Przedsiębiorco sprawdź, czy Twój wpis nie zostanie usunięty z CEIDG!

Informujemy, iż zgodnie z wprowadzoną 30.04.2018 r. Konstytucją Biznesu niektóre wpisy przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zagrożone są wykreśleniem „z urzędu”.
Poniżej prezentujemy dwa komunikaty  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – prosimy o sprawdzenie Państwa wpisów w rejestrze www.ceidg.gov.pl

Komunikat 1: Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz  niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w
CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.
W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji przedsiębiorcom, działającym na terenie gminy, o konieczności
uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.

Komunikat 2: Zdublowane wpisy
W przypadku gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy) powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny” (art.
203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej) Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie „Konstytucji biznesu”. Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.
W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy nie przeszedł weryfikacji (np. brak NIP, PESEL,REGON ) w CEIDG, przedsiębiorca musi złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-2 a następnie wniosek CEIDG-3
„Zgłoszenie wpisu do oznaczenia jako wykreślony”.
W przypadku gdy wpis został błędnie przeniesiony do CEIDG (błąd migracji) przez gminę i powstały zdublowane wpisy ,a jeden z tych wpisów został wykreślony z ewidencji gminnej przed 1.07.2011 r.,
gmina może złożyć wniosek CEIDG-5, który pozwoli na „wycofanie” wpisu. Wywołanie formularza dostępne jest z poziomu wpisu przedsiębiorcy. Wniosek ten usunie nieprawidłowy wpis, który
przestanie być widoczny w wyszukiwaniu publicznym, a wpis otrzyma status „przeniesiony niezgodnie z ustawą”.