fbpixel fbpixel
 
 

Spółka cywilna

CHCĘ ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ – PODSTAWOWE INFORMACJE

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy. Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorcami, rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dokonują wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Umowa spółki cywilnej

Aby spółka cywilna powstała, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Ważne, że taka umowa może być spisana w zwykłej formie pisemnej, która nie wymaga udziału notariusza.

Umowa spółki musi wskazywać cel jej działania (jaki ma być osiągnięty albo do jakiego wspólnicy dążą). Teoretycznie osiągnięcie celu powoduje wygaśnięcie spółki, ponieważ umowa została wykonana. To jedna z podstawowych różnic między spółką cywilną a spółkami prawa handlowego.

Elementy umowy spółki cywilnej:

 • informacja o wspólnikach
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • nazwa i siedziba
 • okres funkcjonowania spółki
 • obszar działalności gospodarczej spółki
 • cel gospodarczy, który spółka ma realizować
 • sposób, w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów
 • zakres działalności według PKD
 • informacja o wielkości wkładów
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach
 • informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach i sposobie reprezentacji
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Pamiętaj, po zawarciu umowy należy złożyć deklaracje i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) – deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A. Formularze te można złożyć w formie elektronicznej. Złożenie deklaracji i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki, bez wezwania organu podatkowego.

Rejestracja spółki cywilnej

Dalsze czynności to:

Przejdź do:

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel