Gmina Miasta Gdynia Wydział Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz w ramach Projektu 30+ na start III prowadzi nabór na szkolenia:

elektryk,

operator wózków widłowych,

pracownik biurowy.

 

Projekt kierowany jest do:

  1. a) 9 mężczyzn bezrobotnych spełniających co najmniej jeden ze wskazanych kryteriów tj.

– osoba z niskimi kwalifikacjami (osoba posiadająca co najwyżej wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub ponadgimnazjalne – maksymalnie na poziomie ISCED 3 wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia);

– osoba w wieku 50 lat i więcej;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna (nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);

  1. b) 1 mężczyzny pracującego (zatrudnionego na umowę krótkoterminową oraz pracującego w ramach umowy cywilno-prawne, którego miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

 

Formularz rekrutacyjny jest dostępny w Biurze Projektu (Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24) oraz na stronie internetowej Lidera www.gdynia.pl, Biura Projektu www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i Partnera Projektu www.bpe.biz.pl.

image_pdfimage_print