fbpixel fbpixel
 
 

Formularz zgłoszeniowy – Kategoria: OPEN

Kategoria dedykowana wszystkim osobom zainteresowanym prowadzeniem własnego biznesu bądź rozszerzeniem już istniejącej firmy.

* Pola obowiązkowe

  Harmonogram szkoleń dostępny będzie na stronach internetowych Konkursu www.gdynia.pl 
i www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl od dnia 01 lutego 2021 r.

  Szkolenia będą odbywały się w dniach 08 - 19 lutego 2021 r. - w większości w dni powszednie w godzinach 
8 - 18, w formie on-line bądź stacjonarnie, jeśli będzie taka możliwość.

  Zapisy na szkolenia rozpoczną się od dnia ogłoszenia Harmonogramu szkoleń tj. od dnia 01 lutego 2021 r. - wyłącznie dla osób, które w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym wyrażą chęć uczestnictwa w szkoleniach.

  Deklaruję udział w Konkursie "Gdyński Biznesplan 2021".

  Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Gdyński Biznesplan 2021" 
i akceptuję jego warunki.

  Wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o wynikach Konkursu oraz na wykorzystanie moich danych osobowych do działań związanych z organizacją i promocją kolejnej edycji Konkursu (przetwarzanie danych obejmuje wizerunek finalisty).

  Klauzula RODO:

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
  1. Dane administratora danych osobowych [ADO]: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Prezydent Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 Gdynia (81-382)
  e-mail: umgdynia@gdynia.pl tel.: +48 58 626 26 26
  2. Inspektor ochrony danych [IOD]:
  e-mail: iod@gdynia.pl
  adres do korespondencji: Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
  3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) realizacji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2021”, co jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
 w interesie publicznym, które polega na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
 działania promocyjno-organizacyjne tj. działania wspierające podejmowanie 
 i rozszerzanie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasta Gdyni,
  b) organizacji, przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i spotkań z ekspertami na podstawie zadeklarowanego przez 
 uczestnika udziału w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na ADO). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu 
 poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  4. Dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być wykorzystywane i udostępniane na oficjalnych stronach internetowych organizatora w celu upublicznienia informacji o wynikach Konkursu, a także organizacji i promocji kolejnej edycji tego wydarzenia. Wiąże się to z możliwością wykorzystania wizerunku uczestnika na nośnikach reklamowych takich jak: drukowane foldery, plakaty, fotografie, prezentacje multimedialne, utwory audiowizualne itp. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Wyrażenie zgody w tym zakresie następuje podczas rejestracji.
  5. Dane osobowe laureatów takie jak: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nr konta bankowego mogą zostać ujawnione Partnerom Konkursu w związku z wydaniem nagród.
  6. Poza Partnerami Konkursu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione przepisami prawa, firmy realizujące szkolenia oraz firmy świadczące usługi w zakresie obsługi serwisowej stron internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl.
  W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż wyżej wskazani, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  7. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
  8. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
  9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r., nr 14, poz. 67), tj. przez okres 1 roku od dnia rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród oraz przedstawienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.
  10. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  11. Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
  12. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych 
z RODO.
  13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w Konkursie czy organizowanych w ramach Konkursu szkoleniach.

  Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

  image_pdfimage_print
  X
  Potwierdzenie

  Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
  Czy nadal chcesz to zrobić?

  fbpixel