Nabrzeże Bułgarskie, czyli wielka inwestycja w Porcie Gdynia

5 września w siedzibie spółki ZMPG-a S.A. przy ulicy Rotterdamskiej 9 w Gdyni zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a firmą STRABAG Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”. Inwestycja podniesie zdolności przeładunkowe gdyńskiego portu i poprawi jego konkurencyjność.

masowe6.jpg
Fot. T. Urbaniak, www.port.gdynia.pl

Inwestycja polega na budowie nowego nabrzeża i innej niezbędnej infrastruktury na ostatnim niezabudowanym obszarze gdyńskiego portu.
To największe pod względem finansowym przedsięwzięcie Zarządu Portu – umowa opiewa na łączną kwotę blisko 77 mln zł netto. Inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz przygotowanie ponad dwudziestu hektarów nieruchomości na potrzeby działalności logistycznej.
„Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” jest kolejną inwestycją ZMPG-a S.A., na który został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie umieszczone jest na aktualnej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Celem inwestycji – zlokalizowanej w zachodniej części Portu Gdynia, w bezpośrednim sąsiedztwie Gdynia Container Terminal S.A. –  jest  rozwój usług przeładunkowych na tym obszarze, dzięki stworzeniu właściwych warunków do obsługi ładunków drobnicowych i masowych. Realizacja projektu spowoduje pozyskanie dla portu gdyńskiego nowych klientów zainteresowanych działalnością na tym obszarze. Celem projektu jest także zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w obsłudze towarów przypływających do gdyńskiego portu. Z drugiej strony przedsięwzięcie ma znaczenie ekologiczne. Przyczyni się również do ochrony przedmiotowego obszaru portu przed niekontrolowanym spływem wód deszczowych.
W ramach realizowanego projektu dojdzie  m.in. do budowy nabrzeży: Bułgarskiego i zamykającego basen portowy,
z niezbędną infrastrukturą, dróg i placów manewrowych wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną oraz makroniwelację terenu. Prace obejmą również zabudowę ujścia rzeki Chylonka oraz umocnienia ujścia rzeki Chylonki i potoku Chylońskiego.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli na marzec 2015 roku.

Tekst: Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza