100 mln zł dla pomorskich firm na badania, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Do 29 marca przyjmowane są wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To pierwszy konkurs, w którym firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe nie tylko na badania, ale także na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 1.1.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:
1. dla typów projektów 1), 2), 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
– innymi przedsiębiorcami,
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
– szkołami wyższymi,
– IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– organizacjami pozarządowymi,
– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
2. dla typu projektu 4):
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje typy projektów od 1) do 6) wymienione w pkt 5 opisu Poddziałania 1.1.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:
1. realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług
oraz
wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu rozumiane jako wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń- wyłącznie w powiązaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu B+R,
2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
3. zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
4. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:
5. budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
6. zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinansowanie) można łączyć następujące typy projektów:
– 1), 2), 3),
– 5) i 6).
W pozostałym zakresie łączenie typów projektów nie jest dopuszczalne.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.