Split Payment – mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018

Masz środki na rachunku VAT? Nie wykorzystasz ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym? Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Sprawę możesz też załatwić:

 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rachunek VAT

Bankowy rachunek VAT to rachunek, który bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) ma obowiązek założyć dla prowadzonego w walucie polskiej rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej.

Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do ciebie. Masz jednak ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Uznania rachunku

Na rachunek VAT mogą trafiać wyłącznie środki pochodzące z:

 • zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze
 • wpłaty VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy)
 • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT – w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT (np. udzielone rabaty, opusty, zwroty opakowań), wynikającej z wystawionej faktury korygującej
 • zwrotu VAT dokonanego przez urząd skarbowy
 • innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

Obciążenia rachunku

Rachunek VAT może być obciążony, wyłącznie w celu:

 • dokonania płatności w kwocie odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze z tytułu nabycia towarów i usług
 • dokonania zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług
 • wpłaty podatku od towarów i usług, jak też dodatkowego zobowiązania podatkowego (czyli sankcji VAT), odsetek za zwłokę w zapłacie VAT lub odsetek za zwłokę od sankcji VAT – na rachunek urzędu skarbowego
 • wpłaty podatku VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy)
 • przekazania kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który otrzymał płatność przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku
 • przekazania środków na rachunek podatnika, o ile organ podatkowy wydał postanowienie pozwalające na to
 • przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla wskazanych rachunków rozliczeniowych
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług

Wniosek o przekazanie  środków zgromadzonych na rachunku VAT

O przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT możesz się ubiegać, jeśli nie wykorzystasz ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

Co zrobić krok po kroku: www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na stronie.