fbpixel fbpixel
 
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Urząd Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały, opublikowane przed 23 września 2020 r.: materiały multimedialne, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Urban.
 • E-mail: m.urban@gdynia.pl
 • Telefon: 586682023

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół do spraw dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Adres: Urząd Miasta Gdyni
  aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
 • E-mail: dostepnosc@gdynia.pl
 • Telefon: 58 668-87-90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne:
a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;
b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcyjną i punktem obsługi osób z niepełnosprawnością;

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, brak schodów, wind;

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych:
bezpośrednio przy budynku znajduje się miejsce postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością;

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości.

6. Toaleta:
na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel