DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
3b
schowaj formularz

Wybór formy opodatkowania


Na przedsiębiorcach rozpoczynających działalność gospodarczą leży obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym (właściwym dla miejsca prowadzenia firmy lub dokonywania wcześniejszych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych) – na odpowiednich formularzach – zarówno informacji o podjęciu działalności, jak i deklaracji dotyczącej formy opodatkowania.

Możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych (wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi handlowej)
 • karta podatkowa
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uwaga!
Wybór formy opodatkowania wymaga rozwagi, ponieważ późniejsza jej zmiana (niezależnie od daty zadeklarowania) będzie brana pod uwagę w rozliczeniach podatkowych dopiero od 1 stycznia roku następnego.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Podstawowa forma opodatkowania na zasadach ogólnych umożliwia dokonanie wyboru między dwoma rodzajami opodatkowania:

 • według zasad ogólnych – podatek płacony według stawek w progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc.
  (w zależności od uzyskiwanego dochodu); przedsiębiorca zachowuje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem, a także do obowiązujących ulg podatkowych
 • według liniowej stawki podatkowej 19 proc. – wyboru tej formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, lecz nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu; przedsiębiorca nie zachowuje prawa do wspólnych rozliczeń i ulg podatkowych


Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi uproszczoną, zarazem wygodną formę dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym – nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z koniecznością płacenia każdego miesiąca stawki podatku w wysokości ustalonej na dany rok przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. (Stawka w czasie trwania danego roku podatkowego jest sztywna, zaś jej wysokość zależy od rodzaju
i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której jest wykonywana działalność).
Wniosek o opodatkowanie na zasadach karty podatkowej składa się w Urzędzie Skarbowym na formularzu PIT-16 (brak możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również stanowi uproszczoną formę rozliczeń
z Urzędem Skarbowym. W tej formie opodatkowania ujmuje się jedynie przychód osiągany przez firmę w danym miesiącu kalendarzowym, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów działalności. Stawki ryczałtu wynoszą – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – od 3 do 20 proc. przychodów.
Oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania powinno zostać złożone do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, lecz nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przy wyborze tej formy opodatkowania nie ma możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Podatek VAT
Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej należy także podjąć decyzję w sprawie podatku od towarów
i usług VAT. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą skorzystać ze zwolnienia od tego podatku lub złożyć deklarację jego opłacania – tylko w drugim przypadku należy o tym zawiadomić podczas zgłaszania firmy w Urzędzie Skarbowym.
Rejestracja własnej działalności jako płatnika VAT dokonuje się poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym (właściwym dla adresu zamieszkania lub  prowadzenia działalności) formularza VAT-R. Jeśli taka deklaracja nie zostanie złożona, firma automatycznie zostanie zwolniona z opłacania podatku VAT.

Uwaga!
Ograniczeniem w korzystaniu ze zwolnienia z podatku VAT jest zapis określający, że jeśli w roku podatkowym 2009 wartość sprzedaży przekroczy kwotę 50000 zł automatycznie jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT.
Ze zwolnienia z podatku VAT nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie:

 • handlu wyrobami z metali szlachetnych lub wyrobami z udziałem tych metali w składzie
 • wytwórczości i produkcji jubilerskiej, a także usług jubilerskich
 • sprzedaży określonych produktów objętych podatkiem akcyzowym
 • usług prawniczych, doradztwa i rzeczoznawstwa
 • importu towarów i usług
 • sprzedaży nowych środków transportu
 • sprzedaży terenów przeznaczonych pod zabudowę