DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
3a
schowaj formularz

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Wniosek o wpis do CEIDG (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) dokonuje się wyłącznie za pomocą formularza CEIDG-1.

Ww. wniosek jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem
    o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Osoby samodzielnie składające wniosek w CEIDG i dysponujące podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu mogą dołączyć do wniosku również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów
i usług (formularz VAT-R).
 
We wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może określić dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw. W zakresie wskazanym we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, nie jest wymagane posługiwanie się odrębnym dokumentem pełnomocnictwa wobec organów administracji publicznej. Organy te z urzędu potwierdzają w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy. W związku z tym, że w tym przypadku
nie ma obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie wystąpi również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.


W dziale:

  • rejestracja działalności gospodarczej;
  • zgłoszenie zmian wpisu przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną;
  • likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.


<<< SZCZEGÓŁY