fbpixel fbpixel
 
 

Fundusze UE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą w głównej mierze z trzech podstawowych źródeł:

– z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii);
– z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej) – jest to określony procent, który dane państwo ma zapłacić Unii od środków pochodzących z podatku VAT;
– ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (każde państwo płaci 0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB) do budżetu Unii); jest to obecnie największe źródło środków finansowych Unii Europejskiej.

Unia Europejska przeznacza zgromadzone środki przede wszystkim na realizację wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, które mają pomóc w podniesieniu konkurencyjności Unii Europejskiej oraz wpłynąć pozytywnie na rozwój m.in. gospodarki, rolnictwa, kultury, infrastruktury, szkolnictwa, wymiaru bezpieczeństwa. Z budżetu finansowane są również koszty administracyjne utrzymania instytucji Unii Europejskiej oraz pomoc humanitarna i rozwojowa dla krajów spoza Unii Europejskiej.

W kontekście środków unijnych można się spotkać z następującymi pojęciami:

– polityka spójności (interwencja UE, której celem jest zmniejszenie zróżnicowań w Unii), w tym: wzrost poziomu spójności gospodarczej (polega na zmniejszeniu zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy obszarami bogatymi a biednymi), społecznej (polega na zmniejszaniu zróżnicowań w wykorzystaniu kapitału ludzkiego pomiędzy poszczególnymi obszarami) i terytorialnej /przestrzennej (polega na eliminowaniu barier dostępności do regionów peryferyjnych poprzez ich lepsze powiązanie z obszarami centralnymi Wspólnoty)

– polityka regionalna (działalność centralnych organów władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju; zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów),

– polityka strukturalna (tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Unii Europejskiej)

Pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i ich mieszkańcami. Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Nowości – Perspektywa finansowa 2014-2020

Każdy z programów operacyjnych dostępnych w latach 2007–2013 doczekał się swojej kontynuacji, jednak nie są to te same programy – zostały one udoskonalone w wyniku zdobytego przez siedem lat doświadczenia.

Dodatkowo uruchomiony zostanie nowy program Polska Cyfrowa, z budżetem w wysokości ok. 2,2 mld euro, którego celem będzie stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych, czyli mówiąc prościej – ułatwienie dostępu do szybkiego internetu. Program ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu Polaków, także w kontekście szybko rozwijającego się sektora e-usług.

Kolejną nowością jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów, jak chociażby YEI (Youth Employment Initiative), który ma wspierać młodzież w znalezieniu zatrudnienia, czy instrument Łącząc Europę, przewidziany jako wsparcie dla rozbudowy infrastruktury (m.in. drogowej, kolejowej czy energetycznej) pomiędzy państwami członkowskimi.

Ważny też będzie rozwój terytorialny, realizowany poprzez dostosowanie interwencji i jej koncentrację – między innymi poprzez wyodrębnienie obszarów strategicznej interwencji państwa, jak i poprzez zastosowanie instrumentów takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dpr.pomorskie.eu

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel