DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
4
schowaj formularz

Indywidualna działalność gospodarcza


Indywidualna działalność gospodarcza
To najwygodniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – brak posiadania kapitału nie stanowi przeszkody w jej założeniu, nie jest także konieczne sporządzenie odrębnej umowy określającej zasady funkcjonowania firmy.

Własna działalność dodaje skrzydeł
Prowadzenie działalności gospodarczej daje większą swobodę w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Nie musimy słuchać szefa – możemy realizować własne pomysły, a także zarządzać firmą wedle własnego uznania. Szefujesz samemu sobie!

Przy zakładaniu tego typu działalności należy również rozważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy, czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik faktycznie zaprzestaje na jakiś czas wykonywania działalności i zgłosi ten fakt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (wyrejestruje się
z ubezpieczeń).

Zalety:

 • Brak uciążliwych formalności przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Utworzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa nie wiąże się z koniecznością spełnienia jakichkolwiek wymagań kapitałowych; w sensie prawnym – poza nielicznymi dziedzinami wymagającymi uzyskania koncesji, zezwolenia itp. – wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
  do tzw. ewidencji działalności gospodarczej
 • W największym stopniu umożliwia samodzielne działanie i zarządzanie
 • Jasny podział praw i obowiązków, który przedsiębiorca sam sobie ustala
 • Łatwość wprowadzania zmian związanych np. z profilem działalności
 • Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od rodzaju działalności
 • Nieskomplikowany sposób likwidacji
 • Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej (w przypadku nie zatrudnienia pracowników)

Wady:

 • Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym, również wspólnym majątkiem małżonków, za zobowiązania firmy
 • Trudność w pozyskaniu kapitału na rynku kapitałowym lub poprzez przyjęcie nowego wspólnika
 • Konieczność opłacania zryczałtowanych składek ZUS bez względu na dochody
 • Konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na rozwój firmy (często praca po godzinach, brak urlopu)

Możliwe formy opodatkowania:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Zasady ogólne – księgowość pełna

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 Nr 101, poz. 1178)
Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807)
Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1808)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 Nr 50, poz. 399)
Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 770)
Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769)

Według ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 2 (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807):
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa […], a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.