Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

inkubator

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości powstał w Gdyni przy Fundacji Gospodarczej. Jest dopełnieniem działań miasta Gdyni podejmowanych w celu przekształcenia struktury gospodarczej regionu w kierunku większej liczby podmiotów działających w sektorze gospodarki opartej na wiedzy.

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości adresowany jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.
Inkubator oferuje biura dla firm inkubowanych o łącznej powierzchni 2.902 m2.

W obiekcie utworzony został ośrodek wspierania innowacji. Zadaniem ośrodka jest działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez:

 • pozyskiwanie z pomorskich uczelni informacji o projektach gotowych do testowania w warunkach komercyjnych oraz prowadzonych badaniach, które mogłyby zainteresować pomorskie przedsiębiorstwa,
 • łączenie potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców z naukowcami,
 • aktywizację studentów ostatnich lat i absolwentów wyższych uczelni w kierunku zakładania własnej działalności,
 • prowadzenie coachingu dla nowotworzonych firm innowacyjnych,
 • organizację szkoleń i warsztatów tematycznych poświęconych m.in. znaczeniu procesu innowacji dla funkcjonowania i rozwoju firm, ochronie własności intelektualnych, komercjalizacji pomysłów itp.

Ponadto, w ramach Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości powstało Multimedialne Centrum Rozwoju. MCR dysponuje  pomieszczeniem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy wykorzystywany do realizacji usług doradczych/szkoleniowych/ coachingu. W ramach funkcjonowania Multimedialnego Centrum Rozwoju, użytkownicy inkubatora mają możliwość korzystania z usług wspierających ich własny rozwój, a przez to także rozwój firm, które prowadzą.

W zakres działań Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wchodzi również:

 • organizacja seminariów, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na uświadamianie istoty innowacji w przedsiębiorczości,
 • organizacja szkoleń i warsztatów poświęconych aspektom technologicznym i możliwościom finansowania działalności badawczo-rozwojowej,
 • organizacja konferencji, forów przedsiębiorczości, targów, seminariów i szkoleń mających na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację najnowszych osiągnięć nauki i technologii generowanych w przedsiębiorstwach oraz na uczelniach.

Dodatkowo, GIP oferuje dla firm innowacyjnych specjalistyczne usługi doradcze w zakresie:

 • doradztwa naukowo-biznesowego,
 • branżowego coaching’u i mentoring’u,
 • kojarzenia partnerów,
 • prowadzenia badań i opracowywania analiz w obszarze zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii,
 • planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym i innowacjami,
 • transferu i komercjalizacji technologii,
 • własności patentowej i intelektualnej,
 • wdrażania nowych usług i produktów,
 • pozyskiwania zewnętrznych funduszy na finansowanie projektów, poszukiwań business angels lub venture capital,
 • zarządzania projektami.

Oferta dla nowopowstałych firm:

 • szansa na posiadanie prestiżowego adresu swojej firmy (do 3 lat),
 • preferencyjne warunki wynajmu,
 • znakomita infrastruktura techniczno-doradcza,
 • możliwość korzystania z usług Multimedialnego Centrum Rozwoju (doradztwo zawodowe, marketingowe, coaching, mentoring, e-learning),
 • okazja do korzystania z usług Ośrodka Wspierania Innowacji (transfer wiedzy i technologii, coaching, szkolenia, ochrona własności intelektualnej, kojarzenie nauki i biznesu),
 • możliwość przeniesienia po okresie inkubacji do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Więcej o Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości:
www.inkubator-gdynia.pl

Projekt jest finansowany ze środków własnych, dotacji UM Gdyni oraz ze środków UE.
Wartość całkowita projektu: 15 700 214,93 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 8 799 919,59 PLN