fbpixel fbpixel
 
 

System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

efs kolor

baner_640x350

Projekt System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni jest odpowiedzią na potrzeby i problemy rynku pracy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Jego celem jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań za pomocą instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Działaniami Projektu objętych zostanie 81 osób pozostających bez pracy (w tym: 53 kobiet i 28 mężczyzn) ze wspomnianego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębiona analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Realizowane działania umożliwią zdobycie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Zwiększeniu szans na zatrudnienie mają służyć również przedsięwzięcia w zakresie efektywnego pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Działania kierowane będą wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej

zamieszkałych na terenie:

 • Gdyni,
 • Sopotu,
 • Redy,
 • Rumi,
 • Wejherowa,
 • Pucka,
 • gminy Kosakowo,
 • gminy Puck,
 • gminy Wejherowo

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie z wykorzystaniem aktywnych form umożliwiających powrót na rynek pracy poprzez:

 • usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.:
  • badania kompetencji zawodowych, stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla uczestnika,
  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych;
 • usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:
  • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnieniu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:

 1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
 2. Ocena formalna pod względem kompletności i poprawności złożonych dokumentów.
 3.  Ocena merytoryczna, na którą składa się ocena kwalifikowalności kandydata na uczestnika pod względem wymaganej grupy docelowej oraz taki dobór uczestników, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników projektu.

Biuro Projektu
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
tel. 58 668 20 32; 58 668 20 26
e-mail: projektzit@gdynia.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Partner Projektu
Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2
81- 538 Gdynia
tel. 58 662 20 52
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

www.dreamsart.plUMWP-poziom-kolor-2015www.dreamsart.pl

A2

Budżet projektu: 1 538 999,93 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 308 150 zł.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel