Rozpatrzenie wniosku | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Rozpatrzenie wniosku

Przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę następujące elementy:
•    wysokość posiadanych środków PFRON przez powiat
•    potrzeby lokalnego rynku pracy
•    kondycję finansową pracodawcy zapewniającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez co najmniej 36 miesięcy
•    wysokość przewidywanych kosztów dotyczących zwrotu ze środków PFRON
Kondycję finansową ocenia się na podstawie:
•    posiadanych aktywów trwałych i obrotowych
•    możliwości produkcyjnych i usługowych
•    rachunku zysków i strat
•    płynności finansowej
Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie. Natomiast w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przeprowadzane są z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie, którą zawiera się w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji.