fbpixel fbpixel
 
 

Fundusze pożyczkowe

Pożyczka regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego (art. 720-724). Jest to operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, zgodnie z art. 723 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pieniężnych, podlegają także regulacjom dotyczącym kredytu konsumenckiego. Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

Przedsiębiorca zainteresowany tą formą wsparcia może skorzystać z usług funduszy pożyczkowych. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Korzyści z usług funduszy pożyczkowych dla przedsiębiorcy:
– zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;
– korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów;
– elastyczność: dla poszczególnych grup przedsiębiorców tworzone mogą być specyficzne warunki udzielania pożyczek np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o.o.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka „non profit” utworzona przez władze samorządowe województwa pomorskiego w celu wspierania pomorskich mikro i małych przedsiębiorców, zarówno początkujących jak i funkcjonujących już od dłuższego czasu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych, łatwo dostępnych pożyczek.

Z pożyczek może skorzystać mikro i małe przedsiębiorstwo działające na ternie województwa pomorskiego, a także osoby pragnące uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osoby bezrobotne oraz absolwenci szkół wyższych i innych typów szkół.

Usługi Funduszu bazują na szybkich, maksymalnie uproszczonych procedurach – od przedsiębiorców wymaga się tu minimum dokumentów.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk
tel. 58 302-20-05
fax 58 307-51-25
czynne: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

Więcej informacji: www.pfp.gda.pl

POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski północno-zachodniej. PFP oferuje firmom sektora MŚP pomoc szkoleniowo – doradczą i finansową w ramach następujących programów:

Inicjatywa Jeremie
Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe
Program Poręczeń Kredytowych
Program Szkoleniowo – Doradczy
Inwestycje kapitałowe

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

Oddział w Gdyni
ul. Morska 509, pokój 5
81-006 Gdynia
tel. 58 620-96-09
czynne: poniedziałek – piątek, 8.00-16.00
e-mail: pfp@pfp.com.pl

Więcej informacji: www.pfp.com.pl

POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał w grudniu 2001r. z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia, w ramach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w celu uzyskania przewagi konkurencyjności naszego regionu. Udziałowcami Funduszu są również Bank Gospodarstwa Krajowego oraz gminy z terenu woj. pomorskiego.

Oferta PRFPK opiera się na dwóch filarach.
Podstawowym z nich są poręczenia kredytów, pożyczek i umów leasingu, które stanowią ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego, przydatne pomorskim przedsiębiorcom inwestującym w rozwój swojej działalności gospodarczej i nowe miejsca pracy. Małe i średnie firmy bywają dyskryminowane przez banki z uwagi na niesione ze sobą wysokie ryzyko, brak odpowiedniego zabezpieczenia majątkowego czy wysokie koszty obsługi zaciągniętych kredytów nieadekwatne do dochodów z nich osiągniętych. W takim przypadku poręczenie rzetelnej instytucji finansowej stanowi dla przedsiębiorcy znaczące wsparcie umożliwiające otrzymanie finansowania, obniżenie oprocentowania lub zmniejszenie wymagań co do poziomu zabezpieczeń czy udziału własnego w inwestycji.
Dodatkowo drugi filar wsparcia przedsiębiorców stanowią oferowane przez PFRPK poręczenia wadiów i gwarancje, przeznaczone dla firm chcących brać udział w przetargach publicznych. Dzięki użyciu poręczenia wadialnego firmy z sektora MŚP, chcące wykorzystać przetargi publiczne jako dźwignię swojego rozwoju, mogą poprawić swoją pozycję konkurencyjną. Stosowanie poręczeń wadialnych zwalnia z obowiązku zamrażania wolnych środków pieniężnych w celu wpłaty wadium przetargowego i umożliwia uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie.

Beneficjentami poręczeń udzielanych przez PRFPK Sp. z o.o. mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
– są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami*
– mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa pomorskiego,
– nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem)**
* spełniającymi warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
** w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 1.10.2004 r.)

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. 58 320-34-05 (06)
fax 58 320-36-37
e-mail: prfpk@prfpk.pl

Więcej informacji: www.prfpk.pl

INICJATYWA JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia.  JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców  z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:
– rozpoczynają działalność (startup-y),
– nie posiadają historii kredytowej,
– nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
– zatrudniający od 1 do 49 pracowników,
– mający obrót roczny w wysokości do 10 mln euro oraz posiadający sumę bilansową do 10 mln euro,
– posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie pomorskim,
– nieposiadający historii kredytowej,
– nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
–  nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Wsparcie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej w tym w szczególności na:
– realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
– budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
– informatyzację,
– dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
– tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
– pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
–  finansowanie celów konsumpcyjnych,
– spłatę pożyczek i kredytów,
– spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE:
– zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia;
– korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym tzw. start-upów;
– elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

Gdzie zgłosić się po wsparcie?
Szczegółowe informacje na temat wdrażania Inicjatywy JEREMIE, w tym aktualny wykaz instytucji udzielających wsparcia finansowego w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie woj. pomorskiego znajduje się na stronie www.jeremie.com.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel