fbpixel fbpixel
 
 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmniejszenie/zawieszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali

Gdyńscy przedsiębiorcy oraz organizacje pożytku publicznego ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (lokale usługowe w budynkach mieszkalnych), którzy ograniczyli lub zawiesili aktywność gospodarczą na skutek ograniczeń spowodowanych zwalczaniem epidemii, w szczególności zaprzestali od połowy marca br. obsługi klientów w swoich lokalach i punktach usługowych, co wiązało się ze zmniejszeniem lub zaprzestaniem wytwarzania odpadów komunalnych na tych nieruchomościach, powinni w terminie do 10 kwietnia br. złożyć korektę deklaracji za gospodarowanie odpadami za miesiąc marzec. W korekcie deklaracji należy dokonać zmiany w treści załącznika A do deklaracji w taki sposób, aby odzwierciedlała rzeczywistą ilość opróżnień pojemników na odpady w tym miesiącu.

Wobec faktu, że w gminnym systemie gospodarowania odpadami ujęci są wyłącznie przedsiębiorcy i organizacje społeczne funkcjonujące na nieruchomościach mieszanych (mieszkaniowo-usługowych), deklaracje powinny zostać złożone przez administratorów tych nieruchomości. Oznacza to, że podmioty chcące obniżyć opłatę powinny przekazać administratorom nieruchomości, w których prowadzą działalność dane niezbędne do złożenia korekty deklaracji za miesiąc marzec.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upubliczniony jest na stronie http://www.wyrzucam.to/deklaracja.html. Zgodnie z treścią uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracje można złożyć:
1) w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni,
2) w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem:
a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), lub
b) elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni.

Dodatkowe informacje:
* analogicznie należy postąpić w odniesieniu do kolejnych miesięcy, jeśli ilości odebranych pojemników ulegają zmianie. W momencie wznowienia działalności lub zwiększenia jej skali należy dokonać korekty deklaracji „w górę”.
* w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej do korekty deklaracji należy dołączyć potwierdzenie zawieszenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aktualna pozostaje deklaracja Prezydenta miasta Gdyni z dnia 23.03 br. o tym, że gdyńscy przedsiębiorcy oraz organizacji pożytku publicznego ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy musieli zamknąć swoją działalność gospodarczą na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433), wobec nie wytwarzania w nich odpadów komunalnych nie muszą w czasie zamknięcia lokali wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty zostaną umorzone po złożeniu stosownego wniosku. Jednak wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia procedur administracyjnych, a umorzenie takie stanowi pomoc publiczną de minimis, która musi byś stosownie ewidencjonowana. Dlatego zdecydowanie lepszym i przyjaźniejszym rozwiązaniem będzie złożenie deklaracji w terminie do 10 kwietnia.

Więcej informacji: Wydział Dochodów, Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami.

Wnioski dotyczące umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać złożone po wznowieniu działalności przedsiębiorstwa. Wniosek powinien zawierać adres nieruchomości, imię i nazwisko (nazwę przedsiębiorcy) którego działalności umorzenie ma dotyczyć oraz dokumentację o sytuacji finansowej firmy np. bilans czy rachunek zysków i strat. Te powinny być kierowane do Wydziału Dochodów Urzędu Miasta Gdyni, Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami. Kontakt przez e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl.

Więcej informacji: Wydział Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel