fbpixel fbpixel
 
 

Czynsze

  1. ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE I NIERUCHOMOŚCI GMINNE

– tzn. odstąpienie na wniosek przedsiębiorców od pobierania należności czynszowych z tytułu najmu lub dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania, za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy (za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – od podmiotów objętych zakazami prowadzenia działalności oraz podmiotów ściśle funkcjonalnie powiązanych z objętymi zakazami prowadzenia działalności określonymi we właściwych przepisach ustanawiających stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

 

  1. OBNIŻENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH O 50% ZA LOKALE I NIERUCHOMOŚCI GMINNE

– tzn. odstąpienie na wniosek przedsiębiorców od pobierania 50% czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy  (za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) – od pozostałych podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19, pod warunkiem utrzymania liczby miejsc pracy wg stanu z dnia 1 marca 2020 roku i nie wypowiadania umowy najmu, dzierżawy lub nie zrzekania się prawa użytkowania  do końca roku 2020 (wzór oświadczenia w załączniku).

 

  1. OGRÓDKI GASTRONOMICZNE – ZWOLNIENIE Z CZYNSZU

– tzn. odstąpienie na wniosek przedsiębiorców od pobierania należności czynszowych z tytułu dzierżawy terenów przeznaczonych pod ogródki gastronomiczne zlokalizowane na terenie gminy (za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Wszystkie ww. zwolnienia i ulgi będą dostępne także dla dłużników, pod warunkiem pisemnego uznania długu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni

Podstawę prawną zwolnień z czynszu (odstąpienia od pobierania należności) stanowi ustawa z dnia
31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568), natomiast zasady tej formy wsparcia przedsiębiorców zostały opisane w Zarządzeniu nr 2184/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2020. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie (link).

Pomoc publiczna

Odstąpienie od pobierania należności, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji  – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną będzie zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, otrzymanej pomocy oraz do przedstawienia sytuacji ekonomicznej, według wzoru formularza informacji.

Składanie wniosków

Wnioski można kierować na adres e-mailowy falochron.biznesu@gdynia.pl. Przedsiębiorca powinien podać m.in. podstawowe dane dotyczące działalności, dane adresowe i kontaktowe, tak aby ułatwić zweryfikowanie informacji o danej firmie. Można to zrobić także za pomocą ePUAP lub w formie tradycyjnej, korzystając np. z tzw. wrzutni na dokumenty w budynku Urzędu Miasta dopisując hasło FALOCHRON BIZNESU.

Wzory oświadczeń znajdują się w Zarządzeniu nr 2184/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2020. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie (link).

Analogiczna procedura obowiązuje w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia przez PPNT i ZBiLK opisane są na stronach: https://ppnt.pl/falochron-dla-firm-parkowych/ oraz http://zbilk.gdynia.pl/hale-targowe/falochron-dla-najemcow-zmht?view=article&id=304:falochron-pakiet-pomocowy-gdyni&catid=31

4. OBNIŻENIE O 30% NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH ZA LOKALE I NIERUCHOMOŚCI GMINNE – PO USTANIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII

– możliwość odroczenia płatności należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy dla wszystkich przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1 i 2, bez naliczania oprocentowania należności czynszowych w okresie odroczenia płatności. Odroczenie następuje na wniosek, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od pierwszego miesiąca po ustaniu zakazów;

– możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania 30% należności czynszowych za lokale i nieruchomości gruntowe będące własnością gminy do końca 2020 roku, po ustaniu okresu ulg i zwolnień wymienionych wyżej, dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Warunkiem jest utrzymanie liczby miejsc pracy według stanu z dnia 1 marca 2020 roku i niewypowiadania umowy najmu do końca roku 2020.

 

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel