„Mały ZUS plus” – zgłoszenia tylko do końca stycznia

„Mały ZUS plus” to niższe składki. Czas na zgłoszenie do końca stycznia

Do końca stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Dzięki temu, będą płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

„Mały ZUS Plus” pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które są liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od kwoty co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia 2024 r. Do tego czasu musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalności  gospodarczej po 31 stycznia 2024 r. lub spełni warunki do korzystania z „Małego ZUS Plus” w innym miesiącu niż styczeń 2024 r., to dokumenty musi przekazać nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym  spełnił warunki do objęcia ulgą.

Jeśli przedsiębiorąca nie dochowa terminu, nie będzie mógł skorzystać z „Małego ZUS Plus” przez cały 2024 r. W takiej sytuacji ulga będzie mógł to zrobić dopiero od stycznia 2025 r., o ile wciąż spełniał będzie wszystkie warunki.

Każdy, kto korzysta w styczniu z „Małego ZUS Plus” musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku.

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z „Małego ZUS Plus” przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 r., mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach, o ile nadal spełniają pozostałe warunki.

Płatnicy składek, którzy opłacali niższe składki od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 nie korzystali z ulgi, będą mogli zgłosić się
do „Małego ZUS plus” w 2025 r. Wynika to z tego, że w styczniu 2024 r. należy zweryfikować okresy wykorzystanych 36 miesięcy prawa do małej działalności gospodarczej. Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujące 36 miesięcy zawiera się w tym czasie, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca nie może skorzystać z ulgi. To wyłącza prawo do niej w całym roku. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł zgłosić się do „Małego ZUS Plus” w 2025 r., o ile spełni pozostałe warunki.

Trzeba pamiętać, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta.

image_pdfimage_print