• wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny.

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 • wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

 • zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku:

 • składania wniosku drogą elektroniczną. Wówczas wnioskodawca jest zobowiązany do samodzielnego wysłania drogą elektroniczną do odpowiedniego urzędu wniosków i zgłoszeń, o których mowa wyżej;

 • gdy zmiana nie dotyczy danych objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są następujące podmioty:

 • spółki jawne

 • spółki partnerskie

 • spółki komandytowe

 • spółki komandytowo-akcyjne

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • spółki akcyjne

 • spółdzielnie

 • przedsiębiorstwa państwowe

 • jednostki badawczo-rozwojowe

 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”

 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń

 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego

Więcej informacji: www.ms.gov.pl

3.5 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSÓB ZAGRANICZNYCH

Osoba zagraniczna to, zgodnie z art. 5 pkt.2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Art. 13 ww. ustawy stanowi, iż osoby zagraniczne to:

I. Osoby zagraniczne z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia,

Liechtenstein) oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi (Szwajcaria). Osoby te mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

II. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w pkt I, którzy:

   1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

    1. zezwolenie na pobyt stały,

    2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

    3. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 tj.

     • pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

     • gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

      1. cudzoziemiec przedłoży: a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

      2. cudzoziemiec posiada: a) ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

 • w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia cudzoziemca, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim

lub art. 159 ust. 1 tj.

 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

  2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

  3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

  4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

  5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

  6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,

  7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

  9. w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

  1. posiada:

 1. ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

  1. ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.)

z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art.186 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz.1650),tj.

 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemca, jeżeli posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz:

 1. zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub

 2. zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe, lub

 3. wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • jest członkiem rodziny cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

 4. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f, tj:

 • Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:

 • osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;

 • małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;

 • małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

 • małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

 • Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. status uchodźcy,

 2. ochronę uzupełniającą,

 3. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

 4. zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

   1. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

   2. posiadają ważną Kartę Polaka,

   3. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

– mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

III. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.108 ust.1 pkt 2 (jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna) lub art. 206 ust.1 pkt 2 ( jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna) ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c,d i h, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

IV. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

V. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w pkt IV, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

VI. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na zasadzie wzajemności.

Rejestracja podmiotów mających siedzibę w Gdyni dokonywana jest pod następującym adresem:

Krajowy Rejestr Sądowy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

tel. 58 321 38 35

Ważne!

Osoby zagraniczne, będące obywatelami państw, które są stronami umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, również mogą skorzystać z pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej na równi z polskimi przedsiębiorcami, ale pod warunkiem istnienia zasady wzajemności. Wynika ona bądź wprost z umowy międzynarodowej, bądź potwierdzana jest w formie zaświadczenia przez polskie urzędy konsularne właściwe ze względu na kraj, z którego pochodzi obcokrajowiec. Reprezentatywnym przykładem zasady wzajemności może tu być także traktat między Stanami Zjednoczonymi, a Polską o stosunkach handlowych i gospodarczych.

3.5.1 ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpoczęcie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Obowiązany jest również ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:

 • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,

 • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.

Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego. Także osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby mogą utworzyć przedstawicielstwo, jeżeli zakres takiego przedstawicielstwa obejmuje wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Rejestr przedstawicielstw jest jawny.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”;

 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;

 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych obowiązkowych z wniosku o wpis do rejestru, oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń;

Zasady opodatkowania osób zamieszkałych poza Polską, ale prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski wynikają z bilateralnych umów pomiędzy Polską, a poszczególnymi krajami oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca podlegający obowiązkowi podatkowemu w Polsce musi zarejestrować się we właściwym Urzędzie Skarbowymi, gdzie otrzyma polski numer identyfikacji podatkowej NIP.

4. URZĄD SKARBOWY

4.1 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem PIT). Wyboru formy opodatkowania należy dokonać wypełniając wniosek CEIDG-1.

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek poinformować Urząd Skarbowy, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera oraz w jaki sposób będzie prowadził ewidencję podatkową, co połączone jest z obowiązkiem złożenia oświadczenia w tej sprawie. Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest zatem znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Należy w tym przypadku m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Decydując się na wybór formy rozliczenia, trzeba wziąć pod uwagę:

• rodzaj uruchamianej działalności gospodarczej,

• jej rozmiar,

• wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Należy dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będzie można to zrobić dopiero od następnego roku podatkowego.

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać:

 • do 20 stycznia roku podatkowego lub

 • w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dostępne formy opodatkowania:

• zasady ogólne (konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych),

• karta podatkowa,

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

4.1.1. ZASADY OGÓLNE

Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na zasadach ogólnych – do wyboru są dwa rodzaje opodatkowania:

• według zasad ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej – podatek płacony jest według stawek w progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) w zależności od wysokości osiągniętego dochodu rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Podatnik zachowuje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych;

• podatek liniowy według stawki 19% od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, należy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty również wykazuje się w odpowiedniej ewidencji (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z przepisami o rachunkowości). Należny podatek według 19% stawki oblicza się niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę wpłaca się już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnięty został dochód. Wybierając tę formę opodatkowania przedsiębiorca traci prawo do większości ulg podatkowych oraz wspólnych rozliczeń z małżonkiem czy dzieckiem.

Opodatkowanie odbywa się w oparciu o ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.361 z późn.zm.).

4.1.2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

To forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę. Na podstawie tego przychodu oblicza się należny podatek za dany miesiąc kalendarzowy – nie potrącając kosztów. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności tj.:

 • 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów,

 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,

 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu musi być złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przy tej formie opodatkowania należy prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.

Wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Opodatkowanie odbywa się w oparciu o ustawę z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

4.1.3. KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest wygodną i prostą dla drobnych przedsiębiorców formą rozliczania się z Urzędem Skarbowym, która nie wymaga prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie.

Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełnić przede wszystkim następujące warunki: prowadząc działalność, nie można korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenie i umowę o dzieło do wykonywania prac związanych z tą działalnością. Można natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę, należy tylko pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności. Współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, dozwolone jest natomiast, aby pracował razem z podatnikiem.

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania należy co miesiąc płacić ustaloną decyzją naczelnika urzędu skarbowego, określoną na dany rok podatkowy, kwotę podatku.

Wysokość ustalonego do odprowadzania podatku nie zależy od osiąganego dochodu z działalności. Zależy natomiast między innymi od:

• rodzaju i zakresu prowadzonej działalności

• liczby zatrudnionych pracowników

• liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Aby stać się podatnikiem podatku na takich zasadach, należy przed rozpoczęciem działalności złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej na formularzu PIT-16.

W przypadku wyboru karty podatkowej podatnik nie ma prawa do żadnych ulg i odliczeń z wyjątkiem odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opodatkowanie odbywa się w oparciu o ustawę z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

4.2. PODATEK VAT

Kolejnym ważnym krokiem, który musimy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jest podjęcie decyzji o tym czy zamierzamy (musimy) już na początku być podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), czy też zamierzamy skorzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

 • opłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju;

 • eksport towarów;

 • import towarów;

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przedsiębiorca nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli prowadzić będzie działalność w zakresie:

• handlu wyrobami z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

• sprzedaży niektórych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym,

• usług prawniczych,

• doradztwa i rzeczoznawstwa,

• produkcji i usług jubilerskich,

• sprzedaży nowych środków transportu,

• sprzedaży terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

• mniemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu w celu zarejestrowania się jako podatnik VAT zgłasza się do właściwego urzędu skarbowego dokonując zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R, dostępny na stronie www.mf.gov.pl; zakładka: podatki / formularze podatkowe) wraz z opłatą skarbową w wysokości 170. W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik określa wybrany przez siebie sposób rozliczenia z fiskusem (metodą kasową, na zasadach ogólnych, co miesiąc lub co kwartał).

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R należy złożyć przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Jeżeli nie dokonamy zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R to automatycznie będziemy zwolnieni z podatku VAT.

Organem podatkowym właściwym do złożenia zgłoszenia jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu a gdy są one wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych – naczelnik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) lub siedzibę podatnika (np. spółki).

Zasady opodatkowania podatkiem VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

NIP EUROPEJSKI – VAT- 5UE

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw lub nabyć towarów/usług należy przed dniem wykonania czynności złożyć VAT-R wskazując w nim rodzaj czynności i przewidywaną datę ich rozpoczęcia. Złożenie wypełnionego poprawnie formularza skutkuje uzyskaniem tzw. NIP-u europejskiego.

Aktualnie obowiązująca wersja formularza dostępna jest na stronie www.mf.gov.pl (zakładka: podatki / formularze podatkowe).

4.3. KASY FISKALNE

Sprzedaż towarów i świadczenie usług niezależnie od formy płatności (gotówka czy przelew) podlega obowiązkowi ewidencyjnemu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2012 poz.1382), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013r. zwalnia z obowiązku prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących podatników spełniających warunki rozporządzenia nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r.

W stosunku do zwolnień podmiotowych rozporządzenie zrównuje limit obrotu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych pozwalający na korzystanie ze zwolnienia z ewidencjonowania dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20.000 zł.

WAŻNE!

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego limit 20.000 zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących.

Rejestracji kasy fiskalnej dokonują:

1. podatnicy prowadzących działalność gospodarczą, których obroty ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczyły 20.000 zł,- w poprzednim roku podatkowym.

2. podatnicy rozpoczynających działalność gospodarczą, jeżeli obroty ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczą w trakcie roku kwotę 20.000 zł, – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności

w danym roku podatkowym.

3. podatnicy, którzy niezależnie od wysokości obrotów ze sprzedaży towarów i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dobrowolnie rejestrują kasę fiskalną.

Wypełniony druk zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy należy złożyć w terminie 7 dni od daty fiskalizacji kasy we właściwym urzędzie skarbowym. Urząd nadaje numer identyfikacyjny kasy rejestrującej, który to należy zamieścić w sposób trwały na obudowie kasy.

Podatnikowi, niebędącemu podatnikiem podatku VAT, który kupuje kasę fiskalną na tzw. pierwsze wyposażenie, przysługuje refundacja kosztów nabycia kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby otrzymać zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym następujące dokumenty:

– potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia faktury potwierdzająca zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności.

– w przypadku osób świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług dodatkowo winni złożyć informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze

rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

– fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

– raport dobowy z pierwszego dnia sprzedaży.

– wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.

Rejestracja spółki cywilnej w Urzędzie Skarbowym

 • Przedłożyć umowę spółki cywilnej.

 • W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki, wspólnicy powinni zgłosić ten fakt we właściwym (ze względu na siedzibę spółki) Urzędzie skarbowym celem uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (stawka tego podatku wynosi 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki). Posłuży do tego formularz PCC-3.

 • W celu nadania spółce numeru identyfikacji podatkowej (NIP) wspólnicy zobowiązani są złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2 oraz informację o wspólnikach na formularzu NIP-D we właściwym Urzędzie skarbowym. Powinni tego dokonać w terminie 7 dni od daty zawiązania spółki.

 • O ile spółka cywilna będzie płatnikiem podatku VAT, należy do dnia rozpoczęcia działalności spółki złożyć formularz VAT-R z opłatą skarbową w wysokości 170 zł we właściwym Urzędzie skarbowym.

 • Złożyć oświadczenie dotyczące wyboru formy opodatkowania przez poszczególnych wspólników zgodnie z ich adresami zamieszkania.

 • Przedłożyć tytuł prawny do lokalu albo oświadczenie o współwłasności.

4.4. INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

W przypadku wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego każdy zainteresowany może wystąpić do właściwego organu podatkowego o tzw. indywidualną interpretację prawa podatkowego. Wątpliwości mogą dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, rodzącego określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Aby otrzymać interpretację należy wystąpić z wnioskiem (na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A) do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zainteresowanego oraz wnieść opłatę w wysokości 40 zł.

Interpretacja indywidualna wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

Warto wystąpić o interpretację, ponieważ zastosowanie się do wydanej w sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może szkodzić wnioskodawcy. Oznacza to, że jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu:

• nie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej,

• nie zostaną naliczone mu odsetki za zwłokę,

• wnioskodawca zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji.

Ważne!

Ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające interpretację.

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących wyboru formy opodatkowania warto skorzystać z infolinii

Krajowej Informacji Podatkowej

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 18,00

z tel. stacjonarnych : 801 055 055

z tel. Kom: 22 330 03 30

www.kip.gov.pl

4.5. UŁATWIENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

System podatkowy ma wiele instrumentów zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Można z nich skorzystać w pierwszym okresie prowadzenia firmy.

 • Podatnicy w podatku dochodowym (z wyjątkiem opłacających podatek w formie karty podatkowej) mogą korzystać m.in. z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

 • Możliwość skorzystania z tzw. metody jednorazowej amortyzacji – tj. zaliczenia do kosztów podatkowych dokonywanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej niektórych środków trwałych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do odpowiedniej ewidencji – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 • Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika (tj. przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży brutto nie przekracza w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro) mają możliwość kwartalnego rozliczania się z tytułu podatku VAT.

 • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową, która chroni podatnika przed obowiązkiem zapłaty podatku, w przypadku gdy nie otrzymał on płatności od kontrahenta (jednak nie później niż w ciągu 90 dni od transakcji), co jest często przyczyną utraty płynności finansowej przez początkujących przedsiębiorców.

5. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W myśl art. 8 ust. 6 ww. ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

 • twórcę i artystę

 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,.

Analogiczne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek dotyczą osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, wymienione w art.6 ust.11 ustawy.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania działalności.

Osoba ta może także przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zostanie dokonane w terminie tj. 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

5.1. ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ

Na wniosku CEIDG – 1 w rubryce 12 należy podać jedynie datę powstania obowiązku opłacania składek. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne do zgłoszenia płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadanym numerze NIP.

Wniosek CEIDG-1 umożliwia także dokonanie zmian, które podlegają wpisowi, w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia płatnika. Zakład, na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1 sporządza z urzędu dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA oraz ewentualnie dokumenty ZUS ZBA i ZUS ZAA, bez potrzeby osobistego ich składania w ZUS. W przypadku otrzymania z organu ewidencyjnego danych z wniosku o zmianę wpisu do ewidencji Zakład sporządza odpowiednio zgłoszenie zmiany płatnika na dokumencie ZUS ZFA lub zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika na dokumencie ZUS ZIPA.

Niezależnie od wypełnienia wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi dokonać ich zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

KRUS

Złożenie oświadczenia w sprawie kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników dokonywane jest na wniosku CEIDG – 1 składanym do CEIDG poprzez odpowiednie wypełnienie rubryki 13. Kontynuacja ubezpieczenia następuje na podstawie danych przekazanych za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej przez CEIDG do KRUS, wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

5.2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie, tj. od 1 stycznia 2005 r. nie niższych niż 849 zł, od 1 stycznia 2006 r. nie niższych niż 899,10 zł, od 1 stycznia 2007 r. nie niższych niż 936 zł, od 1 stycznia 2008 r. nie niższych niż 1126 zł, od 1 stycznia 2009 r. nie niższych niż 1276 zł, a od 1 stycznia 2010 r. nie niższych niż 1317 zł, , od 1 stycznia 2011 r. nie niższych niż 1386 zł. A od 1 stycznia 2012r. nie niższych niż 1500 zł.

Oznacza to, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.

Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Rozpoczynając działalność gospodarczą można zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek mogą skorzystać osoby, które:

• w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności

gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

• nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia została ustalona w formie stóp procentowych, jednakowych dla wszystkich ubezpieczonych:

ubezpieczenia społeczne, w tym:

• ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru

• ubezpieczenie rentowe 8,00% podstawy wymiaru

• ubezpieczenie chorobowe 2,45% podstawy wymiaru

• ubezpieczenie wypadkowe od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru

Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

ubezpieczenie zdrowotne 9,00% podstawy wymiaru

Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru

Nie ma jednak obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za kolejne miesiące, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej osoba prowadząca działalność zadeklarowała do podstawy wymiaru składek:

• na ubezpieczenia społeczne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność, obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące,

• na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązujących je i osoby z nimi współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczająca składki za siebie, osobę współpracującą lub inne osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców) przekazuje odpowiednio:

• raport imienny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA

• raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA

• raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA

• deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Płatnik składek jest zobowiązany przechowywać – przez okres 5 lat od dnia przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – kopie:

 • zgłoszeń płatnika składek oraz dokumentów zmieniających lub korygujących te dokumenty – w formie papierowej lub elektronicznej,

 • zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz dokumentów zmieniających lub korygujących te dokumenty – w formie papierowej; w przypadku przekazania do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń w postaci dokumentu elektronicznego płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat zgłoszenie w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej do ubezpieczeń.

Natomiast kopię przekazanych do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów je korygujących, płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 10 lat od dnia przesłania do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Inspektorat ZUS w Gdyni

ul. Władysława IV 24, 81-364 Gdynia

czynne: poniedziałek w godz. 8.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-15.00

Centrum Obsługi Telefonicznej

801 400 987* – numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych
22 560 16 00* – numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.

Konsultanci są dostępni:
w dni robocze pon. – pt.: godz. 7.00 – 18.00
Automatyczny System Informacyjny dostępny:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Dodatkowe informacje/ formularze można uzyskać:

 • Inspektorat ZUS w Gdyni (ul. Władysława IV 24)

 • Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668-20-29)

 • strona internetowa www.zus.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 z późn. zm.)

6. ZMIANY WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek CEIDG-1 jest obowiązujący przy dokonywaniu wszelkich zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 32 ust.1 przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.

6.1 ZMIANA DANYCH WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować organ ewidencyjny o zmianach danych zawartych we wpisie w terminie 7 dni od dnia ich zajścia.

Zmianą we wpisie do ewidencji są zmiany wszystkich danych zawartych we wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorcy najczęściej dokonują zmian w obrębie adresu: zamieszkania, zameldowania, korespondencyjnego, wykonywania działalności gospodarczej oraz kodów PKD.

Zmianą jest również podanie aktualnego rachunku bankowego, biura rachunkowego prowadzącego dokumentacje księgową przedsiębiorcy.

Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas na zmianę formy opodatkowania działalności gospodarczej, natomiast do 20 lutego zmianę formy wpłaty zaliczki.

Zmiany te dokonujemy składając wniosek CEIDG-1 w organie rejestrowym, który za pośrednictwem platformy usług publicznych skieruje wniosek do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Procedura dokonywania zmiany danych we wpisie przebiega podobnie jak procedura rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku CEIDG-1 zawiera „Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1” dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl.

 

6.2 ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art.14a ust.1d przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z tego uprawnienia, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Wznowienie działalności w spółce cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej wznowienia przez wszystkich wspólników.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

 • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w ZUS

Na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1 Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

ZUS nie dokona wyrejestrowania płatnika składek w sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

W przypadku, gdy do Zakładu wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, a ZUS stwierdzi, iż dany płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas Zakład powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w ZUS

W sytuacji wznowienia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym (Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości) na wniosku CEIDG-1. W oparciu o tę informację Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA) – tylko w przypadku, gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika w związku z wcześniejszym zawieszeniem działalności oraz zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność, odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany skutkujące zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu tytułu ubezpieczenia, do złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń zobowiązany jest płatnik składek.

Po wznowieniu wykonywania działalności, płatnik składek zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgłoszeniowych za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące) jak i członków rodziny.

Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

 • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek,

 • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, jeżeli od pierwszego dnia tego miesiąca nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych, w których zostaną prawidłowo rozliczone należne składki od zadeklarowanych na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwot za pełny miesiąc, Zakład będzie mógł sporządzać dokumenty rozliczeniowe za kolejne miesiące.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku CEIDG-1 zawiera „Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1” dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl.

6.3 LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najpóźniej w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

Ważne!

Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG przez przedsiębiorcę, który opłaca składki na ubezpieczenia w ZUS na preferencyjnych warunkach spowoduje, iż przedsiębiorca utraci prawo do tego udogodnienia. Aby zachować możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków należy zawiesić działalność gospodarczą. Okres zawieszenia nie wstrzymuje biegu okresu 24 miesięcy.

Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zaprzestania działalności gospodarczej złożyć we właściwym urzędzie skarbowym dokument wyrejestrowujący VAT-Z. W przypadku, kiedy przedsiębiorąc ewidencjonuje obroty za pomocą kasy rejestrującej, należy pamiętać o jej wyrejestrowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku CEIDG-1 zawiera „Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1” dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl.

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej wydaną przez Ministra Gospodarki w przypadku:

 • gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

 • niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

 • utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 • gdy został dokonany z naruszeniem prawa,

 • wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą;

 • niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

7. KONCESJE, ZEZWOLENIA, LICENCJE, ZGODY, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji, zezwolenia, licencji lub zgody na jej prowadzenie. Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności upoważniają odpowiednie organy państwowe na podstawie decyzji administracyjnej. Z reguły obszary aktywności gospodarczej, które wymagają zgody urzędów lub instytucji, są objęte wyłącznością państwa lub mogą powodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub ładu publicznego. Podejmowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej nie wymaga występowania o koncesję, zezwolenie, licencję lub zgodę. Uzależnione jest natomiast od dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanych szczegółowymi ustawami.

Uwaga!

Wykonywanie pewnych zawodów wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji – tak jest na przykład z adwokatami, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, notariuszami i osobami uprawnionymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niektóre zawody wymagają dodatkowo wpisania na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.

7.1. KONCESJE

Przedmiot koncesji: Działalność wykonywana w zakresie: Instytucja udzielająca koncesji: Strona internetowa:
Broń • wytwarzani i obrot materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Ministerstwo SprawWewnętrznych www.msw.gov.pl
Górnictwo • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą,• poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,• wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,• podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla.• przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania. MinisterstwoŚrodowiska www.mos.gov.pl
Ochrona osób i mienia • ochrony osób i mienia Ministerstwo SprawWewnętrznych www.msw.gov.pl
Paliwa • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami oraz energią Urząd RegulacjiEnergetyki www.ure.gov.pl
RTV • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych Krajowa RadaRadiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl
Przewozy lotnicze • przewozów i transportu lotniczego Urząd LotnictwaCywilnego ulc.gov.pl
Kasyna gry • prowadzenie kasyna gry Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl

Co do zasady, organem koncesyjnym jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy ustaw szczególnych mogą jednak stanowić od tej zasady wyjątki. I tak np. niektóre koncesje przewidziane w prawie geologicznym i górniczym są udzielane przez wojewodę lub starostę. Do organu koncesyjnego należy udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Każdorazowo czas trwania koncesji zostanie określony w decyzji przyznającej koncesję.

Zgodnie z art. 60. ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej( tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.672), przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

7.2. ZEZWOLENIA

Przedmiot zezwolenia: Działalność wykonywana w zakresie: Instytucja udzielająca zezwolenia: Strona internetowa:
Alkohol

sprzedaż hurtowa alkoholu o zawartości poniżej 18 proc.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl

sprzedaż hurtowa alkoholu o zawartości powyżej 18 proc.

Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Apteka • wytwarzanie oraz import produktów leczniczych• prowadzenie hurtowni farmaceutycznej• prowadzenie apteki• prowadzenie punktu aptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wiif.gdansk.pl
Działalność związana z promieniowaniem jonizującym • działalność związana z narażeniem napromieniowanie jonizujące (wymaga zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej) Państwowa Agencja Atomistyki www.paa.gov.pl
• działalność związana ze stosowaniem aparatów rentgenowskich w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku www.wsse.gda.pl
Cła • prowadzenie składu podatkowego• wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego Urząd Celny w Gdyni www.gdynia.uc.gov.pl
Pomoc społeczna •prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku www.gdansk.uw.gov.pl
Wyścigi konne • Organizowanie wyścigów konnych Polski Klub Wyścigów Konnych www.pkwk.pl
Finanse • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych• działalność agentów firmy inwestycyjnej• działalność biur maklerskich• bankowość Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
GMO (genetycznie modyfikowane organizmy)i doświadczenia na zwierzętach • wprowadzanie do obrotu lub środowiska GMO• prowadzenie laboratorium referencyjnego Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Hazard i gry losowe • prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych, turniejów gry pokera Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
• organizowanie loterii fantowych, audiotekstowych i promocyjnych, gry bingo fantowe Izba Celna w Gdyni www.gdynia.uc.gov.pl
Lasy • wykonywanie planów urządzenia lasu Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Narkotyki • wytwarzanie, przerabianie, przetwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych Główny Inspektor Farmaceutyczny www.gif.gov.pl
• uprawa maku lub konopi włóknistych Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
Ryby (połowy) • rybołówstwo morskie• skup lub przetwórstwo organizmów morskich• prowadzenie chowu lub hodowli ryb i organizmów morskich• zarybianie polskich obszarów morskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni www.minrol.gov.plwww.oirm.gdynia.pl
Przyrządy pomiarowe
(w tym tachografy cyfrowe)
• naprawa, instalacja, sprawdzanie pod kątem zgodności z wymaganiami określonych przyrządów Główny Urząd Miar www.gum.gov.pl
SSE (działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych) • działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku www.strefa.gda.pl
Śmieci, gospodarowanie odpadami • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości• utylizacja zwłok zwierzęcych• przetwarzanie odpadów• opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Urząd Miasta Gdyni Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.gdynia.plwww.woj-pomorskie.pl
• zbieranie przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska www.gdansk.rdos.gov.pl
• zbieranie i unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Główny Inspektor Sanitarny www.gis.gov.pl
Poczta • wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek Urząd Komunikacji Elektronicznej www.eke.gov.pl
Transport drogowy • wykonywanie przewozu osób w transporcie krajowym – wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
(wykonywania przewozu osób w transporcie międzynarodowym wymaga uzyskania licencji wspólnotowej) Główny Inspektorat Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl
Transport lotniczy • utrzymywanie zdatności do lotu statków powietrznych• zakładanie lotniska• zarządzanie lotniskiem użytku publicznego• obsługa naziemna statków powietrznych lub ładunków, bagaży na lotnisku użytku publicznego Urząd Lotnictwa Cywilnego ww.ulc.gov.pl

7.3. LICENCJE I ZGODY

Przedmiot licencji lub zgody: Działalność wykonywana w zakresie: Instytucja udzielająca licencji lub zgody: Strona internetowa:
Praca(pośrednictwo i agencje zatrudnienia) • prowadzenie agencji pracy i agencji pracy tymczasowej• prowadzenie instytucji szkolącej bezrobotnych, a także instytucji prowadzących szkolenia za środki publiczne Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl
Transport podejmowanie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:• przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą• pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)• prowadzenia taksówki osobowej Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
Transport kolejowy • wykonywanie transportu kolejowego osób i rzeczy• świadczenie usług trakcyjnych Urząd Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl

7.4. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

Przedmiot regulacji: Działalność wykonywana w zakresie: Instytucja odpowiedzialna za regulacje: Strona internetowa:
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 •prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
Alkohol (wyrób i rozlew) • wyrób i rozlewanie wyrobów winiarskich• wyrób i rozlewanie wyrobów spirytusowych• wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Archiwa • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl
Detektywi • usługi detektywistyczne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.mswia.gov.pl
Lekarze • prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej• kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów, w tym kształcenie podyplomowe Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku www.nil.org.pl
Działalność weterynaryjna • prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna www.izba.pomorskie.pl
Kierujący pojazdami • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
• prowadzenie poradni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl
• prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku www.gdansk.uw.gov.pl
Przewóz towarów niebezpiecznych • Organizowanie kursów dla kierowców z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl
Prawo o ruchu drogowym • prowadzenie stacji kontroli pojazdów Urząd Miasta Gdyni www.gdynia.pl
Tablice rejestracyjne • produkcja tablic rejestracyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl
Prawo energetyczne • wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Prawo lotnicze • Wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, z wyjątkiem prowadzenia szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl
Paliwa (biopaliwa) • wytwarzanie, magazynowanie i wprowadzanie do obrotu biokomponentów Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Pielęgniarki i położne • prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych• kształcenie pielęgniarek i położnych, w tym kształcenie podyplomowe Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych www.oipip-gd.home.pl
Poczta (nie wymagająca zezwolenia) • działalność pocztowa Urząd Komunikacji Elektronicznej www.eke.gov.pl
Wyroby tytoniowe • Wytwarzanie wyrobów tytoniowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Środki ochrony roślin • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin• prowadzenie szkoleń zakresie środków ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Roślin i Nasiennictwa www.iorin.gda.pl
Telekomunikacja • świadczenie usług telekomunikacyjnych• dostarczanie sieci telekomunikacyjnej• dostarczanie udogodnień towarzyszących (systemy dostępu warunkowego, elektroniczne przewodniki po programach) Urząd Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl
Turystyka • organizowanie wycieczek, obozów oraz imprez turystycznych• pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych Urząd Marszałkowski WojewództwaPomorskiego www.woj-pomorskie.pl
Waluty (kantory) • działalność kantorowa Narodowy Bank Polski www.nbp.pl

Wszelkie informacje na temat sposobu realizacji uzyskania odpowiednio: koncesji, licencji, zezwolenia zgody lub wpisu do rejestru działalności regulowanych dostępne są na stronie publicznej administracji elektronicznej:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy www.eu-go.gov.pl (zakładka: znajdź procedurę).

8. POZOSTAŁE WYMAGANIA

8.1. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Działając na mocy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. nr 171, poz.1225 z późn.zm) w oparciu o art. 6 ust.2 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, każdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze (w tym przedsiębiorcy zamierzający prowadzić sklep spożywczy), powiadamia Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą ze względu na siedzibę podmiotu, o każdym przedsiębiorstwie pod jego kontrolą, które uczestniczy w jakimkolwiek z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności w celu rejestracji każdego z takich przedsiębiorstw.

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zobowiązane są złożyć:

 • wszystkie zakłady sektora spożywczego działające na terenie miasta Gdyni w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego

 • zakłady działające na terenie miasta Gdyni w zakresie sprzedaży produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej na terenie miasta Gdyni, w tym środki transportu żywnością

 • nie dotyczy: podmiotów działających w zakresie dostaw bezpośrednich; sprzedaży żywności w opakowaniach z urządzeń dystrybucyjnych; produkcji lub obrotu żywnością z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych uprzednio dopuszczonych do działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE; pośrednictwa w sprzedaży żywności, w tym przez Internet.

Niezależnie od zatwierdzania każdy zakład wprowadzający do obrotu żywność wymaga  wpisania do rejestru zakładów. Przedsiębiorca składa wniosek do Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed otwarciem sklepu. Wpisanie sklepu do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność jest konieczne z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wniosek o wpis do rejestru zobowiązani są złożyć:

 • podmioty działające w zakresie dostaw bezpośrednich podmioty działające w zakresie sprzedaży żywności w opakowaniach z urządzeń dystrybucyjnych

 • podmioty działające w zakresie produkcji lub obrotu żywnością z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE

 • podmioty działające w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności na odległość, w tym przez Internet

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni

ul. Starowiejska 50, 81-001 Gdynia

tel. 58 620-17-98, 621-67-03

tel. alarmowy: 0-605-462-480

fax: 58 620-57-44

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni

ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia

tel. 58 620-81-15

tel. alarmowy: 0-608-358-721

fax: 58 620-60-64

Dodatkowe informacje:

www.gis.gov.pl

8.2 INSPEKCJA HANDLOWA

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontrolnym powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Instytucja sprawuje funkcję kontrolną w zakresie legalności obrotu towarowego, jakości i rzetelności towarów i usług. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zawiadomienia.

Państwowa Inspekcja Handlowa

Inspektorat w Gdańsku

ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk

tel. 58 341-08-77

Dodatkowe informacje:

www.ihgd.pl

8.3 STRAŻ POŻARNA

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U.2013 poz. 1409) – inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Po pisemnym zgłoszeniu przez inwestora realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje stanowisko w formie pisemnej (opinię). Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni wydaje stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Sprzedaż bezpośrednia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, nie wymaga zawiadomienia Straży Pożarnej oraz uzyskania stosowanego zezwolenia, o ile na materiałach pirotechnicznych widnieje oznakowanie literowe NWP (nie wymaga pozwolenia). Oznaczenie to informuje, że dany produkt pirotechniczny nie wymaga specjalnego zezwolenia na sprzedaż, przechowywanie (magazynowanie), nabywanie,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia

tel. 58 660-23-00

fax: 58 660-23-04

Informacje o ochronie przed zagrożeniem pożarowym lub innym zagrożeniem oraz więcej:

www.kmpsp.gdynia.pl

8.4 NADZÓR WETERYNARYJNY

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem sprzedaży detalicznej mięsa i jego przetworów w sklepach spożywczych) mają obowiązek zgłosić tę działalność w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127).

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni

ul. Stryjska 25, 81-506 Gdynia

tel. 58 622-31-66

więcej: www.wetgiw.gov.pl

8.5 PUBLICZNE ODTWARZANIE MUZYKI

Publiczne odtwarzanie utworów wymaga uzyskania stosownej licencji (czyli umowy, której istotą jest zezwolenie na korzystanie z utworu na określonych w niej polach eksploatacji). Licencji udzielają organizacje zbiorowego zarządzania czyli stowarzyszenia zrzeszające twórców, wykonawców producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Statutowym zadaniem tych organizacji jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich oraz pokrewnych. W Polsce istnieje 15 organizacji zbiorowego zarządzania, które uzyskały zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonywanie organizacji zbiorowego zarządzania. Należą do nich:

Licencja udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów, czy też wyświetlenie i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych (np. odtwarzanie muzyki, filmów za pomocą różnych urządzeń odtwarzających, w tym szafy grające oraz karaoke; czy też publiczne udostępnianie programu radiowego czy telewizyjnego). Publiczne odtwarzanie muzyki wiąże się z opłatami stałymi za tzw. puszczanie muzyki w tle lub opłatami dodatkowymi w przypadku organizowania dodatkowych imprez tanecznych, gdzie muzyka jest elementem dominującym. Ponadto prawo dopuszcza odtwarzanie bez licencji w miejscu publicznym utworów, programów, jeśli nie łączy się ono z osiąganiem korzyści majątkowych, tzw. dozwolony użytek utworów.

Więcej informacji na temat praw autorskich znajduje się na portalu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.prawoautorskie.gov.pl .

PRZEDSIĘBIORCO!

Warto również pamiętać o ubezpieczeniu – zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia (np. od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych).

Przy wykonywaniu działalności pośrednika nieruchomości niezbędne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

9. PRZYDATNE INFORMACJE

9.1 ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ePUAP)

ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele administracji publicznej – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego kanału udostępniania usług administracji publicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

– Obywatelami a administracją

– Przedsiębiorcami a administracją

– Instytucjami administracji publicznej

Obywatele poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Podmioty publiczne mają natomiast możliwość bezpłatnego udostępniania swoich usług publicznych poprzez internet. Korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

Więcej informacji na stronie: www.epuap.gov.pl

9.2 POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY

Pojedyncze Punkty Kontaktowe to portale administracji elektronicznej przeznaczone dla usługodawców. Na mocy unijnej dyrektywy usługowej od grudnia 2009 r. punkty takie muszą funkcjonować we wszystkich państwach członkowskich. Kraje UE nie zostały zobowiązane do tego, by ich punkty kontaktowe obejmowały również procedury podatkowe i te związane z zabezpieczeniem

społecznym. Wiele krajów wprowadziło jednak taką możliwość, a pozostałe zostały do tego zachęcone. Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Europie można znaleźć na stronach portalu www.europa.eu

Pojedynczy Punkt Kontaktowy pomaga uzyskać wiedzę jak krok po kroku zrealizować daną procedurę, jak załatwić sprawę urzędową nie wychodząc z domu, jak uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów w Polsce i w krajach UE.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy umożliwia:

 • otrzymanie informacji jak realizować procedury związane z działalnością gospodarczą

 • elektroniczną realizację procedur administracyjnych

 • szybki dostęp do informacji o instytucjach i rejestrach publicznych

 • uzyskanie porady eksperckiej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Więcej informacji na stronie: www.eu-go.gov.pl

9.3 SYSTEM SOLVIT

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów – sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Do systemu Solvit można zgłaszać problemy:

 • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego
 • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego
 • zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim)

Do systemu Solvit nie można zgłosić problemu jeśli:

 • nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji)
 • dotyczy relacji między przedsiębiorcami
 • dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca
 • postępowanie sądowe zostało już wszczęte

System SOLVIT nie jest serwisem informacyjnym ani udzielającym porad prawnych.

Więcej informacji na stronie: www.ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm

DZIAŁ II : FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zagadnienie skąd wziąć pieniądze na założenie firmy czy jej rozwój jest najczęstszym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorcy. Istnieje kilka możliwości pozyskania środków finansowych na te cele. Najbardziej atrakcyjne są fundusze unijne, w ramach których przedsiębiorca może otrzymać dotacje, pożyczkę lub poręczenie dla istniejącej już firmy. Wsparcie można również otrzymać w instytucjach otoczenia biznesu, bankach czy powiatowych urzędach pracy.

Rodzaje wsparcia działalności gospodarczej:

 • na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • na rozwój istniejącej firmy
 • zwrotne:

np. kredyty, pożyczki, leasing

 • bezzwrotne:

np. dotacje ze środków Funduszy Europejskich, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • inkubatory przedsiębiorczości
 • parki naukowo-technologiczne
 • fundusze kapitałowe (seed capital, venture capital)
 • rynek NewConnect
  1. 1. KREDYT

Kredyty są najczęściej stosowanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa zewnętrznym źródłem finansowania. Służą zarówno finansowaniu potrzeb rozwojowych (kredyty inwestycyjne), jak i działalności bieżącej (kredyty obrotowe).

Kredyt to umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, będące pewnym procentem od pożyczonej sumy, płaconym bankowi przez kredytobiorcę. Oprócz tego banki pobierają dodatkowe prowizje i opłaty, takie jak prowizja przygotowawcza czy prowizja od niewykorzystanego salda kredytu. Odsetki są zwykle płacone okresowo (miesięcznie, kwartalnie), niekiedy mogą być pobierane z góry za okres kredytowania w formie dyskonta, czasem mogą być płacone jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Istnieje wiele rodzajów kredytów w zależności m.in. od okresu kredytowania, przedmiotu kredytowania, sposobu postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków finansowych. Każdy bank dysponuje swoją specyficzną ofertą kredytową.

 1. 2. LEASING

Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty.

Leasing to forma umowy cywilnoprawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony. Leasingobiorca zobowiązuje się do ponoszenia na rzecz leasingodawcy opłaty leasingowej. Opłata leasingowa jest zwykle ustalana wg określonych uregulowań prawnych, jest rozłożona na raty uzgodnione przez obie strony umowy oraz mieści w sobie obok części lub całości wartości leasingowanego mienia również należne odsetki.

Istnieje wiele kryteriów podziału leasingu, jednak najczęściej (z uwagi na charakter prawny) wyróżnia się:

1. Leasing finansowy- polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. (nazywany także kapitałowym lub inwestycyjnym)

2. Leasing operacyjny – polega na czasowym udostępnianiu środka, bez przeniesienia prawa własności (nazywany także eksploatacyjnym lub bieżącym)

3. Leasing zwrotny – polega na sprzedaży wytworzonego dobra firmie leasingowej przy jednoczesnym zawarciu umowy leasingu na wykorzystywanie tego dobra. Wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, które cierpią na brak płynności finansowej a nie mogą skorzystać z kredytu bankowego. Sprzedaż danego dobra (np. nieruchomości) stanowi dopływ gotówki, jednocześnie dane przedsiębiorstwo nadal wykorzystuje je w działalności.

4. Leasing pracowniczy – polega na dostarczaniu leasingobiorcy wykwalifikowanego personelu przez firmę zewnętrzną specjalizującą się w tej dziedzinie, jest wykorzystywany głównie przez firmy, których produkcja lub świadczone usługi są zależne w dużym stopniu od sezonowości

Popularność leasingu wśród MŚP wynika z tego, że częściej niż duże przedsiębiorstwa nie dysponują one własnymi środkami finansowymi na inwestycje oraz mają trudności z uzyskaniem kredytów bankowych. W zasadzie jedynym wymaganym zabezpieczeniem w przypadku leasingu jest weksel in blanco, ponieważ właścicielem przedmiotu umowy w czasie jej trwania pozostaje leasingodawca.

Korzyści z leasingu dla przedsiębiorstwa:

 • umożliwia wdrażanie nowych technik oraz technologii przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału

 • daje możliwość podejmowania szybkich decyzji, zwiększa elastyczność działań, np. dotyczących przekierunkowania produkcji

 • pozwala realizować nieprzewidziane, ale w danym momencie mogące przynieść dochód inwestycje

 • zwiększa płynność finansową przedsiębiorstwa

 • jest instrumentem finansowania inwestycji

 • daje możliwość lepszego dostosowania oferty do oczekiwań indywidualnych klientów

 • daje możliwość dopasowania wysokości i rozkładu opłat do możliwości finansowych przedsiębiorstwa

 • pozwala skorzystać z kapitału o stałym oprocentowaniu

 • nie powoduje wzrostu zadłużenia firmy

 • sprzyja uzyskaniu korzyści bilansowych oraz podatkowych przez leasingobiorcę

  1. FAKTORING

Faktoring, to zewnętrzne źródło finansowania krótkoterminowego. Polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja faktoringowa (faktor) odkupuje należności (najczęściej krótkoterminowe) od różnych podmiotów (faktorantów). Podmioty te otrzymują od niej zaliczkowo należność przed upływem terminu jej płatności. Faktor pobiera od swoich usług wynagrodzenie (najczęściej procent od kwoty należności), a następnie sam egzekwuje dług. Możliwość ściągnięcia należności przed terminem ich płatności oznacza, że dzięki temu pośrednictwu uzyskuje się swego rodzaju kredyt na okres, jaki wynika z różnicy między liczbą dni określoną w terminie płatności a liczbą dni, które upłynęły do momentu fizycznej zapłaty.

Formy factoringu:

 • Faktoring pełny (bez regresu) – wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywcy wierzytelności. Ta forma faktoringu jest korzystna dla zbywcy wierzytelności, bowiem po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz dłużnika faktorant od razu dysponuje środkami finansowymi i wyzbywa się odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Ciężar odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika spoczywa na faktorze, który przy tej formie faktoringu analizuje głównie sytuacją finansową dłużnika, jako zobowiązanego do zapłaty.

 • Faktoring niepełny (z regresem) – dokonanie cesji wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora. Jest to de facto zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez faktoranta, bowiem w przypadku niedokonania zapłaty przez dłużnika, on musi to uczynić na rzecz faktora. Ta forma faktoringu powinna w pierwszej kolejności znaleźć zastosowanie przy finansowaniu kredytów kupieckich udzielanych przez dostawcę dla godnych zaufania odbiorców, kiedy wydłużone terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności. Faktorant ponosi odpowiedzialność wobec faktora i musi o tym pamiętać, wnioskując o udzielenie faktoringu niepełnego, bowiem obciążają go skutki niespłacenia kwoty wierzytelności w terminie.

 • Faktoring mieszany – to połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty, natomiast odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie. Rozwiązanie to jest rozłożeniem odpowiedzialności między faktora i faktoranta.

Korzyści wynikające z umowy faktoringu dla faktoranta:

• zwiększenie obrotów bez zaangażowania dodatkowego finansowania zewnętrznego

• przyspieszenie cyklu rotacji w przedsiębiorstwie

• możliwość dzielenia się z faktorem ryzykiem niewypłacalności dłużnika

• zmniejszenie zapotrzebowania na środki obrotowe

• poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa

• poprawa relacji aktywów bieżących do zobowiązań bieżących firmy

• przekazanie na faktora szeregu czynności związanych z rejestracją, monitorowaniem i ściąganiem należności co pozwala zaoszczędzić na wydatkach administracyjnych przedsiębiorstwa

• możliwość skorzystania z fachowego doradztwa firm faktoringowych w zakresie zarządzania kapitałem pracującym przedsiębiorstwa

• poprawa dyscypliny stosunków gospodarczych między partnerami handlowymi i zmniejszenie rotacji

odbiorców

• ograniczenie zakresu ryzyka związanego z transakcjami walutowymi w obrocie zagranicznym

 1. POŻYCZKI ORAZ PORĘCZENIA KREDYTÓW / POŻYCZEK

Pożyczka regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 720-724). Jest to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, zgodnie z art. 723 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

Przedsiębiorca zainteresowany tą formą wsparcia może skorzystać z usług funduszy pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki

również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Korzyści z usług funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorcy:

 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;

 • korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów;

 • elastyczność: dla poszczególnych grup przedsiębiorców tworzone mogą być specyficzne warunki udzielania pożyczek np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

4.1. POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka „non profit” utworzona przez władze samorządowe województwa pomorskiego w celu wspierania pomorskich mikro i małych przedsiębiorców, zarówno początkujących jak i funkcjonujących już od dłuższego czasu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych, łatwo dostępnych pożyczek.

Z pożyczek może skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwo działające na ternie województwa pomorskiego, a także osoby pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół wyższych i innych typów szkół.

Usługi Funduszu bazują na szybkich, maksymalnie uproszczonych procedurach – od przedsiębiorców wymaga się tu minimum dokumentów.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk

tel. 58 302-20-05

fax 58 307-51-25

czynne: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00

e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Więcej informacji: www.pfp.gda.pl

4.2. POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski północno-zachodniej. PFP oferuje firmom sektora MŚP pomoc szkoleniowo – doradczą i finansową w ramach następujących programów:

 • Inicjatywa Jeremie
 • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
 • Program Poręczeń Kredytowych
 • Program Szkoleniowo – Doradczy
 • Inwestycje kapitałowe

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5

81-006 Gdynia

tel. 58 620-96-09

czynne: poniedziałek – piątek, 8.00-16.00

e-mail: pfp@pfp.com.pl

Więcej informacji: www.pfp.com.pl

4.3. POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał w grudniu 2001r.
z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia, w ramach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w celu uzyskania przewagi konkurencyjności naszego regionu. Udziałowcami Funduszu są również Bank Gospodarstwa Krajowego oraz gminy z terenu woj. pomorskiego.

PRFPK ma na celu ułatwienie pomorskim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty, leasingi i pożyczki na rozwój swojej działalności gospodarczej. Małe i średnie firmy bywają dyskryminowane przez banki z uwagi na niesione ze sobą wysokie ryzyko, brak odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego czy wysokie koszty obsługi zaciągniętych kredytów nieadekwatne do dochodów z nich osiągniętych. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

Beneficjentami poręczeń udzielanych przez PRFPK Sp. z o.o. mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

 • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami*

 • mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego,

 • nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem)**

*w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz.1807 z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr I do Rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.);
** w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004 r.).

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk

tel. 58 320-34-05 (06)

fax 58 320-36-37

e-mail:prfpk@prfpk.pl

Więcej informacji: www.prfpk.pl

4.4. INICJATYWA JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia.  JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),

 • nie posiadają historii kredytowej,

 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 49 pracowników,

 • mający obrót roczny w wysokości do 10 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 10 mln euro,

 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie pomorskim,

 • nieposiadający historii kredytowej,

 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,

 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,

 • informatyzację,

 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,

 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finansowanie celów konsumpcyjnych,
 • spłatę pożyczek i kredytów,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;

 • korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów;

 • elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

Gdzie zgłosić się po wsparcie?
Szczegółowe informacje na temat wdrażania Inicjatywy JEREMIE, w tym aktualny wykaz instytucji udzielających wsparcia finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie woj. pomorskiego znajduje się na stronie www.jeremie.com.pl

 1. FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą w głównej mierze z trzech podstawowych źródeł:

 • z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii);
 • z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT;
 • ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii); jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

Unia Europejska przeznacza zgromadzone środki przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. gospodarki, rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej.

W kontekście środków unijnych można się spotkać z następującymi pojęciami:

– polityka spójności (interwencja UE, której celem jest zmniejszenie zróżnicowań w Unii), w tym: wzrost poziomu spójności gospodarczej (polega na zmniejszeniu zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy obszarami bogatymi a biednymi), społecznej (polega na zmniejszaniu zróżnicowań w wykorzystaniu kapitału ludzkiego pomiędzy poszczególnymi obszarami) i terytorialnej /przestrzennej (polega na eliminowaniu barier dostępności do regionów peryferyjnych poprzez ich lepsze powiązanie z obszarami centralnymi Wspólnoty)

– polityka regionalna (działalność centralnych organów władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju; zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów),

– polityka strukturalna (tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Unii Europejskiej)

Pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i ich mieszkańcami. Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Nowości – Perspektywa finansowa 2014-2020

Każdy z programów operacyjnych dostępnych w latach 2007–2013 doczekał się swojej kontynuacji, jednak nie są to te same programy – zostały one udoskonalone w wyniku zdobytego przez siedem lat doświadczenia.

Dodatkowo uruchomiony zostanie nowy program Polska Cyfrowa, z budżetem w wysokości ok. 2,2 mld euro, którego celem będzie stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych, czyli mówiąc prościej – ułatwienie dostępu do szybkiego internetu. Program ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu Polaków, także w kontekście szybko rozwijającego się sektora e-usług.

Kolejną nowością jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów, jak chociażby YEI (Youth Employment Initiative), który ma wspierać młodzież w znalezieniu zatrudnienia, czy instrument Łącząc Europę, przewidziany jako wsparcie dla rozbudowy infrastruktury (m.in. drogowej, kolejowej czy energetycznej) pomiędzy państwami członkowskimi.

Ważny też będzie rozwój terytorialny, realizowany poprzez dostosowanie interwencji i jej koncentrację – między innymi poprzez wyodrębnienie obszarów strategicznej interwencji państwa, jak i poprzez zastosowanie instrumentów takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

5.1. WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWE POLITYKI REGIONALNEJ

Polityka spójności realizowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to największy fundusz. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. Dzięki inwestycjom finansowanych z EFRR, Unia Europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, a także wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki.

Europejski Fundusz Społeczny najczęściej kojarzy się z możliwością finansowania szkoleń, warsztatów, wspieraniem zatrudnienia itp. W istocie EFS został stworzony po to, aby poprawić jakość i dostępność miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Z Funduszu Spójności można otrzymać dofinansowanie na duże projekty inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy.

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR.

Zupełnie innym rodzajem funduszy są Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybacki. Pomoc finansowa, którą można uzyskać z tych źródeł, związana jest z prowadzeniem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, nie zaś polityki regionalnej.

5.2. ORGANIZACJA SYSTEMU WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Przyznana Polsce kwota obejmuje dofinansowanie udzielane w ramach programów krajowych i regionalnych (ponad 76,8 mld euro), Europejskiej Współpracy Terytorialnej (ok. 0,7 mld euro) oraz środki udzielane w ramach instrumentów i programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (m.in. instrument Łącząc Europę czy Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym).

Źródłem ich finansowania będą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce zawarto w Umowie Partnerstwa, która określa, jak i w co będą inwestowane środki europejskie.

Fundusze europejskie będą realizowały, w różnym stopniu i zakresie, wszystkie trzy cele przyjętej przez rząd polski Strategii Rozwoju Kraju 2020, tj. przyczyniały się do zwiększenia konkurencyjności, zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej oraz poprawy efektywności administracji.

Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z Umową Partnerstwa tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.

Przedsiębiorcy w ramach funduszy unijnych mogą otrzymać szeroką pomoc m.in. poprzez dotacje, pożyczki czy poręczenia na rozwój firmy.

5.2.1. Krajowe Programy Operacyjne

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.

 • Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań.

Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

Ze względu na wysokie ryzyko związane z realizacją innowacyjnych projektów, finansowanie badań naukowych i innowacyjności w ramach PO IR będzie opierać się w dużej mierze na wsparciu dotacyjnym.

Wsparcie adresowane będzie do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe
 • Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) podobnie jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Głównym celem POIiŚ 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej, środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Wsparcie adresowane będzie do:

    • podmiotów publicznych (w tym jednostek samorządu terytorialnego)

    • podmiotów prywatnych (przede wszystkim dużych przedsiębiorstw).

 • Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Program będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
 • Polska Cyfrowa (PO PC) ma na celu wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W ramach Programu wspierane będą inwestycje dotyczące poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenia zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Wsparcie adresowane będzie do:

 • jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych,
 • jednostek naukowych,
 • państwowych organizacji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorstw.
 • Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

 • Pomoc Techniczna (PO PT) będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce. Zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020. Działania POPT skierowane będą do:

    • podmiotów sektora finansów publicznych
    • jednostek samorządu terytorialnego
    • partnerów społeczno-gospodarczych
    • organizacji pozarządowych.

5.2.2. Regionalne Programy Operacyjne

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

W województwie pomorskim jest to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Informacji na temat RPO WP udziela:

Departament Programów Regionalnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34

e-mail: dpr@pomorskie.eu

www.dpr.pomorskie.eu

5.2.3. Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) pozwala wzmacniać powiązania gospodarcze, społeczne, kulturowe i komunikacyjne między Polską i jej sąsiadami.

Programy EWT znacznie różnią się od innych instrumentów Unii Europejskiej – zwłaszcza ich międzynarodowym charakterem. Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii.

Obecnie trwa przygotowanie 3 typów programów: transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnego na lata 2014-2020. Zasadniczą różnicą między 3 typami współpracy jest zakres terytorialny, w ramach którego można realizować wspólne przedsięwzięcia: obszary przylegające do granic państwowych w przypadku programów współpracy transgranicznej, duże zgrupowania europejskich regionów z kilku lub kilkunastu państw w ramach programów współpracy transnarodowej oraz wszystkie regiony UE w zakresie współpracy międzyregionalnej.

Obok zasięgu geograficznego poszczególne typy programów są zróżnicowane pod względem tematyki. Programy transgraniczne służą przede wszystkim budowaniu więzi łączących społeczności po obu stronach granicy. Ich realizacja służy wzmocnieniu współpracy poprzez wzrost liczby wspólnych inicjatyw dotyczących między innymi ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, wymiany kulturalnej, czy wzajemnych kontaktów młodzieży. Z kolei programy transnarodowe stanowią szansę dla wsparcia bardziej innowacyjnych projektów dotyczących zagadnień istotnych dla obszarów należących do kilku państw. Sprzyjają zintegrowanemu rozwojowi UE poprzez inicjowanie planów i koncepcji prowadzących do realizacji ponadnarodowych przedsięwzięć. Współpraca międzyregionalna, obejmująca obszar całej UE, służy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a tym samym wzmacnia potencjał instytucji i samorządów w zakresie mechanizmów wspierania rozwoju regionalnego.

5.2.4. POZOSTAŁE PROGRAMY

Ponadto, Polska będzie realizowała programy krajowe finansowane ze Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program ma na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa oraz zrównoważenie rozwoju wsi. Kierunki programu obejmą również zarządzanie zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu.

Program Rybactwo i Morze – Program ma na celu wzrost konkurencyjności sektora rybołówstwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Informacje o Funduszach europejskich na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020

5.3. WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW

Aby zrealizować projekt finansowany z funduszy europejskich należy przejść następujące etapy:

 • Wybór odpowiedniego źródła dotacji

Przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie należy przemyśleć, z którego programu skorzystać i jakiego typu projekt będzie realizowany.
Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować cel, któremu ma służyć planowany projekt oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój firmy czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – należy więc znaleźć ten odpowiedni. Każdy program składa się z osi priorytetowych (lub priorytetów), których cele są bardziej zawężone niż programu, natomiast każda oś priorytetowa zawiera jedno lub więcej działań (w niektórych programach nazewnictwo jest nieco odmienne). W ramach działań występują czasami także poddziałania czy schematy. Aby ustalić, do którego konkursu złożyć wniosek o dofinansowanie, należy określić tę najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi planowanego projektu (może to być np. działanie, poddziałanie, schemat, obszar wsparcia). Informację tą znaleźć można w dokumencie Szczegółowy opis priorytetów, który jest opracowany dla każdego programu (wyjątek stanowią programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Przydatne są różnego rodzaju wyszukiwarki dotacji – przykładowo dostępna na stronie internetowej funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującym wzorem, na elektronicznym nośniku informatycznym oraz w wersji papierowej. Wnioski do większości programów przygotowuje się w programie Generator Wniosków. Wniosek należy złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz w terminie.

Planując wydatki w projekcie należy pamiętać, że refundacji podlegają wyłącznie tzw. koszty kwalifikowane tj.:

– wymienione w wytycznych dla wnioskodawców,

– niezbędne dla prawidłowego wykonania przedsięwzięcia i mające z nim bezpośredni związek,

– poniesione w okresie trwania przedsięwzięcia (zgodnie z zapisami umowy)

– rzeczywiście poniesione (udokumentowane fakturami, rachunkami) i zapłacone,

– zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz krajowego, w tym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

– zaplanowane w budżecie projektu.

 • Ocena złożonego projektu

Przygotowanie całej dokumentacji aplikacyjnej i złożenie jej w terminie nie gwarantuje jeszcze przyznania środków. Wniosek o dofinansowanie zostaje dokładnie sprawdzony i dopiero po jego ocenie zapada decyzja o udzieleniu wnioskowanego wsparcie. Najpierw wniosek przechodzi przez etap oceny formalnej, w której weryfikowany jest pod kątem obowiązkowych kryteriów formalnych. Jeśli wniosek spełnia wymagane kryteria formalne, czeka go jeszcze ocena merytoryczna. Na tym etapie sprawdzana będzie treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane przez program, z którego środków ma być przyznane wsparcie.
W trybie konkursowym ocenione merytorycznie projekty są ze sobą porównywane pod względem zdobytych punktów. Wtedy tworzona jest lista rankingowa, a dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty.

Należy unikać najczęstszych błędów merytorycznych, wśród których wymieniane są:

– brak logiki projektowej (cele, działania, rezultaty)

– niska efektywność kosztowa

– mała trwałość rezultatów projektu

– opis projektu nie obejmuje specyfiki wnioskodawcy

– nieprawidłowa metodologia

Eksperci wskazują ponadto na częste nieprawidłowości w następującym zakresie:

– realizacja działania została rozpoczęta przed podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji

– kwota dotacji przekracza limit wysokości dotacji dla danego działania

– stosowanie nieprawidłowych formularzy programowych

– wybrani wykonawcy usług doradczych nie są akredytowani

– brak kopii umów z wykonawcami usług

– brak wymaganych załączników

– brak podpisów i potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” dołączonych kopii

– nieaktualne załączniki (starsze niż wymagane)

– brak aktualnego sprawozdania finansowego

– brak elektronicznej wersji wniosku

– rozbieżność między wersją elektroniczną i papierową (różna suma kontrolna)

 • Podpisanie umowy

Kluczowym momentem dla projektu jest podpisanie umowy o dofinansowanie z instytucją, która będzie przekazywać dotację. Wówczas uzyskuje się pewność, że po spełnieniu wszystkich określonych umowie warunków, otrzyma się wnioskowane wsparcie finansowe.
Umowa o dofinansowanie opisuje dokładnie zobowiązania i uprawnienia beneficjenta oraz dokładny harmonogram realizacji projektu i budżet, przewidziany do zrealizowania. Zawiera ona również m. in. szczegóły rozliczania czy promocji projektu oraz metody postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe.
Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest realizacja zaproponowanego projektu w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie, który staje się załącznikiem do umowy. Wszelkie ewentualne zmiany w nim będą wymagały zatwierdzenia przez właściwą instytucję oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.

 • Realizacja zamierzonych działań

Przedsiębiorcy muszą zwykle poczekać z wydatkami do dnia następującego po dniu podpisania Umowy o dofinansowanie. Może to być także dzień następujący po dniu złożenia wniosku lub dzień następujący po dniu otrzymania informacji, że projekt co do zasady kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Informacje te znajdują się w dokumentacji działania, którego dotyczy projekt.
W trakcie realizacji projektu należy zbierać wszelkie dotyczące go dokumenty. Stanowią one załączniki do wniosków o płatność, których złożenie jest niezbędne do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Przykładowo są to dokumenty potwierdzające zakup i otrzymanie rzeczy (np. protokół przekazania), wybudowanie obiektu (np. protokół odbioru) lub inne tj. gwarancje i certyfikaty.

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić na specjalnym formularzu, składany w trakcie trwania projektu objętego wsparciem oraz na zakończenie; wniosek ten jest weryfikowany i po akceptacji staje się podstawą do rozliczenia projektu i wypłacenia dotacji. Wnioski przygotowuje się w programie Generator Wniosków o Płatność.

Promocja projektu oraz informacja o otrzymaniu dotacji unijną jest jednym z obowiązków beneficjenta. W przypadku otrzymania dofinansowania należy w widocznym miejscu umieścić symbole unijne. Taka informacja może zostać umieszczona także na stronie internetowej beneficjenta, w formie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku wybudowanego lub wyremontowanego dzięki dotacji. Wszystkie przedmioty zakupione lub wytworzone z funduszy unijnych (produkty czy środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, aparatura) powinny zostać oznakowane plakietkami informacyjnymi – zgodnie ze wzorem przedstawionym w dokumentacji konkursowej. W przypadku zamieszczania informacji o projekcie w środkach masowego przekazu, należy zbierać dowody takiej promocji świadczące o wywiązaniu się z obowiązku promocyjnego.

 • Sprawozdawczość z postępów projektu

Zanim przedsiębiorca otrzyma przelew środków na swoje konto, musi złożyć Wniosek o płatność, którego częścią jest sprawozdanie z realizacji projektu. Umowa reguluje częstotliwość składania takiego wniosku.

W sprawozdaniu z realizacji projektu należy zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych etapów projektu, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz m.in. dalsze etapy projektu, które będą realizowane w następnej kolejności.

Wnioski o płatność należy obowiązkowo przedkładać regularnie, nawet, gdy w danym okresie nie wystąpiły żadne wydatki. Wtedy spełnia on rolę sprawozdania z realizacji projektu.

Istnieją dwie formy, w jakich można otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych:

– zaliczka, a więc środki otrzymane przed poniesieniem wydatków,

– refundacja, czyli zwrot wcześniej wydanych środków (własnych lub pożyczonych), które zostały poniesione w ramach projektu.

Aby otrzymać przelew dofinansowania na konto, konieczne jest rozliczenie projektu. W tym celu należy przedłożyć Wniosek o płatność. Wniosek o płatność składa się zawsze wtedy, kiedy przedsiębiorca:

– wnioskuje o refundację kosztów już poniesionych,

– wnioskuje o przekazanie zaliczki na realizację projektu,

– chce rozliczyć otrzymane zaliczki – wtedy należy wykazać wydatki poniesione i opłacone z otrzymanych wcześniej zaliczek,

– jest jednostką sektora finansów publicznych, a środki na projekt zostały zapisane w jego budżecie – rozliczenie wydatków,

– przekazuje informacje o postępie rzeczowym projektu.

Wniosek o płatność podlega wnikliwej analizie i ocenie. Błędy lub niejasności trzeba wyjaśnić, uzupełnić lub poprawić. Należy pamiętać o obowiązujących terminach składania Wniosków o płatność.
W części rzeczowej Wniosku opisuje się przebieg projektu i jego zgodność z tym, co założono we Wniosku o dofinansowanie i tym, co mówi Umowa o dofinansowanie. Część finansowa będzie dotyczyć poniesionych kosztów. Potwierdzeniem tego są załączane faktury.
Najważniejszym załącznikiem do Wniosku o płatność są kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych, które stanowią dowód zakupu oraz dokumenty potwierdzające dokonanie płatności. Każda faktura musi być odpowiednio opisana oraz zatwierdzona przez upoważnioną do tego osobę – zgodnie z zasadami księgowymi.

 • Kontrola projektu

Podpisując Umowę o dofinansowanie przedsiębiorca zobowiązuje się jednocześnie do poddanie kontroli, czy sposób realizacji projektu (inwestycji) jest zgodny z tym, co przewiduje umowa.

Kontrola może odbywać się w siedzibie firmie, instytucji, organizacji lub na miejscu realizacji projektu (inwestycji), jak również w siedzibie instytucji, z którą podpisano Umowę o dofinansowanie. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia może doprowadzić do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Podczas trwania kontroli osoby kontrolujące będą sprawdzały dokumenty związane z realizacją projektu (inwestycji) tj. dokumenty finansowe, techniczne jak również poziom osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, które założono we Wniosku o dofinansowanie, a także promocję projektu. Osoby kontrolujące mają prawo wejść na teren związany z realizowanym projektem oraz do wszystkich budynków i pomieszczeń, w których realizowany był projekt.

Instytucje kontrolujące mogą również żądać wyjaśnień. Jednocześnie osoby kontrolujące powinny mieć dostęp do systemu komputerowego, wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z projektem. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowana przez osoby kontrolujące jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Ważne jest, aby w trakcie trwania kontroli zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków oraz innych zagadnień związanych z projektem.

Wyniki przeprowadzonej kontroli zostają przedstawione na piśmie. Jest to informacja pokontrolna, w której zawarte są zalecenia pokontrolne.

Po pomyślnej kontroli na zakończenie projektu oraz pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność końcową można uznać, że projekt został zakończony. Wtedy przedsiębiorca otrzymuje przelew środków na swoje konto.

Pamiętać jednak należy, że każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować odpowiednią trwałość. Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tak zwanej znaczącej modyfikacji tj.:
– modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,
– wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury lub z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Pozostałe wskazówki:

W tym samym czasie można realizować więcej niż jeden projekt dofinansowywany z funduszy strukturalnych.

Przy ubieganiu się o dotacje, nie można zapomnieć o specyfice tego instrumentu finansowego – w większości przypadków dofinansowanie jest refundacją poniesionych przez beneficjenta (przedsiębiorcę) wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z uwzględnieniem każdorazowo zapisów dotyczących progów finansowych oraz procentowego udziału wsparcia.

Z reguły oznacza to, że wnioskodawca musi wykazać środki finansowe (własne lub zewnętrzne) niezbędne do realizacji projektu (lub jego części), a dopiero później może ubiegać się o zwrot określonej części poniesionych wydatków.

5.4. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich została powołana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

PI UE świadczą bezpłatne usługi informacyjne zarówno dla osób ubiegających się o dofinansowanie jak i realizujących projekty europejskie. Zakres usług informacyjnych obejmuje pomoc w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu lub przy jego rozliczeniu (np. podstawowe kryteria uzyskania dofinansowania; instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków; procedury, wymagane dokumenty, terminy, zasady opisywania dokumentów finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem dotacji).

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
telefony do konsultantów: 22 626-06-32, 22 626-06-33, 22 745-05-46
fax: 22 201-97-25
e-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

godziny pracy: pon-pt. 8-18, sob. 10-14

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
telefony do konsultantów: 58 326-81-52, 58 326-81-48, 58 326-81-47
fax: 58 326-81-34
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu, pomorskiewunii@pomorskie.eu,

www.pomorskiewunii.pl

Główny Punkt Informacyjny FE: http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi

godziny pracy: pon. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00

 1. DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może przyznać bezrobotnemu, zarejestrowanemu w urzędzie pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 6–krotnego przeciętnego wynagrodzenia lub jednorazowo środki na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, przy czym wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć: 4–krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni socjalnej lub 3–krotnego przeciętnego wynagrodzenia dla jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest fakt nie prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup:

 • środków trwałych,
 • urządzeń, maszyn,
 • materiałów, towarów,
 • usług i materiałów reklamowych,

 • pozyskanie lokalu,

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Dotacja jest bezzwrotna, jeśli działalność prowadzona będzie przez co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności bez jej zawieszenia

Dotacja z urzędu pracy jest najmniej skomplikowana pod względem formalnym. Przyznanie dotacji odbywa się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz podpisaniu stosownej umowy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych pragnących podjąć prowadzenie działalności gospodarczej udzielane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ze środków Funduszu Pracy.

Wniosek o przyznanie dotacji oraz regulamin przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej znajduje się na stronie: www.pupgdynia.pl.

Uwaga! Z finansowej pomocy nie skorzysta osoba mająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Najpierw należy złożyć wniosek o dofinansowanie, a dopiero później zarejestrować firmę.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

tel. 58 620-49-54, 621-11-61, 620-29-44, 621-11-50

fax: 58 621-06-95

e-mail: pup@pupgdynia.pl

www.pupgdynia.pl

 1. ŚRODKI NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

Przedsiębiorca planujący zatrudnienie nowego pracownika ma możliwość skorzystania z jednej z następujących form wsparcia będących w kompetencji Starosty Powiatu a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Do form tych należą: staż, prace interwencyjne czy refundacja kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostą z organizatorem, według programu określonego w umowie przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Staże to bardzo korzystne rozwiązanie dla firm, bo w tym czasie nie płacą one stażyście. Stażysta otrzymuje miesięczne stypendium wypłacane przez starostę.

Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.  Refundacja stanowi pomoc de minimis. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest między innymi do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy, utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. Jeśli zwolni go wcześniej, zwróci część refundacji proporcjonalnie do okresu, w jakim powinien go zatrudniać.

Przedsiębiorca, który zatrudnił bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, otrzyma za to zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, składki , nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej.

Więcej informacji o środkach na zatrudnienie pracownika udzielają Powiatowe Urzędy Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia

tel. 58 620-49-54, 621-11-61, 620-29-44, 621-11-50

fax: 58 621-06-95

e-mail: pup@pupgdynia.pl

www.pupgdynia.pl

 1. ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla osób niepełnosprawnych przewidziano wsparcie w dwóch postaciach, określonych szczegółowo w art. 12 a i 13 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.):

1) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Jednorazową dotację na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może otrzymać osoba niepełnosprawna, która:

 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu

 • nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel

 • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON

 • nie zalega z opłacaniem w terminie podatków

 • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi

 • gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Jednorazowe środki mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

 • prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia

 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 • na ponowne podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej składa wniosek (Wn-O) w siedzibie Prezydenta właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania określający:

 • wnioskowaną kwotę

 • rodzaj zamierzonej działalności

 • formę zabezpieczenia (poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym tzw. awal, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika)

 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności

 • wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (wydatki przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej)

Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Uwaga! Osoba niepełnosprawna wnioskująca o wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej załącza do wniosku pisemną informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu jej do spółdzielni socjalnej jako członka.

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem rachunkowym oraz formalnym.

Przyznanie dotacji następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Kwota dotacji zależna jest od potrzeb przyszłego przedsiębiorcy określonych we wniosku, wynosi jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała środki zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

2) dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

• nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona

• nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Prezydenta z wnioskodawcą określonym powyżej.

3) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą ze środków PFRON refundowane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości:

• 100% kwoty składek – w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

• 60% kwoty składek – w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• 30% kwoty składek – w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika ze środków PFRON refundowane są składki na ubezpieczenia społeczne rolników.

Wsparcie przewidziano również dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, którzy otrzymują szereg uprawnień polegających na różnych formach dofinansowania lub zwolnień finansowych. Koszty dofinansowania pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część form wsparcia realizuje bezpośrednio Fundusz (miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwolnienie z wpłat na PFRON), a część samorządy powiatowe (zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy, szkolenia pracowników niepełnosprawnych).

Więcej informacji o środkach dla osób niepełnosprawnych:

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Zespół Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

tel. 58 668-20-10, 668-20-22

tel./fax: 58 668-20-12

e-mail: gcwp@gdynia.pl

www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

 1. FUNDUSZE KAPITAŁOWE

Istotą finansowania typu venture capital jest udostępnienie przedsiębiorstwu w fazie początkowej jego istnienia lub w fazie rozwojowej nieoprocentowanego kapitału.

Ma to umożliwić szybkie wdrożenie innowacji, wypełnienie luki rynkowej i uzyskanie satysfakcjonujących dochodów.

Spółki tego typu zmniejszają swoje ryzyko poprzez dywersyfikację udziałów w różnych przedsięwzięciach, będących w różnych etapach istnienia na rynku, co ma pozwolić osiągnąć wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Za najważniejsze rozwiązanie charakterystyczne dla tego sposobu finansowania można uznać takie cechy jak:

• spółka venture capital wyposaża przedsiębiorstwo w kapitał własny w postaci udziałów, nie wymagając powszechnie stosowanych form zabezpieczenia i oprocentowania

• spółka venture capital odpowiada tylko do wysokości wniesionych wkładów

• spółka venture capital jest zobowiązana do pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwem

• udziałowcy dążą do uzyskania wysokich zysków w przypadku powodzenia ryzykownego przedsięwzięcia

• dążenia do maksymalizacji zysków dotyczą nie zysków bieżących, a długoterminowych, co ma odzwierciedlać wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Na klasyczną formę venture capital składa się:

• przedsiębiorstwo innowacyjne

• spółka venture capital

• pierwotni dawcy kapitału

W procesie inwestycyjnym funduszu venture capital możemy wyróżnić takie fazy jak:

• akwizycja kapitału

• poszukiwanie obiektów zainteresowania

• analizy

• negocjacja i inwestowanie

• udział w zarządzaniu

• dezinwestycja czyli wycofanie funduszu z przedsięwzięcia

9.1. FUNDUSZ INVENO

Fundusz INVENO specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju, bądź planujące dynamiczny rozwój poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii. Ważnym elementem oceny przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nie innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz profesjonalnej i kreatywnej kadry.

Fundusz inwestował będzie w dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • przedsiębiorstwa już istniejące, sprawnie działające na rynku, posiadające strategię dynamicznego rozwoju w niedalekiej przyszłości poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań lub nowoczesnych technologii,

 • nowe przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, posiadające unikalne technologie, bądź innowacyjne rozwiązania dające przedsięwzięciu przewagę konkurencyjną.

Innowacyjność projektu poza zastosowaniem nowoczesnych technologii, wynikać może również z nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, dystrybucyjnych, sprzedażowych. Finansowanie odbywać się będzie poprzez podniesienie kapitału zakładowego. Fundusz będzie w ten sposób stawał się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa i w całym okresie trwania inwestycji udzielał mu bieżącego wsparcia w zarządzaniu rozwojem.

Misją INVENO jest z jednej strony dostarczanie najlepszym przedsiębiorcom kapitału niezbędnego do ich szybkiego rozwoju, a z drugiej strony zagwarantowanie inwestorom Funduszu ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Aby obniżyć ryzyko inwestycyjne INVENO będzie inwestował aktywa zarówno inwestorów prywatnych (osób fizycznych i prawnych) jak i pochodzące
z programu wsparcia dla funduszy venture capital realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) ze środków UE.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z udziału KFK w Funduszu są:

 • pierwszeństwo inwestorów prywatnych w zwrocie zainwestowanego kapitału oraz w udziale w zysku do wysokości minimalnej stopy zwrotu,

 • refundacja części kosztów przygotowania inwestycji.

INVENO zamierza wnioskować do KFK o wsparcie inwestycyjne w wysokości zbliżonej do wysokości środków powierzonych Funduszowi przez inwestorów prywatnych.

Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych będzie przebiegał trzystopniowo. Przystąpienie Funduszu do procesu inwestycyjnego wymagać będzie pozytywnego zaopiniowania wniosku inwestycyjnego Przedsiębiorcy przez Zespół Zarządzający oraz uzyskania pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego złożonego z głównych akcjonariuszy Funduszu.

Etapy wniosku inwestycyjnego:

 • wstępna ocena wniosku inwestycyjnego,
 • spotkanie z przedsiębiorcą,
 • podpisanie listu intencyjnego,
 • negocjacje warunków umowy inwestycyjnej (term sheet),
 • szczegółowa analiza przedsiębiorstwa (due diligence),
 • rekomendacja Komitetu Inwestycyjnego,
 • decyzja Rady Inwestorów,
 • podpisanie umowy inwestycyjnej,
 • realizacja inwestycji.

INVENO Sp.z o.o.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, lokal 2.17D (I p.)

tel. 58 350 99 64

fax: 58 350 99 63

biuro@inveno.pl

www.inveno.pl

9.2. FUNDUSZ KAPITAŁOWY ARP

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP) jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży aktywów spółek będą przeznaczone na inwestycje w kolejne innowacyjne projekty biznesowe.

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego ARP obejmuje:

 • Nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględnia postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych
 • Nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów
 • Zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym
 • Aktywne zarządzanie poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami
 • Wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym
 • Zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek
 • Nadzór nad procesem likwidacji spółek
 • Przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP ze spółek
 • Przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek
 • Po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektów inwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Dział Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu

ul. Arkońska 6/A3, 80-831 Gdańsk

tel. 58 32 33 127/226

fax. 58 32 33 149

e-mail invest@arp.gda.pl

www.invest.arp.gda.pl

 1. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubatory przedsiębiorczości tworzone przez różne instytucje (uniwersytety, organizacje samorządowe, fundacje) oferują wsparcie nie tylko finansowe.

Zadania poszczególnych inkubatorów różnią się od siebie, ale generalnie oferują one startującym przedsiębiorcom pomoc w wielu wymiarach, od skonkretyzowania pomysłu na firmę i stworzenia biznes planu poczynając, poprzez rejestrację działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach związanych z administrowaniem firmą (np. księgowość), a na doradztwie w prowadzeniu biznesu (zdobywanie kontrahentów, marketing, budowanie strategii sprzedaży) kończąc. Inkubator to też źródło kapitału na start. Może także prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców czy też udostępniać im swoją powierzchnię biurową, a nawet różnego rodzaju sprzęt.

Inkubator może realizować potrzeby określonej grupy osób, np. kobiet, studentów, osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców z terenów wiejskich bądź z wyznaczonej strefy ekonomicznej. Decydując się na udział w inkubatorze przedsiębiorczości trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to do kogo jest on skierowany. Poza tym trzeba sprawdzić czy organizator inkubatora nie stawia kandydatom ograniczeń wiekowych. Często o udział w inkubatorze mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie mają więcej niż 30 lub 35 lat. Pojawiają się jednak projekty, w których mogą brać udział osoby w każdym wieku. Inkubator może poza tym być ograniczony terytorialnie, na przykład tylko dla firm działających w danym regionie, bądź tylko dla określonych branż, np. nowoczesnych technologii (telekomunikacja, informatyka, biotechnologia, itp.).

Obok wsparcia merytorycznego i organizacyjnego inkubatory dostarczają przyszłym przedsiębiorcom środków na start biznesu. Może to być na przykład niskooprocentowany kredyt czy też wniesienie kapitału do wspólnie tworzonej spółki. Inkubator może, choć nie musi, wymagać, aby pomysłodawca przedsięwzięcia zaangażował w nie swoje pieniądze. Jest to ważny czynnik, bo wniesienie własnych oszczędności zwiększa identyfikację przyszłego przedsiębiorcy z tworzonym biznesem i jednocześnie powoduje, że ma on większą chęć osiągnięcia sukcesu.

Część inkubatorów przyjmuje aplikacje w sposób ciągły, inne robią to cyklicznie.

W Trójmieście przykładowo funkcjonują: Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie czy Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter”.

Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel. 58 735 11 40
gci@gci.gdynia.pl
www.ppnt.gdynia.pl

 

Inkubator Technologiczny

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

tel. 58 739-61-42

office@gpnt.pl

www.gpnt.pl

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
tel. 58 731-65-56

biuro@inkubatorstarter.pl

www.inkubatorstarter.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Gdańsk

www.aipgdansk.pl

AIP przy Uniwersytecie Gdańskim
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot
ug@przedsiebiorca.pl

 

AIP Politechniki Gdańskiej
ul. Do Studzienki 32, DS 3 „Piwnica”, Gdańsk
pg@ przedsiebiorca.pl

AIP Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29F
awfis@przedsiebiorca.pl

DZIAŁ III : WYBRANE INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE MŚP

System wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce to struktura zaangażowana we wdrażanie programów służących wzmocnieniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Obejmuje zarówno sieci i struktury organizacyjne oraz instytucjonalne, jak i instrumenty wsparcia skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw.

System opiera się na współpracy partnerów na trzech poziomach działania:

 

POZIOM CENTRALNY

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

instytucja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sektorowej

POZIOM WOJEWÓDZKI

REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSUJĄCE (RIF)

jedna w każdym województwie, zarządza wdrażaniem programów regionalnych dla MŚP

np. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

POZIOM BEZPOŚREDNICH USŁUGODAWCÓW

Usługodawcy, posiadający duże doświadczenie we współpracy z MŚP

świadczą usługi doradcze (w tym: o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym), szkoleniowe,

informacyjne, finansowe (w tym: udzielanie poręczeń i pożyczek)

INSTYTUCJE NIEKOMERCYJNE• ośrodki wspierania biznesu• fundacje i stowarzyszenia• ośrodki innowacji i technologii INSTYTUCJE KOMERCYJNE• wykonawcy akredytowani przez PARP• wykonawcy uprawnieni do realizacji usług bez akredytacji PARP

1. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

PARP realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanych z uczestnictwem Polski w prestiżowych Wystawach Międzynarodowych i Światowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
fax: (22) 432 86 20

biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

2. KRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Krajowy System Usług dla MŚP jest siecią dobrowolnie współpracujących ze sobą, niezależnych finansowo, niekomercyjnych organizacji. Wszystkie ośrodki KSU zarejestrowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w rejestrze prowadzonym na podstawie zapisów ustawy o PARP.

Rejestr KSU obejmuje podmioty nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP, które świadczą usługi doradcze (w tym o charakterze ogólnym lub proinnowacyjnym), informacyjne, szkoleniowe i finansowe (w tym udzielanie pożyczek lub poręczeń) mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą.

Większość ośrodków KSU realizuje także usługi na rzecz władz lokalnych czy regionalnych. Część ośrodków specjalizuje się w określonych dziedzinach lub branżach, w tym m.in. w transferze technologii, systemach zarządzania jakością, badaniach i certyfikacji.

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą aktualnie następujące rodzaje usług:
• usługa informacyjna w zakresie związanym z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
• usługa informacyjna „opieka nad klientem” w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych z UE,
• usługa informacyjna „opieka nad klientem” pozwalająca na skorzystanie z usług specjalistycznych,
• usługa doradcza „Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej”,
• usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Krajowy System Usług

Punkty Konsultacyjne

ksu@parp.gov.pl

www.ksu.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
„KSU”

3. AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza. Pomaga przedsiębiorcom w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej. Wspiera samorządy lokalne w poszukiwaniu inwestorów. Szkoli pracowników instytucji zaangażowanych w programowanie rozwoju regionalnego. Uczestniczy w przedsięwzięciach gospodarczych o znaczeniu regionalnym.

W strukturze Agencji funkcjonują:

• Regionalna Instytucja Finansująca

RIF jest partnerem regionalnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarządza i administruje programami dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla instytucji otoczenia biznesu. Przyjmuje, weryfikuje i ocenia wnioski składane w ramach programów wsparcia finansowanych ze środków funduszy pomocowych UE, a w niektórych programach także wypłaca dotacje.

• Centrum Obsługi Inwestora

COI jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Promuje ofertę inwestycyjną regionu, organizuje wizyty i spotkania dla inwestorów oraz misje gospodarcze. Współpracuje z administracją samorządową i centralną, środowiskami gospodarczymi, przedstawicielstwami handlowymi, placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi.

• Dział Rozwoju Przedsiębiorczości

DRP dba o rozwój zdolności absorpcyjnych funduszy unijnych w regionie: doradza w zakresie wdrażania i zarządzania projektami inwestycyjnymi, prowadzi konsultacje dotyczące aplikacji do programów Unii Europejskiej, upowszechnia informacje i wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na rzecz rozwoju regionalnego.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6A, Gdańsk

tel. 58 32-33-100

fax: 58 30-11-341

sekretariat@arp.gda.pl

www.arp.gda.pl

4. AGENCJA ROZWOJU GDYNI Sp. z o.o.

Celem powołania przez miasto podmiotu prawa handlowego pod nazwą: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. jest wszechstronne wspieranie rozwoju Miasta Gdyni poprzez świadczenie usług na rzecz wspólnoty samorządowej, kreowanie wizerunku miasta i realizowanie projektów w obszarach gospodarka, turystyka, kultura, ze szczególnym naciskiem, na zrównoważone podnoszenie jakości życia mieszkańców Miasta Gdyni.

Oferta szkoleń i warsztatów koncentruje się na potrzebach samorządów miast, zakładów i spółek komunalnych, a także podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta i jego oferty kulturalnej, turystycznej czy inwestycyjnej (instytucje kultury, organizacje pożytku publicznego, lokalne organizacje

turystyczne, spółki promocyjne miast).

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia

tel./fax: 58 669-70-04

sekretariat@arg.gdynia.pl

www.arg.gdynia.pl

5. BAŁTYCKI PORT NOWYCH TECHNOLOGII

Bałtycki Port Nowych Technologii (BPNT) to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. (PSSE sp. z o.o.), łączący proces rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia SA i wspierający rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu. BPNT z założenia (zasada złotego trójkąta) łączy w sobie środowiska biznesu, nauki oraz samorządów. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE), otoczenie polityczne, samorządy, władze lokalne/państwowe, organizacje gospodarcze (izby, pracodawcy), środowiska akademickie, młodzi naukowcy, media, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale i duże firmy stanowią bliższe i dalsze otoczenie BPNT. Umiejętne komunikowanie się i współpraca stanowi szanse na rozwój oraz pozwala na udział w przedsięwzięciach o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim.

Bałtycki Port Nowych Technologii oferuje swoim beneficjentom szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ramach zezwolenia wydawanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.: pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne.

Działalność BPNT zmierza do przyciągnięcia do Gdyni przedsiębiorców wdrażających lub zamierzających wdrożyć nowoczesne technologie, jak również pobudzenia lokalnych przedsiębiorców do wprowadzania innowacji w stosowanych technologiach produkcji i unowocześniania wyrobów oraz usług oferowanych na rynku. Taka aktywność ma na celu rozwój gospodarki w regionie pomorskim oraz zapewnienie firmom lokującym się na terenie Bałtyckiego Portu Nowych Technologii osiąganie sukcesów zarówno na rynku krajowym, jak i  międzynarodowym.

Bałtycki Port Nowych Technologii to przede wszystkim:

 • Niezwykle atrakcyjne tereny inwestycyjne
 • Bliskość obszaru przemysłowego i centrum miejskiego
 • Doskonale skomunikowany teren
 • Atuty związane z działalnością Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Innowacyjność i dynamika rozwoju firm lokujących swoją działalność w BPNT
 • Połączenie nowych technologii z dotychczasowymi możliwościami produkcyjnymi terenu (stocznie, gospodarka morska)
 • Korzystne oferty nowoczesnych przestrzeni biurowych (budynek „Akwarium”) oraz konferencyjno-szkoleniowych

Bałtycki Port Nowych Technologii

ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia

tel.: (58) 739-64-20, (58) 781-29-66

www.bpnt.eu

6. CENTRUM „INTEGRACJA” GDYNIA

Centrum Integracja w Gdyni zapewnia bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz dla pracodawców chcących zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. Centrum świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, udziela porad socjalno-prawnych, ekonomicznych i psychologicznych, przeprowadza specjalistyczne szkolenia dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników, z zakresu zarządzania niepełnosprawnością i obsługi klienta z niepełnosprawnością, zapewnia wsparcie dla pracodawcy i nowo zatrudnionego pracownika, przygotowuje także zainteresowane osoby do otwarcia i prowadzenia własnej firmy.

Centrum Integracja Gdynia

ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia

tel. 58 660-28-38

fax: 58 660-28-50

gdynia@integracja.org

www.integracja.org

7. CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII

Głównym celem działalności Centrum Transferu Technologii jest stworzenie pomostu pomiędzy innowacyjnymi przedstawicielami nauki – twórcami nowych rozwiązań technologicznych, a przedsiębiorcami w zakresie transferu nowych technologii. Centrum realizuje zadania w zakresie:

 • tworzenia baz danych i rozwijanie kontaktów między przedstawicielami nauki a przedsiębiorcami

 • identyfikacji potrzeb innowacyjnych na rynku

 • popularyzacji i promocji przedsiębiorczości opartej na wdrażaniu nowych technologii

Centrum Transferu Technologii
ul. Grunwaldzka 529
80-320 Gdańsk
tel. 58 552 14 98
www.cttinfo.pl

 

Pomorskie Centrum Technologii
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 622 55 88
www.ppnt.gdynia.pl

8. FUNDACJA GOSPODARCZA

Fundacja Gospodarcza jest organizacją pozarządową. Prowadzi działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu. Świadczy usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe. Odbiorcami usług są m.in. przedsiębiorcy sektora MŚP, starterzy, bezrobotni, osoby poszukujące pracy oraz młodzież.

Bezpłatne usługi Fundacji Gospodarczej obejmują:

 • usługi informacyjne o charakterze ogólnym (możliwości pozyskania wsparcia na realizację projektów ze środków publicznych dla przedsiębiorców i osób chcących podjąć działalność gospodarczą; możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń; podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej);

 • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców (marketing, przygotowanie biznes planu, negocjacji handlowych, technik sprzedaży);

 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i orientacji zawodowej młodzieży szkolnej, absolwentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 • szkolenia spawalnicze i w zawodach budowlanych

 • doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru ścieżki kariery badania predyspozycje zawodowe pomocy w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów

Fundacja Gospodarcza jest operatorem POMORSKIEGO MIASTECZKA ZAWODÓW (PMZ).

(http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/pomorskie-miasteczko-zawodow.html)

Fundacja Gospodarcza

ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

tel. 58 622-60-17, 622-20-52 , 622-95-43

fax: 58 622-59-85

sekretariat@fungo.com.pl

www.fungo.com.pl

9. GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI

Gdyńskie Centrum Innowacji to Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni, powołana przez Radę Miasta Gdyni do koordynowania rozwoju Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz do realizacji zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni.

Do głównych zadań GCI należy:

 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem

 • wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej

 • promocje innowacyjności i aktywnej edukacji

 • współpracę z partnerami lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi w zakresie rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych

 • kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej

 • działania na rzecz zwiększania absorpcji innowacji i wiedzy w przedsiębiorstwach

 • świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej

 • tworzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć innowacyjnych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych

Gdyńskie Centrum Innowacji

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

tel. 58 735-11-40, 735-11-41

tel/fax: 58 622-55-88

d.grasza@gci.gdynia.pl

www.gci.gdynia.pl

10. POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno – Zachodniej. Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą w ramach następujących programów:

 • Inicjatywa Jeremie – wsparcie finansowe ze środków publicznych ustanowionych przez Komisje Europejską mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju firmy;

 • Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe;

 • Program Poręczeń Kredytowych – w ramach tego Programu z inicjatywy Fundacji utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. którego zadaniem jest udzielanie poręczeń, dzięki którym firmy będą mogły zaciągnąć kredyt bankowy.

 • Program Szkoleniowo – Doradczy – skierowany do przedsiębiorców w zakresie tworzenia biznes planów, planowania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, programów pomocowych Unii Europejskiej, a także wdrażania innowacji rozwoju produktu i usług;

 • Inwestycje kapitałowe:

  • Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed – Celem Funduszu jest zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw opartych o innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe.

  • Sieć Aniołów Biznesu AMBER – Celem Sieci jest zwiększenie liczby inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie przedsięwzięcia.

  • Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny Pomeranus II – Celem Funduszu Innowacyjno-Inwestycyjnego „Pomeranus II” jest dostarczanie kapitału mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym potencjał szybkiego wzrostu.

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91 312 92 16
fax 91 312 92 01
www: www.pfp.com.pl
e-mail: pfp@pfp.com.pl

Oddział w Gdyni
ul. Morska 509, pokój 5
81-006 Gdynia
tel./fax 58 62 09 609

11. POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła województwa pomorskiego. Izba, na zasadach określonych w statucie, zrzesza 26 cechów rzemiosł, 5 spółdzielni rzemieślniczych oraz 37 przedsiębiorców.

Do głównych zadań Izby należy:

– reprezentowanie zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i przedsiębiorstw wobec organów władzy, sądów, administracji rządowej, samorządu terytorialnego,

– rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej na rzecz zrzeszonych

członków,

– przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników różnych

formach szkolenia,

– nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych

zatrudnionych w rzemiośle,

– współpraca z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i szkoleniowymi oraz z organizacjami samorządu terytorialnego,

– organizowanie konkursów lokalnych i ogólnopolskich,

– udzielanie zrzeszonym organizacjom i przedsiębiorcom pomocy instruktażowej i

doradczej.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2 , 80-831 Gdańsk

tel. 58 301-84-41, 301-11-27

fax: 58 301-79-31

biuro@pomorskaizba.com.pl

www.pomorskaizba.pl

12. POMORSKI PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) koncentruje swoje działania na aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowaniu współpracy pomiędzy uniwersytetami a przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu wysoko zawansowanych technologii i rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o ich wdrażanie.

Funkcjonowanie Parku przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych.

Beneficjentem przedsięwzięcia jest regionalna przedsiębiorczość i szkoły wyższe, w konsekwencji zaś społeczność regionalna, poprzez podniesienie poziomu gospodarczego województwa.

PPNT zapewnia dogodne warunki dla firm do realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki i wzornictwa przemysłowego, gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.

Zadaniem PPNT jest również rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i restrukturyzację regionalnej gospodarki oraz tworzenie nowych, stałych miejsc pracy. PPNT dysponuje strefą STARTUP, w której powstają i rozwijają się nowoczesne firmy. Oferta strefy Startup skierowana jest zarówno do studentów, freelancerów jak i początkujących przedsiębiorców. Mogą oni skorzystać z biura coworkingowego, doradztwa, mentoringu, spotkań tematycznych i networkingowych oraz warsztatów.

Obsługą procedury naboru podmiotów do PPNT zajmuje się Gdyńskie Centrum Innowacji.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Informacja Ogólna tel. 58 698 21 70

biuro@ppnt.gdynia.pl

www.ppnt.pl

13. REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego.

Zadaniami statutowymi Izby są:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych,

 • nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,

 • przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym, informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

ul. Dyrekcyjna 7, Gdańsk

tel. 58 305 23 25

biuro@rigp.pl

www.rigp.pl

14. STOWARZYSZENIE „WOLNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ”

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” jest organizacją pozarządową działającą na rzecz uaktywnienia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Realizuje projekty wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Specjalizuje się w usługach informacyjnych, doradczych, szkoleniowych oraz kojarzeniu partnerów gospodarczych.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Oddział Terenowy w Gdańsku

ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk

tel. 58 751-40-02

fax 58 751-40-21

cig@swp.gda.pl

www.swp.gda.pl

15. INNE INSTYTUCJE

Instytucja Adres Strona internetowa
Pracodawcy Pomorza Aleja Zwycięstwa 24

80-219 Gdańskwww.pracodawcypomorza.plCech Rzemiosła i Przedsiębiorczościul. 10 Lutego 33

81-364 Gdyniawww.cech-gdynia.pl

Enterprise Europe Network

 www.euroinfo.garr.plGdański Związek Pracodawcówul. Uphagena 23

 

80-237 Gdańskwww.gzp.gda.plInstytut Badań Nad Gospodarką Rynkowąul. Do Studzienki 63

80-227 Gdańskwww.ibngr.plIzba Bawełny w Gdyniul. Derdowskiego 7
81-369 Gdyniawww.gca.org.plKrajowa Izba Gospodarki Morskiejul. Armii Krajowej 24

81-372 Gdyniawww.kigm.plPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Grunwaldzka 184

80-266 Gdańsk

www.pfron.org.plPolska Izba Odzieżowo-Tekstylnaul. Kielecka 7 lok 134
81-303 Gdyniawww.textiles.plPolska Izba Spedycji i Logistykiul. Świętojańska 3/2
81-368 Gdyniawww.pisil.plPolska Izba Turystyki Oddział Pomorski w Gdańskuul. Rajska 2

 

80-850 Gdańskwww.p.i.t.gda.plPolskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesuul. Piekarnicza 12 A

80-126 Gdańskwww.pskb.plPolskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańskuul. Długi Targ 46/47
80-830 Gdańskwww.gdansk.pte.plPomorska Izba Przemysłowo-Handlowaul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańskwww.piph.pl

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

(przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym)

Al. Zwycięstwa 96/98  pok. H128

 

81-451 Gdyniawww.ppnt.pl

 

DZIAŁ IV NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

1. KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORCY *

 Termin  Czynność
do 7 dnia miesiąca

za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowegowpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowejdo 10 dnia miesiącatermin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudnia się innych osób)do 15 dnia miesiącatermin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się inne osobydo 20 dnia miesiąca

za miesiąc poprzedni  wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień uiszcza się w terminie do 20 stycznia) przy wyborze opcji 19% podatku – termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (zaliczkę za grudzień wpłaca się do 20 stycznia) wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28) wpłata zaliczki przez podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczekdo 20 dnia miesiąca

po kwartale  wpłata zaliczki na podatek dochodowy przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychdo 25 dnia miesiąca  rozliczenie miesięcznego podatku VAT (VAT-7) rozliczenie miesięcznego podatku akcyzowegodo 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy  rozliczenie podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników złożenie informacji podsumowującej VAT-UE dotyczącej wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarówdo 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym  termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze / zmianie formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zawiadomienie o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartałdo 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym  termin złożenia zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych termin złożenia deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy została wybrana uproszczona forma wpłacania zaliczek  zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek przez małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczekdo 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowymtermin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36 i PIT-36L) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczekw terminie złożenia zeznania rocznego

PIT-36rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (formularz SSE-R jako załącznik do zeznania PIT-36)w terminie złożenia zeznań rocznych PIT- 28, PIT-36, PIT-36Lsprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L)do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowyzłożenie deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na następny rok podatkowyw terminie 20 dni od dnia założenia podatkowej księgi przychodów

i rozchodówpodatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą – który rozpoczyna jej prowadzenie, albo w poprzednim roku podatkowym korzystał ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadził księgi rachunkowe – pisemne zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

* kalendarium podatnika stanowi subiektywny wyciąg przepisów następujących ustaw:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”,

  • ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

2. SKALA PODATKU DOCHODOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 r.

Podstawa obliczenia

podatku w złotychPodatek wynosiponaddo  85.52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kwota zmniejszająca

podatekMiesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 

3. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W 2014 r.

Uprawniony Miesięcznie Rocznie
dla pracowników mieszkających w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy i uzyskujących przychody:
od jednego zakładu pracy 111,25 zł nie więcej niż

1335 złod więcej niż jednego zakładu pracy111,25 złłącznie nie więcej niż

2002,05 złdla pracowników dojeżdżających do pracy z innej miejscowości i nieotrzymujących dodatku za rozłąkę, uzyskujących przychody:od jednego zakładu pracy139,06 złłącznie nie więcej niż

1668,72 złod więcej niż jednego zakładu pracy139,06 złłącznie nie więcej niż

2502,56 zł

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Z TYTUŁU PRAW AUTORSKICH W 2014 r.

Źródło przychodów Wysokość kosztów Maksymalna kwota kosztów w zł w roku podatkowym
Zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego 50% 50% koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł,

tj. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.
Podatnik może zastosować faktyczne koszty uzyskania, nawet jeżeli w roku podatkowym przekroczyły ww. limit, pod warunkiem że jest w stanie udokumentować, że takie koszty poniósł.Opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną50%Korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami50%

UWAGA: Podatnik będzie miał prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeśli będzie posiadał dowody, że koszty te były wyższe niż: wynikające z zastosowania ww. normy procentowej bądź wynikające z limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9pkt 1-3, ust. 9a, 10 i 10a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

5. WAŻNE LIMITY PODATKOWE NA 2014 r.

Limit w euro Limit w złotych
Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
150 000
Wartość wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
50 000
Wartość sprzedaży uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 1 200 000 5 068 000*
Wartość prowizji uprawniająca do statusu małego podatnika VAT 45 000 190 000*
Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
150 000 633 450*
Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie
25 000 105 575*
Wartość przychodu ze sprzedaży
za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT),
której nieprzekroczenie powoduje,
że podatnik ma status małego
podatnika uprawnionego
do jednorazowej amortyzacji
i kwartalnego wpłacania zaliczek
1 200 000 5 068 000*
Wartość środków trwałych,
od których można dokonać jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego
50 000 211 000*
Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające działalność 10 000 42 000*
Kwota przychodów netto za rok poprzedni
zobowiązująca do prowadzenia
ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne
1 200 000 5 059 560**

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 1.10.2013 r. wyniósł 4,2230 zł.

** Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 30.09.2013 r. wyniósł 4,2163 zł.

 

6. KONTA BANKOWE DLA ROZLICZEŃ PODATKÓW Z GDYŃSKIMI URZĘDAMI SKARBOWYMI

I URZĄD SKARBOWY W GDYNI

ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia

Rodzaj podatku

Numer rachunku bankowego

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

98 1010 1140 0143 7122 2100 0000

Podatek VAT

Podatki pośrednie

Podatek od gier

48 1010 1140 0143 7122 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy zlecenia, zeznania roczne (PIT)

 

Zryczałtowany podatek dochodowy (PPE)

Podatek dochodowy liniowy 19% (PPL)

95 1010 1140 0143 7122 2300 0000

Karta podatkowa

 

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilno-prawnych

89 1010 1140 0143 7122 2700 0000

 

II URZĄD SKARBOWY W GDYNI

ul. Hutnicza 25, 81-061 Gdynia

Rodzaj podatku

Numer rachunku bankowego

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

51 1010 1140 0165 4822 2100 0000

Podatek VAT

Podatki pośrednie

Podatek od gier

98 1010 1140 0165 4822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy zlecenia, zeznania roczne (PIT)

 

Zryczałtowany podatek dochodowy (PPE)

Podatek dochodowy liniowy 19% (PPL)

48 1010 1140 0165 4822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

 

Karta podatkowa

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilno-prawnych

42 1010 1140 0165 4822 2700 0000

Dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej (m. in. mandaty KKS, grzywny, opłaty za kserokopie, wpłaty z tyt. przepadku świadczeń na rzecz Skarbu Państwa, wpłaty Komorników Sądowych za udzielone informacje)

36 1010 1140 0165 4822 3100 0000

 

7. KALENDARIUM ROZLICZEŃ Z ZUS I KRUS

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 Termin

 Rozliczenie

do 5 dnia następnego miesiąca

jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

do 10 dnia następnego miesiąca osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
do 15 dnia następnego miesiąca

pozostali płatnicy

8. WYSOKOŚCI SKŁADEK DO ZUS

Aktualne zasady opłacania i wysokości składek do ZUS znajdują się na stronie www.zus.pl

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ULGI W SKŁADKACH

tj. osoby, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za okres styczeń – grudzień 2014r. nie może być niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014r.).

Minimalna wysokość składek styczeń-grudzień 2014

Rodzaj składki

% podstawy wymiaru

Wartość

Ubezpieczenie emerytalne

19,52

98,38 zł

Ubezpieczenie rentowe

8,00

40,32 zł

Ubezpieczenie chorobowe

2,45

12,35 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

1,93

– przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

9,73 zł

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń-grudzień 2014r. nie może być niższa niż 3004,48 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2014 r., nie może być niższa niż:

 • 270,40 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Składka na Fundusz Pracy – osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystające z ulgi, zasadniczo nie płacą składki na FP.

OSOBY NIEKORZYSTAJĄCE Z ULGI W SKŁADKACH

tj. osoby, które:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,

 • twórcy i artyści,

 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich  zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za okres styczeń – grudzień 2014r. nie może być niższa niż 2247,60zł.

Minimalna wysokość składek styczeń – grudzień 2014r.

Rodzaj składki

% podstawy wymiaru

Wartość

Ubezpieczenie emerytalne

19,52

438,73 zł

Ubezpieczenie rentowe

8,00

179,81 zł

Ubezpieczenie chorobowe

2,45

55,07 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

1,93

– przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

43,38 zł

 

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona górnym limitem i w 2014 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9365 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres styczeń-grudzień 2014r. nie może być niższa niż 3004,48 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2014 r., nie może być niższa niż:

 • 270,40 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Składka na Fundusz Pracy – nie może być niższa niż 55,07 zł (2,45% podstawy).

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014r. wynosi 112 380 zł.

9. KONTA BANKOWE DLA SKŁADEK OPŁACANYCH DO ZUS

Rodzaj składki

Numer rachunku bankowego

Ubezpieczenie społeczne

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

Ubezpieczenie zdrowotne

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Fundusz Pracy

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

 

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Poniżej przedstawiamy listę wybranych przepisów ogólnych regulujących działalność gospodarczą

(stan na dzień 30.04.2014 r.)

 • Swoboda działalności gospodarczej (ustawa z dn. 02.07.2004, Dz.U.2013.poz.672 – j.t z późn.zm.)
 • Rzemiosło (ustawa z dn. 22.03.1989, Dz.U.2002.112.979 – j.t. z późn. zm.)
  • Świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dn. 04.03.2010, Dz.U.2010.47.278 – j.t. z późń.zm.)
 • Specjalne strefy ekonomiczne (ustawa z dn. 20.10.1994, Dz.U.2007.42.274 – j.t. z późn. zm.)
 • Gospodarka komunalna (ustawa z dn. 20.12.1996, Dz.U.2011.45.236 – j.t.)
 • Samorząd województwa (ustawa z dn. 05.06.1998, Dz.U.2013.poz. 596 – j.t. z późń.zm)
 • Samorząd powiatowy (ustawa z dn. 05.06.1998, Dz.U.2013 poz.595 – j.t. z późn.zm)
 • Samorząd gminny (ustawa z dn. 08.03.1990, Dz.U.2013.poz. 594 – j.t. z późn.zm)
 • Prawo zamówień publicznych (ustawa z dn. 29.01.2004, Dz.U.2013. poz.907 – j.t. z późn.zm)
 • Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa z dn. 21.08.1997, Dz.U.2006.216.1584 – j.t. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. 1989.40.217 z późn.zm.)
  • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy (ustawa z dn. 20.04.2004, Dz.U.2013 poz.674 -j.t. z późn.zm)
  • Ograniczanie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (ustawa z dn. 25.03.2011, Dz.U.2011.106.622 z późn.zm.)
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat (ustawa z dn. 24.04.2003, Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm.)
 • Prawo upadłościowe i naprawcze (ustawa z dn. 28.02.2003, Dz.U.2012 poz.1112 – j.t z późn.zm.)
 • Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych (ustawa z dn. 09.04.2010, Dz.U.2010.81.530 z późn.zm.)
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa z dn. 16.11.2000, Dz.U.2014.455 – j.t.)
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dn. 25.06.2009, Dz.U.2009.166.1317)
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (ustawa z dn. 27.08.1997, Dz.U.2011.127.721 -j.t. z późn.zm.)
 • Kodeks cywilny (ustawa z dn. 23.04.1964, Dz.U.2014 poz.121- j.t.)
 • Kodeks wykroczeń (ustawa z dn. 20.05.1971, Dz.U.2013 poz.482 – j.t. z późn. zm.)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (ustawa z dn. 20.08.1997, Dz.U.2013 poz.1203 – j.t. z późn. zm.)
 • Kodeks spółek handlowych (ustawa z dn. 15.09.2000, Dz.U.2013 poz. 1030 – j.t z późn. zm.)
 • Rachunkowość (ustawa z 29.09.1994, Dz.U.2013 poz.330 – j.t. z późn. zm.)
 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych (ustawa z dn. 12.06.2003, Dz.U.2013 poz.403 – j.t)
 • Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (ustawa z dn. 13.10.1995, Dz.U.2012 poz. 1314 – j.t z późn. zm.)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (ustawa z dn. 26.07.1991, Dz.U.2012.361 – j.t. z późn. zm.)
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa z dn. 20.11.1998, Dz.U.1998.144.930 z późn. zm.)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (ustawa z dn. 15.02.1992, Dz.U.2014.851 j.t.)
 • Podatek od towarów i usług (ustawa z dn. 11.03.2004, Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.)
 • Podpis elektroniczny (ustawa z dn. 18.09.2001, Dz.U.2013 poz.262 – j.t.)
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 – j.t. z późn. Zm.)
 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 poz. 749 – j.t. z późn. zm.)