Kobieta atrakcyjna zawodowo – szkolenia

Projekt „Kobieta atrakcyjna zawodowo” jest realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania:


6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 października 2009 r.


Fundacja Gospodarcza została uhonorowana 10 grudnia 2008 r. nagrodą główną w konkursie
„Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki”
za projekt „Kobieta atrakcyjna zawodowo”.


 


Działania projektu skierowane są do kobiet niepracujących, pragnących wejść lub powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci i/lub długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 mies.), o kwalifikacjach zawodowych wymagających podniesienia, uzupełnienia lub zmiany, zameldowanych w powiecie: m. Gdynia, m. Gdańsk, m. Sopot, wejherowskim, puckim, kartuskim lub gdańskim.


O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą: kolejność zgłoszeń, pozytywna opinia ze spotkania z doradcą zawodowym, może być brana pod uwagę również szczególnie trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna (np. samotne wychowywanie dzieci). 


Planowane działania w ramach projektu: 


1. Warsztaty psychologiczne mające na celu aktywizację zawodową, obejmujące: • odkrywanie własnego potencjału i planowanie kariery zawodowej – przeprowadzone na początku bloku szkoleń zawodowych;
 • skuteczne metody poszukiwania pracy, rozmowa kwalifikacyjna, podstawy prawa pracy z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia;
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – przeprowadzone na końcu bloku szkoleń zawodowych.

 2. Trzy szkolenia z zakresu pracy biurowej: • wprowadzenie do obsługi komputera i obsługa programu MS Word;
 • obsługa programu MS Excel;
 • obsługa Internetu i poczty elektronicznej;
 • obsługa klientów i prowadzenie biura;
 • podstawy księgowości – Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Handel;
 • podstawy prawa pracy;
 • rozliczenia z ZUS;
 • rozliczenia US.

3.  Dwa szkolenia z zakresu stylizacji paznokci, przeprowadzone przy współpracy podwykonawcy – Centrum Szkoleniowego APUS. Nauka składa się z części teoretycznej i praktycznej w zakresie: • przedłużanie paznokci 2 metodami;
 • manicure;
 • masaż dłoni;
 • parafinowanie dłoni;
 • zdobnictwo;
 • higiena pracy;
 • charakterystyka stanowiska pracy;
 • choroby i budowa paznokci;
 • profesjonalna obsługa klienta;
 • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, biznesplan, formy finansowania MSP, dotacje dla „starterów” (tematyka wynikająca ze specyfiki zawodu, który często zakłada prowadzenie własnej działalności).

 4. Dwa szkolenia z zakresu profesjonalnej sprzedaży: • kasy fiskalne;
 • obsługa klienta;
 • wprowadzenie do obsługi komputera i obsługa programu MS Word;
 • obsługa programu MS Excel;
 • obsługa Internetu i poczty elektronicznej;
 • dobre praktyki higieniczne.

5. Poradnictwo indywidualne – doradztwo zawodowe i biznesowe, którego szczegółowa tematyka dopasowana będzie do indywidualnych potrzeb uczestniczek. 


Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie przesłanie na adres Fundacji Gospodarczej formularza zgłoszeniowego. 
Uwaga!
Zrealizowano wszystkie zaplanowane edycje szkolenia Pracownik biurowy z elementami księgowości 
i Stylizacja paznokci. Pozostała do realizacji jedna edycja szkolenia Profesjonalna sprzedaż.


 


Kontakt:


Fundacja Gospodarcza


81-538 Gdynia
ul. Olimpijska 2
tel. (58) 622-20-52, 622-60-17, 622-95-43
fax (58) 622-59-85
fungos(at)fungo.com.pl
sekretariat(at)fungo.com.pl


www.fungo.com.pl