fbpixel fbpixel
 
 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

baner falochron

opłaty-za-gospodarowanie

Gdyńscy przedsiębiorcy oraz organizacje pożytku publicznego ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (lokale usługowe w budynkach mieszkalnych), którzy ograniczyli lub zawiesili aktywność gospodarczą na skutek ograniczeń spowodowanych zwalczaniem epidemii, w szczególności zaprzestali obsługi klientów w swoich lokalach i punktach usługowych, co wiązało się ze zmniejszeniem lub zaprzestaniem wytwarzania odpadów komunalnych na tych nieruchomościach, powinni złożyć deklarację zmieniającą wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji zmieniającej należy dokonać zmiany w treści załącznika A do deklaracji w taki sposób, aby odzwierciedlała rzeczywistą ilość opróżnień pojemników na odpady w tym miesiącu. Deklaracje zmieniające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec faktu, że w gminnym systemie gospodarowania odpadami ujęci są wyłącznie przedsiębiorcy i organizacje społeczne funkcjonujące na nieruchomościach mieszanych (mieszkaniowo-usługowych), deklaracje powinny zostać złożone przez administratorów tych nieruchomości. Oznacza to, że podmioty chcące obniżyć opłatę powinny przekazać administratorom nieruchomości, w których prowadzą działalność dane niezbędne do złożenia deklaracji zmieniającej.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upubliczniony jest na stronie http://www.wyrzucam.to/deklaracja.html.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracje można złożyć:
1) w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni,
2) w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem:
a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), lub
b) elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni.

Analogicznie należy postąpić w odniesieniu do kolejnych miesięcy, jeśli ilości odebranych pojemników ulegają zmianie. W momencie wznowienia działalności lub zwiększenia jej skali należy dokonać zmiany deklaracji „w górę”.

Gminne organy podatkowe mają możliwość udzielania ulg w spłacie należności podatkowych (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) w drodze decyzji na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przepis art. 67b Ordynacji podatkowej, przewiduje udzielanie tego rodzaju ulg w formule pomocy de minimis. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie ulgi wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedur administracyjnych, a umorzenie stanowiące pomoc de minimis musi byś stosownie ewidencjonowane. Dlatego zdecydowanie lepszym i przyjaźniejszym rozwiązaniem będzie złożenie deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wniosek o udzielenie ulgi zgodnie z art. 67a, w związku z art. 67b § 1 pkt.3 Ordynacji podatkowej powinien zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorcy) którego działalności umorzenie ma dotyczyć oraz dokumentację o sytuacji finansowej firmy np. bilans czy rachunek zysków i strat, a także dokumenty określone w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej     (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Te powinny być kierowane do Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami. Kontakt przez e-mail:  wydz.dochodow@gdynia.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel