DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
2
schowaj formularz

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Wniosek o zmianę wpisu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych o których mowa w art.25 ust.1 i 5, powstałych po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

Zgłoszenie zmiany wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na druku CIDG-1 i w rubryce "01" zaznacza zaznaczenie znakiem „x" pole nr 2. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany.

Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2,03.3,03.4,03.5,03.6,03.7.
Zmiany danych w rubrykach 03, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 oraz polach 06, 10.1, 10.2 10.3, 10.4, 10.5.1, 10.5.2-9, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8.1, 11.8.2-6 dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem "x" kwadratu przy nazwie rubryki/pola i podanie nowego brzmienia całej rubryki/pola.
W przypadku zgłaszania pozostałych zmian, należy zaznaczyć kwadrat przy nazwie rubryki i pola objętego zmianą oraz podać nowe brzmienie zmienianej danej.

Zmiany w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej (PKD2007):

  • przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 10.5.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony.
    Może być tylko zastąpiony innym (kwadrat zmiany przy nazwie pola);
  • pozostałe kody można zmieniać poprzez dopisywanie nowych albo wykreślanie już zbędnych. Podanie, jako zmiana, kodu niewpisanego dotychczas w CEIDG oznacza zmianę polegającą na dopisaniu nowego kodu.
    W przypadku zamiaru wykreślenia kodu już wpisanego w CEIDG, należy zaznaczyć zmianę, podać wykreślany kod
    i zaznaczyć kwadrat "wykreślenie".

Kolejność podawania nowych/wykreślanych/zmienianych kodów PKD nie ma znaczenia.
 
UWAGA. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), od 1 stycznia 2008r. istnieje obowiązek klasyfikowania działalności gospodarczej według kodów PKD 2007
oraz określania przedmiotu działalności wyłącznie na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). Aby ułatwić sobie przeklasyfikowanie kodów PKD 2004 na PKD 2007 kliknij tutaj.
 
Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności godpodarczej

CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-POPR - Dokonywanie korekt w przypadku pomyłek

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1