1

Fundusz poręczeniowy

POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał w grudniu 2001r. z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia, w ramach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w celu uzyskania przewagi konkurencyjności naszego regionu. Udziałowcami Funduszu są również Bank Gospodarstwa Krajowego oraz gminy z terenu woj. pomorskiego.

Oferta PRFPK opiera się na dwóch filarach.
Podstawowym z nich są poręczenia kredytów, pożyczek i umów leasingu, które stanowią ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego, przydatne pomorskim przedsiębiorcom inwestującym w rozwój swojej działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy. Małe i średnie firmy bywają dyskryminowane przez banki z uwagi na niesione ze sobą wysokie ryzyko, brak odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego czy wysokie koszty obsługi zaciągniętych kredytów nieadekwatne do dochodów z nich osiągniętych. W takim przypadku poręczenie rzetelnej instytucji finansowej stanowi dla przedsiębiorcy znaczące wsparcie umożliwiające otrzymanie finansowania, obniżenie oprocentowania lub zmniejszenie wymagań co do poziomu zabezpieczeń czy udziału własnego w inwestycji.
Dodatkowo drugi filar wsparcia przedsiębiorców stanowią oferowane przez PFRPK poręczenia wadiów i gwarancje, przeznaczone dla firm chcących brać udział w przetargach publicznych. Dzięki użyciu poręczenia wadialnego firmy z sektora MŚP, chcące wykorzystać przetargi publiczne jako dźwignię swojego rozwoju, mogą poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Stosowanie poręczeń wadialnych zwalnia z obowiązku zamrażania wolnych środków pieniężnych w celu wpłaty wadium przetargowego i umożliwia uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie.

Beneficjentami poręczeń udzielanych przez PRFPK Sp. z o.o. mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
– są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami*
– mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego,
– nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem)**
* spełniającymi warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
** w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004 r.)

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. 58 320-34-05
fax 58 320-36-37
e-mail: prfpk@prfpk.pl

Więcej informacji: www.prfpk.pl