Dla kogo Tarcza Branżowa?

Pomoc z tzw. antykryzysowej tarczy branżowej: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja w wysokości 5 tys. zł, zniesienie opłaty targowej.

tb

Tarcza branżowa – na czym polega

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Pomoc przewiduje:

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Tarcza branżowa – dla kogo

Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to:

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • przygotowywanie i podawanie napojów,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • nauka języków obcych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność muzeów,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
 • pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki.

Tarcza branżowa – szczegóły pomocy

 • Zwolnienie z płacenia składek ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby otrzymać pomoc, trzeba będzie wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Trzeba będzie również prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jako przeważający jeden z określonych rodzajów działalności (PKD) oraz być zgłoszonym do 30 czerwca jako płatnik składek.
 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – wyniesie 2 080,00 zł, tj. 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Będzie przyznane osobom, które na dzień 30 września 2020 r. jako przeważający prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności. Konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenia o spadku przychodów.
 • Dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wynosi do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego  odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.  Dotacja jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Aby skorzystać z dotacji, trzeba prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jako przeważającą jedną z określonych rodzajów działalności oraz nie mieć na dzień 30 września 2020 r. zawieszonej działalności gospodarczej.
 • Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

Tarcza branżowa – koszty pomocy

Szacuje się, że tarcza branżowa pomoże ok. 200 tys. firm. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. obejmie ok. 173 tys. płatników składki, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł.

Koszty świadczenia postojowego wyniosą ok. 305 mln zł i obejmą ok. 146 tys. płatników.

Z dotacji będzie mogło skorzystać ok. 241 tys. przedsiębiorców w łącznej wysokości ok. 1,2 mld zł.

Na zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r. przedsiębiorcy zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln zł.

Tarcza branżowa – od kiedy

Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego będzie można składać do czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o zwrot.

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do 31 stycznia 2021 r. jedynie w postaci elektronicznej  poprzez platformę praca.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

image_pdfimage_print