DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
6
schowaj formularz

Biznesplan


Biznesplan to samodzielnie przygotowany przez przedsiębiorcę nieformalny dokument, w którym zawarte są wszystkie istotne szczegóły związane ze sposobem wprowadzania produktu lub usługi na rynek – od harmonogramu wykorzystania posiadanych zasobów kapitałowych i rzeczowych po szacowanie możliwych do osiągnięcia zysków.
Biznesplan to zarówno dokument wewnętrzny dla firmy (zbiór strategicznych decyzji), jak i zewnętrzny dla instytucji przyznających dotacje lub banków kredytujących działalność. Dla podmiotów zewnętrznych kluczowymi informacjami są – ryzyko prowadzenia działalności oraz przewidywane zyski w określonych ramach czasowych.

Uwaga!
Podczas pisania biznesplanu nauczymy się przedsiębiorczości lepiej niż na Harvardzie – rozpoznajemy własny biznes, definiujemy szanse i zagrożenia, wyznaczamy kierunki rozwoju firmy w zależności od sytuacji na rynku, planujemy wykorzystanie zasobów kapitałowych i rzeczowych, tworzymy harmonogram działań, wyznaczamy długoterminowe cele biznesowe. Po samodzielnym napisaniu biznesplanu staniesz się ekspertem w biznesie, który zamierzasz uruchomić i dzięki któremu będziesz zarabiać.
Tego w żadnej szkole nie nauczą!

Po pierwsze – należy zebrać dane niezbędne do biznesplanu:

 • na tym etapie nie dysponujemy jeszcze pełną wiedzą na temat istoty funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, dlatego powinniśmy skupić się na pozyskaniu możliwie największej ilości przydatnych informacji – na przykład: zapotrzebowanie rynku na dany produkt lub określoną usługę, gusta konsumentów, obowiązujące marże handlowe oraz panujące w danej branży obyczaje, technologia produktu lub warunki niezbędne do wykonania usługi, czas dostaw produktu – od producenta do hurtowni, a następnie do naszej firmy, standardy obsługi klienta w danej branży lub sektorze usług

Po drugie – należy opisać planowane przedsięwzięcie:

 • nazwa firmy, cele działalności, forma prawna, czas uruchomienia działalności
 • informacje marketingowe: lokalizacja siedziby lub miejsca wykonywania działalności, kanały dystrybucji, rodzaj asortymentu i usług, zasoby ludzkie i kapitałowe, życiorysy zawodowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie firmą, produkcję lub sprzedaż
 • analiza silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń (zwana analizą SWOT)

Po trzecie – należy przygotować szczegółowy opis produktów lub usług:

 • identyfikacja grup nabywców i ich cechy
 • charakterystyka techniczna produktu
 • analiza oferty konkurencji (odnalezienie i uzasadnienie luki rynkowej dla własnych produktów lub usług)
 • szacowanie popytu i sprzedaży

Po czwarte – plan wykonania biznesplanu:

 • harmonogram działań
 • koszty poszczególnych działań
 • elementy analizy finansowej
 • zestawienie czynności związanych z wdrożeniem biznesplanu

O czym zapominamy w biznesplanie…

Na przykład… jakiego rodzaju koszty związane z działalnością ponosi firma

Warto zastanowić się, czy możliwe jest rejestrowanie kosztów pracy biura? To niezwykle przydatne, ponieważ pozwala szacować wydatki i skłania do ich kontrolowania.
Koszty utrzymania biura: materiały eksploatacyjne, produkcja materiałów promocyjnych, koszty zewnętrzne (delegacje, wydatki reprezentacyjne, szkolenia pracowników itd.), budżet rezerwowy (na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji).
Koszty funkcjonowania biura są o wiele niższe od kosztów produkcji czy prowadzenia sprzedaży, mimo to budżet biura powinien być uwzględniany w planach finansowych.

Na przykład… jakie wydatki będą towarzyszyć nam stale

Występują również koszty zewnętrzne, których nie sposób ograniczyć – biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe
i prawne, rekrutacja pracowników, wieloletnie przechowywanie dokumentów płacowych itp.

Kilka uwag o sposobie pisania biznesplanu
Nie przelewamy na papier wszystkiego, co mamy do powiedzenia. Warto ograniczyć się jedynie do spraw najistotniejszych, konkretnych danych oraz szczegółów istotnych z punktu widzenia osoby, która będzie oceniać napisany przez nas biznesplan – od tej opinii zależy, czy otrzymamy dotację, pożyczkę czy poręczenie kredytu.
Dodatkowe materiały należy pogrupować, biorąc pod uwagę ich wagę lub znaczenie. To umożliwi dokonanie lepszego wyboru i zapobiegnie nadmiarowi danych w biznesplanie.
Niezbędna jest korekta biznesplanu zarówno pod kątem poprawności językowej, jak i walorów estetycznych jego układu – pozwala uniknąć pomyłek lub braków w tekście.

PREZENTACJA "JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN?"