fbpixel fbpixel
 
 

Podsumowanie działań w 2017 roku

efs kolor

baner_640x350

„ System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdyni.  Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni, Miasta Sopotu, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia),  należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
–   Osoby w wieku 50 lat i więcej,
–    Kobiety,
–    Osoby z niepełnosprawnościami,
–    Osoby długotrwale bezrobotne,
–    Osoby o niskich kwalifikacjach.

Od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. 26 czerwca 2017r. do dnia 31.12.2017r. do projektu przystąpiło 40 uczestników, w tym 19 kobiet, 21 mężczyzn:
– 10 osób po opracowanym przez doradcę zawodowego Indywidualnym Planie Działania zostało skierowanych i rozpoczęło kurs z księgowości z obsługą komputera kończącym się egzaminem ECDL/PTE/BASE. Po egzaminie Uczestnik otrzyma Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych potwierdzający nabyte kwalifikacje i kompetencje komputerowe.
– 6 osób rozpoczęło staże zawodowe;
– 2 osoby zostały skierowane na kurs zawodowy z egzaminem czeladniczym;
– 5 osób podjęło zatrudnienie;
– 31 osób wzięło udział w warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy;
– 30 osób skorzystało z grupowego poradnictwa zawodowego;
– 31 osób odbyło warsztaty z autoprezentacji mające na celu nabycie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku oraz wiedzy na temat czynników wpływających na pozytywny odbiór podczas rozmów z pracodawcami;
– 3 osoby z uwagi na nieusprawiedliwioną absencję podczas obowiązkowych form wsparcia zostało wykreślonych z projektu;
– 1 osoba w lutym rozpoczyna kurs na kierowcę zawodowego;
– 13 osób w 2018r. rozpoczyna szkolenia i kursy zawodowe zaplanowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w okresie od stycznia 2018r. do października 2018.
– 40 osób skorzystało z pośrednictwa pracy.

Od stycznia 2018r. rozpoczyna się druga tura rekrutacji do projektu. Beneficjent zaplanował udział 41 uczestników, którzy po odbyciu obligatoryjnych form wsparcia w tym opracowaniu Indywidualnego Planu Działania będą mogli zostać skierowania na:
– kurs zawodowy na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia;
– kurs obsługi kasy fiskalnej;
– kurs na testera oprogramowania z egzaminem ISTQB;
– kursy zawodowe kończące się egzaminem czeladniczym;
– szkolenia zawodowe kończące się certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych (m.in. kwalifikacje zarządzania projektami, kwalifikacje informatyczne, uprawnienia stanowiskowe);
– staże zawodowe.
Wszyscy uczestnicy zostaną również objęci pośrednictwem pracy.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Berg a.berg@gdynia.pl, 58 668 20 32

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel