Co obejmuje zwrot kosztów | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Co obejmuje zwrot kosztów

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne może otrzymać zwrot kosztów:
1.    adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
2.    adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
3.    zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
4.    rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
•    bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
•    pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyna powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
Zwrot kosztów nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
1. Zwrot kosztów obejmuje koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:
•    zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu, stosownie do potrzeb niepełnosprawnych
•    zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie pomieszczeń zakładu w związku z przystosowaniem stanowiska
•    wytworzenie systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy środków trwałych
– w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym
z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.
Wartość zakupu materiałów budowlanych lub środków trwałych oraz koszty robót budowlanych albo wytworzenia środków trwałych zostaje pomniejszona o wartość takich samych materiałów lub środków trwałych oraz o koszty robót budowlanych lub wytworzenia środków trwałych, jeżeli stanowiłyby adaptację lub wyposażenie stanowiska osoby nie będącej osobą niepełnosprawną.
2. Zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń obejmuje nabycie oraz adaptację urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. Wartość nabytych urządzeń lub ich adaptacji pomniejsza się koszt nabycia takich samych urządzeń lub adaptacji urządzeń, które zostałyby nabyte lub adaptowane
do potrzeb osób nie będących osobami niepełnosprawnymi.
3. Zwrot kosztów obejmuje zakup i autoryzację oprogramowania lub zakup urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do  potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zaprojektowanych i wykonanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych, w celu umożliwienia lub ułatwienia im wykonywania pracy.
4. Zwrot kosztów rozpoznania obejmuje niezbędne badania mające na celu ustalenie odpowiednio:
•    zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika,
•    koniecznych elementów wyposażenia danego stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy dających podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną,
•    konieczności adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
•    konieczności zakupu  oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników,
•    zakresu niezbędnej adaptacji pomieszczeń zakładu pracy.
Dodatkowo zwrot kosztów obejmuje kwotę podatku od towarów i usług, w stosunku do której – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku.